เว็บไซต์ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร


เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีมากมาย แต่เว็บไหนล่ะที่เป็นเว็บไซต์ที่ดี เว็บไหนเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ เราจะมาหาคำตอบกันที่นี่

ในปัจจุบันมีเว็บเพจออนไลนในระบบอินเตอรเน็ตนับร้อยๆลานเว็บ แตมีคําถามสําคัญที่ต้องมาหาคําตอบก็คือ เว็บแบบไหนที่มีคุณภาพดี เว็บแบบใดจึงจะถือว่าเป็นเว็บที่มีคุณค่า และเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องที่ต้องตอบคําถามกันอยูเสมอและยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาแบบประเมินเว็บเพจของ ดร.แนนซี อีเวอร์ฮาร์ท (Everhart, 1996) ภาควิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอห์น รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนดระดับการใหคะแนนเอาไวอย่างอย่าสนใจและน่าจะนํามาขยายความ เพื่อประโยชนในการประเมินคุณภาพของเว็บสําหรับนักออกแบบและพัฒนาเว็บ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะได้มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สามารถอธิบายเหตุผลได โดยแนวคิดของอีเวอร์ฮาร์ท จะมีด้วยกัน 9 ด้านคือ

1.  ความทันสมัย (Currency)
2. เนื้อหาและข้อมูล (Content and Information)
3. ความน่าเชื่อถือ (Authority)
4. การเชื่อมโยงข้อมูล (Navigation)
5. การปฏิบัติจริง (Experience)
6. ความเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia)
7. การให้ข้อมูล (treatment)
8. การเข้าถึงข้อมูล (Access) 
9. ความหลากหลายของข้อมูล (Miscellaneous)

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2546 หรือที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/pdf/jvol9num1chapter2.pdf

**หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาเว็บมาสเตอร์ที่ต้องการให้เว็บไซต์ที่ท่านทำมีคุณค่าและจัดเป็นเว็บไซต์ที่ดีนะครับ**

หมายเลขบันทึก: 24251เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2006 22:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 23:36 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี