สาส์นจากประธานมูลนิธิพูนพลัง

ชุมชนคนทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

สาส์นจากประธานมูลนิธิพูนพลัง

 

         มูลนิธิพูนพลังดำเนินการมาได้ ๓ ปี โดยทำงานในลักษณะ “มูลนิธิเพื่อเด็ก” เน้นที่เด็กด้อยโอกาสในชนบทห่างไกล    เน้นช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนดี ที่ช่วยเหลือตนเองได้    การช่วยเหลือไม่ได้เน้นเฉพาะที่เงิน    แต่ที่มีค่ายิ่งกว่าเงิน คือความรัก ความเอาใจใส่ การให้คำแนะนำยามที่เด็กต้องการที่พึ่งทางใจ หรือต้องการที่ปรึกษาในการวางอนาคตของตนเอง     การดำเนินการยังคงมีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่แล้ว    ท่านที่สนใจอุดมการณ์ของมูลนิธิเพิ่มเติม อาจอ่านได้จากรายงานของปีที่แล้ว ในเว็บไซต์ www.geocities.com/poonpalang  
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มูลนิธิพูนพลังได้ให้ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยม รวม ๓๒๐ คน  ระดับอุดมศึกษา ๙ คน   และเด็กนักเรียนที่เป็นชนเผ่าชาวไทยภูเขา ๔๕ คน    สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน   โครงการค่ายรวมใจเพื่อเด็ก   โครงการสื่อเพื่อเยาวชน   และเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นเยาว์   รวมเงินบริจาคและค่าใช้จ่ายประมาณ ๒.๓ ล้านบาท
          ผู้อุทิศตนทำงานให้แก่มูลนิธิเต็มเวลาโดยไม่มีรายได้จากมูลนิธิ คือเลขานุการมูลนิธิ ได้มีเครือข่ายความสัมพันธ์กับวงการผู้ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม กว้างขวางขึ้น   ทำให้มูลนิธิพูนพลังเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น    เข้าไปร่วมทำงานเพื่อสังคมในลักษณะของการเชื่อมโยงเครือข่ายมากขึ้น    ถือเป็นการทำประโยชน์สาธารณะได้อีกแนวทางหนึ่ง
คณะกรรมการมูลนิธิมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ ๒ เดือนต่อครั้ง    มีการนำประเด็นเชิงนโยบายมาหารือ และตัดสินใจร่วมกัน   มีอาสาสมัครมาช่วยกันทำงานติดต่อสื่อสารกับเด็กที่ได้รับทุนอย่างสม่ำเสมอ  
          ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ ขอขอบคุณผู้บริจาคเงินผ่านมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยากลำบาก   ขอขอบคุณผู้ร่วมกันทำงานอาสาสมัครผ่านมูลนิธิ   ขอบุญกิริยานี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความอิ่มใจในทานอันประเสริฐ อันได้มอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทน   

 

วิจารณ์ พานิช
๑๒ เมษายน ๒๕๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)