ครองตน ครองคน ครองงาน

หลักการครองตน ครองคน ครองงาน

การครองตน  การครองคน  การครองงาน

ก. การครองตน  หมายถึง  การมีความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตน  ประกอบไปด้วยคุณธรรม  ควรแก่การยกย่อง  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ  ดังนี้

๑.การพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ

    ๑.๑ มีความวิริยะ  อุตสาหะ  ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

    ๑.๒ มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จด้วยตนเอง

    ๑.๓ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค

    ๑.๔ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  และผู้อื่น

๒. การประหยัดและเก็บออม

     ๒.๑ รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ

     ๒.๒ รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด

     ๒.๓ รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม  เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว

     ๒.๔ รู้จักดูแล  บำรุง  และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย

      ๓.๑ เป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้

      ๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน  อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป

      ๓.๓ เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา

      ๓.๔ เป็นผู้ตรงต่อเวลา

๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา

       ๔.๑ ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข

       ๔.๒ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

        ๔.๓ มีความซื่อสัตย์  สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

        ๔.๔ มีความเมตตา  กรุณา  โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป

๕. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

        ๕.๑ ส่งเสริม  สนับสนุนระบบประชาธิปไตย  และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล

        ๕.๒ เข้าร่วมในศาสนกิจและทำนุบำรุงศาสนา

        ๕.๓ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  เช่น  ป้องกันประเทศ  เสียภาษี  เคารพกฎหมาย  เป็นต้น

        ๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท  หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอ  เป็นกิจวัตรปกติ เป็นต้น

ข. การครองคน  หมายถึง  การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น  สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้

 ๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้มาติดต่องาน

         ๑.๑ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

          ๑.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

          ๑.๓ กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ

          ๑.๔ มีน้ำใจ  ช่วยเหลือ  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

๒. ความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่ม  สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ

ให้ความช่วยเหลือ

           ๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษา  และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ

           ๒.๒ การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ

           ๒.๓ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน

           ๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล

           ๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ความสามารถ

           ๒.๖ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น

๓.ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค  แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์   

          ๓.๑ มีความสำนึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ

          ๓.๒ ช่วยเหลือ  แนะนำในสิ่งที่ดี  ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

          ๓.๓ ให้การบริการด้วยความเต็มใจ  และเสมอภาคกันทุกระดับ

          ๓.๔ มีอัธยาศัยดี  เป็นกันเอง  และสุภาพต่อทุกคน

๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

          ๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงตายหลักเกณฑ์ กฎ  ระเบียบ  ที่การกำหนด

          ๔.๒ ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

          ๔.๓ ตัดสิน  วินิจฉัย  หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

 ๕. การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยหน่วยงาน                                                               

          ๕.๑ การให้ความร่วมมือ  หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

          ๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน

          ๕.๓ ให้ความสำคัญ  ยกย่อง  หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน

ค. การครองงาน  หมายถึง  การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี      โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้

          ๑. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

          ๑.๑ ศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

          ๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ

          ๑.๓ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ

          ๑.๔ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๑.๕ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

๒. ความรู้  ความสามารถ  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน            

          ๒.๑ มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ  มติ  กฎหมาย  และ นโยบาย

          ๒.๒ มีความสามารถในการนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

          ๒.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  ในการปฏิบัติงาน

          ๒.๔ รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ

 ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน

          ๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม  หาหลักการ  แนวทาง  วิธีการใหม่ ๆ  มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

          ๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ๓.๓ มีความสามารถในการทำงานที่ยาก หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี

๔. ความพากเพียรในการทำงาน  และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ

          ๔.๑ มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

          ๔.๒ มีความขยันหมั่นเพียร  เสียสละ  และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการหรืองานที่รับผิดชอบ

          ๔.๓ ได้รับการยกย่องในความสำเร็จของงาน

          ๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  ขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ์  หรือ  อัตรากำลัง  เป็นต้น

๕.  การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน

         ๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน

         ๕.๒ การดำเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและประชาชน

         ๕.๓ ใช้วัสดุ  อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม

         ๕.๔ ร่วมมือ  ช่วยเหลือ  และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน

 

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระ...เล่าสู่กันฟังความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับการครองคน ครองตน ครองงานดีมาก
  • องค์ประกอบดังกล่าวใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซ่งขณะนี้ทุกส่วนราชการกำลังพิจารณาอยู่พอดี
  • ขอบคุณ

ขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ เสือใหญ่
IP: xxx.173.234.99
เขียนเมื่อ 

สวัดีค่ะ คุณครู

เป็นข้อคิดที่ดีมากค่ะ จะเอาไปพูดหน้าแถวให้ลูกน้องฟัง เผื่อว่าจะเป็นประโยน์กับพวกเขาบ้าง

ลูกน้องบางคนกำลังจะเดินออกนอกแถว จะได้เดินกลับเข้าแถวได้ทันเวลา ก่อนที่จะสายไป

ขอบคุณค่ะ

แป๋ม
IP: xxx.26.139.198
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลย คิดถึงนะ สะบาดีหรือเปล่า

ใบไม้บนดอย
IP: xxx.24.67.185
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้จากคุณครูค่ะ ขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ใบไม้บนดอย

คุณครูมณีรัตน์ วรสาร
IP: xxx.26.141.141
เขียนเมื่อ 

เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญมาก ในการดำรงชีวิต ขอให้เตริญก้าวหน้าในชีวิตนะค่ะ

คุณครูอรพิณ สุขใจ
IP: xxx.160.216.190
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ ท่ีให้ข้อมูล

อมร
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้รับ เป็นเนื้อหาที่ดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ กำลังหาแนว หาแถว จะได้เขียนได้...สอบๆๆๆ พรุ่งนี้

arin
IP: xxx.174.130.214
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับคุณครู เป็นประโยชน์มากเลยครับ ทั้งในด้านองค์ความรู้และการนำไปปฏิบัติ เยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

กิจพัฒน์
IP: xxx.2.178.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับเป็นประโยชน์มากเลยครับ

ปิยนุช
IP: xxx.53.128.132
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการครองตน ครองคน ครองงานต่อไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับสาระดีๆ

นายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ
IP: xxx.98.8.173
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลเพื่อจะนำไปสอบสัมภาษณ์ เนื้อหา สาระ ดีมากขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ