ขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษ 1. กระตุ้นให้สนุก (Warm up) 2. รุกเร้าให้เข้าใจ (Presentation) 3. นำไปฝึกฝนจนชำนาญ (Practice) 4. สร้างผลงานให้ประจักษ์ (Production) 5. นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ (Wrap up)