ผลิตสื่อสร้างสรรค์

ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้  เป็นช่วงที่ต้องประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาลปีที่ 2  ก่อนขึ้นชั้นประถมปีที่ 1  ครูจำเป็นต้องเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อมที่จะทำการประเมินพัฒนาการในทุกๆด้านอย่างครบถ้วน  ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ครูระดับอนุบาลปีที่ 2 จึงมีโอกาสในการผลิตสื่อ เป็นเกมภาพตัดต่อ เพื่อใช้ในการประเมินพัฒนาการ ในกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งตามเกณฑ์การประเมินกำหนดให้เป็นภาพตัดต่อจำนวน  20  ชิ้น  และต้องสร้างจำนวน  6  ชุด  ซึ่งโดยปกติครูต้องผลิตสื่อเพื่อใช้สอนเด็กอยู่แล้วตามข้อตกลงของคณะครูระดับอนุบาลของโรงเรียนนิคมฯ ๑  ครูต้องผลิตสื่อส่งห้องศูนย์สื่อเพื่อให้ครูได้ยืมไปให้เด็กๆได้ใช้อยู่แล้ว  และในช่วงที่ต้องประเมินพัฒนาการเด็กนี้ก็เป็นโอกาสได้ผลิตสื่อขึ้นอีกด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี หลังจากที่ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมีเวลาที่จะนำเกมภาพตัดต่อมาจัดเป็นชุดๆโดยการทำบล็อกใส่ให้เรียบร้อย เพิ่มความสวยงามเป็นระเบียบ สะดวกในการจัดเก็บอีกด้วย  และในวันนี้ก็ประจวบเหมาะที่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เอกปฐมวัย ขอเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รวมทั้งสนใจในการผลิตสื่อของคณะครูที่มีสื่อที่น่าสนใจ  น่าเล่น และมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก ส่งผลให้คุณครูปฐมวัยโรงเรียนนิคมฯ ๑ หน้าบานกันไปตามๆกันค่ะ