ในการประชุมวิชาการ ของ ปขมท. เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา  มีหลายหัวข้อหลายประเด็นที่น่าสนใจ  แต่คิดว่าสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อบุคลากรในแวดวงมหาวิทยาลัยที่จะต้องรับทราบโดยตรงก็คือ หัวข้อเรื่อง ปัจจุบัน-อนาคต : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข      ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาล  การนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ หลักการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ การเตรียมความพร้อม ฯลฯ

          แต่จะขอสรุปกล่าวถึงเฉพาะ  ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐบาลที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
จำนวน 14 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.  ….
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภา และได้เสนอให้วุฒิสภาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  แต่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ
 2)   ร่างพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ คือ ม.เชียงใหม่   ม.มหาสารคาม  ม.บูรพา  และ  ม.ทักษิณวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาปรับปรุงแก้ไขและ
อยู่ระหว่างเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
 3)   ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.  ….
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ และรอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

4) ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภาผู้แทนราษฎร  8  ฉบับ
  คือ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ม.มหิดล  ม. เกษตรศาสตร์  ม.รามคำแหง  ม.ศิลปากร  ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. อุบลราชธานี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           สมาชิกวุฒิสภาหมดวาระเมื่อ 21 มีนาคม 2549 ซึ่งอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งใหม่    เดือนเมษายน 2549  คาดว่าร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คงจะเสนอได้ใน         สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ (ช่วงกันยายน-ธันวาคม 2549)

           แล้วท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร ?