ได้มีงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชาตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเช้าวันที่ 12 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา มีอาจารย์ทองน่าน วิภาตะวณิชย์ และอาจารย์พัชรี สุนทรผลิน เป็นอาจารย์อาวุโสที่รักยิ่งของเรา อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่สำคัญที่ทำให้มีความก้าวหน้าด้านผิวหนังในประเทศไทย

SkinSi Songkran 2549

ข้อคิดจากงานนี้ที่สำคัญคือ 1) วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความสำคัญในการผลักดันทำให้เกิดความก้าวหน้า 2) การแสดงออกเรื่องความกตัญญู กตเวที เป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัย และทำให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของครูตลอดมา