ากท่านเปิดไฟล์อ่านไม่ได้ กรุณาโหลด 

 PowerPoint-Viewer-2007 าก่อนค่ะ

 

 

<p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="text-align: center;"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="text-align: center;"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="text-align: center;"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="text-align: center;"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="text-align: center;"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="text-align: center;"></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="text-align: center;">
</p> <p style="TEXT-ALIGN: center" mce_style="text-align: center;">   </p><table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"><tbody><tr><td align="middle" height="22"></td></tr></tbody></table>