โครงการนี้  เป็นโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาอังกฤษ  ซึ่งได้ดำเนินการมาหลายปีการศึกษาแล้ว  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 ทุกห้องเรียน 

คณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่าน ได้ช่วยกันดำเนินการโครงการนี้  สำหรับปีการศึกษานี้  จะปรับแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดด้วย

ภาพนี้เป็นผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Sml14

*****

สำหรับสายชั้น อื่นๆจะรายงานในอันดับต่อไป

โปรดติดตาม

สำหรับเครื่องมือ ในการวิจัยนี้  จะนำเสนอ ในอันดับต่อไปด้วย