เว็บไซต์ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

ครูอ้วน
เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีมากมาย แต่เว็บไหนล่ะที่เป็นเว็บไซต์ที่ดี เว็บไหนเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ เราจะมาหาคำตอบกันที่นี่

ในปัจจุบันมีเว็บเพจออนไลนในระบบอินเตอรเน็ตนับร้อยๆลานเว็บ แตมีคําถามสําคัญที่ต้องมาหาคําตอบก็คือ เว็บแบบไหนที่มีคุณภาพดี เว็บแบบใดจึงจะถือว่าเป็นเว็บที่มีคุณค่า และเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องที่ต้องตอบคําถามกันอยูเสมอและยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาแบบประเมินเว็บเพจของ ดร.แนนซี อีเวอร์ฮาร์ท (Everhart, 1996) ภาควิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอห์น รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนดระดับการใหคะแนนเอาไวอย่างอย่าสนใจและน่าจะนํามาขยายความ เพื่อประโยชนในการประเมินคุณภาพของเว็บสําหรับนักออกแบบและพัฒนาเว็บ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะได้มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สามารถอธิบายเหตุผลได โดยแนวคิดของอีเวอร์ฮาร์ท จะมีด้วยกัน 9 ด้านคือ

1.  ความทันสมัย (Currency)
2. เนื้อหาและข้อมูล (Content and Information)
3. ความน่าเชื่อถือ (Authority)
4. การเชื่อมโยงข้อมูล (Navigation)
5. การปฏิบัติจริง (Experience)
6. ความเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia)
7. การให้ข้อมูล (treatment)
8. การเข้าถึงข้อมูล (Access) 
9. ความหลากหลายของข้อมูล (Miscellaneous)

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2546 หรือที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/pdf/jvol9num1chapter2.pdf

**หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาเว็บมาสเตอร์ที่ต้องการให้เว็บไซต์ที่ท่านทำมีคุณค่าและจัดเป็นเว็บไซต์ที่ดีนะครับ**

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรรหามาฝาก

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#สำนักหอสมุด

หมายเลขบันทึก: 24251, เขียน: 17 Apr 2006 @ 22:22 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)