หนึ่งวันผ่านไปสำหรับการอบรมปฏิบัติการ "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และองค์กรคุณภาพ" วันนี้ผู้บริหารที่ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์สำนัก และข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างเข้มข้น ทุกคนต่างแสดงถึงความรู้ ความรู้สึก ที่มีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญยิ่งท่านอธิการบดีท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานอื่นที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเต็มตัว ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (18 เม.ย) จะได้ทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไป (การใช้ ICT และ AAR) และจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอีกด้วย