• Kilometer - คนไทยชอบอ่านว่ากิโลเมตร แต่จริงๆแล้วต้องออกเสียงว่ากิโลมีเต่อ ฝรั่งถึงจะรู้เรื่อง
  • Liter - นี้ก็ต้องต้องเป็น ลีทเต่อ
  • Knowledge - มีคำว่า know ที่อ่านว่า โน แต่ถ้าเป็น knowledge ต้องอ่าน นอเล็จ
  • Poor - ก็ไม่ได้อ่านว่า พัว ต้องอ่านว่า พอร์ (มี ร์ นิดๆ)