โรงเรียนแห่งความปลอดภัย


“ความปลอดภัยของลูกเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพ่อ-แม่ ทุกคน...วิชาการ อาจเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำ”

        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ไปประชุมร่วมกับทีมงานของ อบจ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ อบจ. และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่โอนมาสังกัด อบจ. แนวคิดสำคัญประการหนึ่งที่ได้คุยกันในที่ประชุมคือ “การส่งเสริมให้โรงเรียน เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนแห่งความปลอดภัย  และ โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพ  ในกรณีของการเป็น “โรงเรียนแห่งความปลอดภัย” หมายถึง สภาพการดำเนินการระดับโรงเรียน และภาพความสำเร็จจะต้องมีลักษณะดังนี้ คือ 

                              ปัจจัยพื้นฐาน   

               มีสิ่งต่อไปนี้ คือ

               -มาตรฐานและตัวชี้วัด

               -ระเบียบ/ข้อตกลง

               -สื่อ/คู่มือ/แนวปฏิบัติ

               -แผนงาน/โครงการ

               -ความรู้ ความเข้าใจของครูและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

 

              กระบวนการ

 

               -จัดกิจกรรม โครงการ และ

                บริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบบูรณาการ

 

 

 

              ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

                     “อาหารปลอดภัย   สิ่งแวดล้อมกายภาพปลอดภัย 

                     ร่างกายปลอดภัยจากโรคภัยหรือการเจ็บไข้ตามฤดูกาล

                     เด็กปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวง 

                     มีความปลอดภัยด้านภาวะสุขภาพจิต  และ

                     นักเรียนจะต้องมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทุกลักษณะ”

 

         ภายใต้ภาพความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่สถานศึกษา จะต้องคิดเป็นเบื้องต้นในเรื่องนี้ คือ   มาตรฐานและตัวชี้วัดความปลอดภัย ซึ่งจะต้องกำหนด ประชาพิจารณ์ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เห็นตรงกัน ซึ่งในที่นี้ ผมขอลองยกตัวอย่างมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้(ตัวชี้วัดค่อยร่วมกันคิดทีหลัง หลังจากที่ได้กำหนดมิติด้านความปลอดภัยและเห็นตรงกันแล้ว)

                มาตรฐานที่ 1 อาหารปลอดภัย   ตัวชี้วัด คือ

                        1)

                        2)

                        3)

            มาตรฐานที่ 2  สิ่งแวดล้อมกายภาพปลอดภัย ตัวชี่วัด คือ

                        1)

                        2)

                        3)

มาตรฐานที่ 3  ความปลอดภัยจากโรค ภัย การเจ็บไข้ ตามฤดูกาล  ตัวชี้วัด คือ

                        1)

                        2)

                        3)

            มาตรฐานที่ 4  ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ-อุบัติภัยทั้งปวง  ตัวชี้วัด คือ

                        1)

                        2)

                        3)

            มาตรฐานที่ 5  ความปลอดภัยด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด คือ

                        1)

                        2)

                        3)

            มาตรฐานที่ 6  ความปลอดภัยด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด คือ

                        1)

                        2)

                        3)

            มาตรฐานที่ 7  นักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย ตัวชี้วัด คือ

                        1)

                        2)

                        3)

                มาตรฐานที่ 8 ความพร้อมด้านปัจจัยเพื่อส่งเสริมการเป็น “โรงเรียนแห่งความปลอดภัย”

1)

                        2)

                        3)

            หลังจากได้กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดความปลอดภัยที่เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้ว(ในส่วนของตัวชี้วัด จะต้องกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการที่โรงเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ และ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน) สิ่งที่โรงเรียนต้องคิดต่อไป คือ  แผนงานส่งเสริมความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ซึ่ง  กิจกรรมจะต้องเกิดขึ้นทั้งในห้องเรียน  ในบริเวณโรงเรียน  ที่บ้าน หรือในชุมชน

        ในการนี้ เพื่อให้กิจกรรมสามารถดำเนินการได้จริง สิ่งที่สถานศึกษาต้องคิดต่อเนื่อง คือ ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น เอกสารเสริมความรู้  คู่มือ/แนวปฏิบัติ(อาจจะต้องทำทั้งคู่มือครูผู้สอน  คู่มือครูประจำชั้น รวมถึง คู่มือสำหรับพ่อแม่)  ระเบียบ/ข้อตกลง  ศักยภาพของครู-อาจารย์ในเรื่องความปลอดภัย   เอกสารแผนงาน/โครงการและปฏิทินงาน

        ถ้ามีการคิดอย่างเป็นระบบ  ทำตามแผนอย่างจริงจัง โดยมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบงานโดยผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ  มีการประเมินความก้าวหน้าของงาน/โครงการ  และมีการสรุป ประเมินผลหรือจัดสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ผมเชื่อว่า นอกจากจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนแล้ว(จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)  จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง เกิดความมั่นใจในการส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะของ “โรงเรียนแห่งความปลอดภัย” มากขึ้น  เพราะ..ผมเชื่อว่า ในความคิดของพ่อแม่แล้ว  “ความปลอดภัยของลูกเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพ่อ-แม่ ทุกคน...วิชาการ อาจเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำ”

หมายเลขบันทึก: 241801เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2009 11:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 09:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

ตามมาทักทายก่อนนะครับ เดี๋ยวมาใหม่ครับ กำลังอบรมแอบมา

โรงเรียนนี้คงเป็นโรงเรียนในอนาคตอันใกล้ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเล้งเห็นถึงความสำคัญ พ่อแม่ต้องมองแล้วว่า โรงเรียนที่ลูกของเราจะไปเรียนมีความปลอดภัยหรือไม่ เป็นโรงเรียนที่น่าสนใงจครับ

มาลีรัตน์ เอี่ยมเอิบ

โครงการน่าสนใจมากค่ะ หนูได้ปรึกษาพี่สาว(ผู้รับใบอนุญาต)บ้างแล้ว

แต่เกรงว่ามาตราฐานด้านปัจจัยจะเป็นตัวดึงมาตรฐานอื่นให้การดำเนินการได้ล่าช้าค่ะ

พุนี้จะนำเข้าที่ประชุมค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ คงต้องขอความรู้จากท่านอีกครั้ง เพราะปีการศึกษาหน้าโรงเรียนจะดำเนินงานโรงเรียนแห่งความปลอดภัย

ครูละเอียด โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท