วันนี้ช่วงเช้า เป็นการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุณอำนวย” แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการเป็นเจ้าภาพโดย สคส. ณ บ้านผู้หว่าน จว.นครปฐม ก็ได้มีการระดมสมองเพื่อวางกรอบการก่อร่างสร้างตัวเป็นเครือข่าย “คุณอำนวย” แห่งประเทศไทย ช่วงบ่ายก็มีการทำ AAR และคัดเลือกผู้นำเครือข่ายขึ้นมาเป็นท่านแรก เพื่อนำในการสานฝัน ปันรัก และกระชากความสำเร็จ ผลก็คือท่านอาจารย์หมอ JJ (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ) อันเป็นที่รักของน้อง ๆ คนดีสายเลือดไชยา คนกรุงเทพฯ แต่ประจำที่ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น (ผอ.) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมโดยวิธีสร้างฉันทามติร่วมกัน และท่านก็พยักหน้ารับไปแล้วครับ ว่าจะดำเนินภารกิจนี้สู่ความสำเร็จ ตามที่ได้ระดมสมองกันไว้ ลองมาดูกันว่าใคร เป็นใครกันบ้างในเครือข่ายฯ นะครับ

  

          1. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น
          2. คุณจินตนา ศิริวัฒนโชค ม.วลัยลักษณ์
          3. อ.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ม.รังสิต
          4. คุณจุรีรัตน์ จันทร์ภักดี สนง.จังหวัดชุมพร
          5. คุณชวดี นพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มอ.
          6. คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ บ.ปูนซิเมนต์ไทย (เก่งคอย) จำกัด
          7. คุณเที่ยง จารุมณี กองการเจ้าหน้าที่ มอ.
          8. ทพญ.นนทลี วีรชัย กรมอนามัย
          9. คุณประกิจ โพธิอาศน์ สสจ.อยุธยา
        10. คุณเรวัตร ใหญ่แก้ว บ.ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด

    

        11. ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ นวก.อิสระ
        12. คุณวราพร แสงสมพร ม.มดิดล
        13. คุณวีระยุทธ สมป่าสัก กรมส่งเสริมการเกษตร
        14. คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธ์สกุล กรมอนามัย
        15. คุณศิริวรรณ หวังดี กรมส่งเสริมการเกษตร
        16. ผศ.สมพงษ์ บุญเลิศ มรภ.เชียงใหม่
        17. อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ ม.นเรศวร
        18. คุณสร้อยทอง เตชะเสน กรมอนามัย
       19. คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ ม.นเรศวร
       20. รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       21. คุณอุษา ชูชาติ สภาการศึกษา
       22. คุณกนิษฐา ตรีรัตนาภรณ์ บ.บัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
       23. คุณวิไลลักษณ์ อยู่สำราญ วิทยาลัยสหการ ม.ธรรมศาสตร์
       24. ดร.บุญดี บุญญากิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
       25. คุณอโนชา  หวังเลิศตระกูล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
       26. คุณอุลิชษา  ครุฑะเสน
       27. คุณพรพิมล  ยุตติโกมิตร์
       28. คุณธวัช หมัดเต๊ะ สคส.
       29. คุณอนุชา หนูนุ่น  สสจ.พัทลุง (ผมเองครับ)

             และผู้ประสานงานของ สคส.เอง (หลายท่าน ผมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างครับ พี่ธวัชโปรดแจ้งเพิ่มด้วยครับผม)

ภาพท่านผู้นำ KF-CoP อาจารย์หมอ JJ
(มีภาพ Update แล้วจะไปขโมยมาใหม่ครับ)