KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 45 (3) ทบทวนหลังกิจกรรม

 • การทบทวนหลังกิจกรรม (AAR - After Action Review) เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่ใช้ง่ายที่สุด แต่ทรงพลังที่สุด
 • สคส. ใช้เครื่องมือนี้เป็นกิจวัตร ใช้กับงานทุกชนิด มีวิธีใช้เพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน และทำให้สมาชิกทุกคนมีสติ ตื่นตัวอยู่กับงานและการเรียนรู้
 • AAR เป็นเครื่องมือที่ทำให้ KM เนียนอยู่ในงานประจำ
 • รายละเอียดอยู่ในหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” หน้า ๑๖๒ - ๑๖๖
 • ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม เข้าร่วมทำ AAR โดยนั่งล้อมวงเป็นวงกลมหรือรูปตัว ยู
 • สร้างบรรยากาศที่เป็นอิสระ เท่าเทียมกัน
 • ให้ทุกคนพูดออกมาจากใจ ไม่มีถูก-ผิด เน้นการตีความ การนำเสนอแบบมองต่างมุม การสร้างคุณค่า/มูลค่า เพิ่ม จากความแตกต่างหลากหลาย
 • มี “คุณลิขิต” คอยจดบันทึกประเด็น สำหรับนำไปใช้ต่อ
 • ทุกคนตอบคำถาม ๕ ข้อ (อาจเพิ่ม – ลด ข้อ หรือปรับเปลี่ยนแต่ละข้อตามความเหมาะสม)
  1. ในการ ทำงาน/ประชุม ครั้งนี้ ตนเองมีความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง
  2. วัตถุประสงค์ข้อใด ที่บรรลุมากเกิดความคาดหมาย เพราะเหตุใด
  3. วัตถุประสงค์ข้อใด บรรลุน้อย หรือไม่บรรลุเลย เพราะเหตุใด
  4. หากจะทำงาน/ประชุม เช่นนี้อีก มีคำแนะนำให้ปรับปรุงอะไรบ้าง
  5. ตนเองจะกลับไปทำอะไรบ้าง
 • “คุณอำนวย” ของกิจกรรม AAR ควรสรุปประเด็นสำคัญๆ ของแต่ละข้อ รวมทั้งสรุปภาพรวม สำหรับนำไปใช้ดำเนินการต่อไป
 • ทางทีม KM ของ มน. (นำโดย ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร) ได้ดัดแปลง AAR พัฒนาเป็น BAR (Before Action Review) ใช้ในการเตรียมตัวกลุ่มก่อนทำกิจกรรมร่วมกัน มีประโยชน์มาก อ่านได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช
๑๐ เมย. ๔๙
ปรับปรุง ๑๔ เมย. ๔๙