ทำงานมา 1 ปี ช่วยกันทบทวนเพื่อปรับปรุง


ทำให้ได้เรียนรู้ อะไร ๆ หลายสิ่งหลายอย่าง ในการที่จะนำมาปรับปรุงในระบบเพื่อเพื่อน ๆ จะได้ทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงานกันได้

         วันนี้ (วันอาทิตย์ ที่ 1 ก.พ.52) ได้นำประเด็นต่าง ๆ จากผลการจัดสัมมนาปลายปี  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551  มานั่งดูประเด็นของกลุ่มเรียนรู้หลายกลุ่มที่มีหลากหลาย   ประเด็นเหล่านี้ทำให้ได้เรียนรู้ อะไร ๆ หลายสิ่งหลายอย่าง  ในการที่จะนำมาปรับปรุงในระบบเพื่อเพื่อน ๆ จะได้ทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงานกันได้

         ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ในฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ทบทวนและจัดแบ่งความรับผิดชอบมอบการทำงานเพื่อความเหมาะสม  งานการจัดการความรู้ (KM)  แฟ้มงานได้ถูกมอบมาที่ผม  และกิจกรรมแรกที่ผมต้องเปิดแฟ้มขึ้นมาดำเนินการครั้งแรก  คือเมื่อในฝ่าย ฯ มีการวางแผนจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม  2551 
         ตามกำหนดการคร่าว ๆ ที่ถูกวางขึ้นก็คือหลังจากพิธีเปิดเสร็จ  ท่านเกษตรจังหวัดมอบนโยบายแล้ว  ต่อจากนั้นเป็นความรับผิดชอบของผมที่ต้องออกแบบเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งก็เป็นงานช้างสำหรับผมที่ต้องดำเนินการกับบุคลากรจำนวนมากตามที่ได้รับมอบหมาย


         

         อันดับแรกที่ทำก็คือ  ประสานกับผู้รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตร(คุณนิพนธ์ สุขสะอาด)  ผู้รับผิดชอบการจัดสัมมนาและได้ข้อสรุปในส่วนของเรา 2 คนว่าต้องคุยกันในฝ่ายฯ ทั้งหมดก่อน  และในที่สุดก็คุยกันในฝ่าย ฯ ประชุมเล็กสั้น ๆ พอได้สาระ แต่ยังไงเขาก็มอบให้ผมออกแบบเรื่องเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผมจึงชวนคุณนิพนธ์ เดินทางไปดูสถานที่ที่กำหนดไว้ คือ ภัตตาคารตาลคู่ฟิชชิ้งปาร์ค มีสถานที่โล่ง ๆ นอกเมือง  ซึ่งเรื่องสถานที่ผมให้ความสำคัญมาก ๆ กับงานครั้งนี้   เนื่องจากจำนวนคนมีมากจะจัดการอย่างไรในหลาย ๆ ด้าน และบีบด้วยเวลา 1 วัน       

        ในที่สุดผมก็ได้ข้อมูลครบ  ตามที่ต้องการเพื่อประกอบการวางกระบวนการ  ผมก็เริ่มนึกถึงต้องมีทีมงานซึ่งต้องช่วยระดมการทำงาน  นั้นคือต้องมีพี่เลี่ยงกลุ่มโดยต้องกำหนดชัดเจน บุคลากรของฝ่ายยุทธศาตร์นั้น  ต้องประจำอยู่ทุกกลุ่ม 1 คน เพื่อการประสานงานในฐานะแม่งาน  ส่วนพี่เลี้ยงในกลุ่มเรียนรู้กำหนดตามลักษณะงานของแต่ละกลุ่ม / ฝ่าย  ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมมนา(คุณกิจ)  ผมกำหนดประเด็นยกร่างขึ้นแล้วนำไปให้ทีมงานพี่เลี่ยงที่ได้แจ้งกันไว้แล้วช่วยดูอีกที   ดูแล้วทีมงานก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเขาบอกว่าเอาตามที่ผมยกร่างมา  ในประเด็นที่ผมนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดกระบวนการ คือ

  •  สถานที่ จำนวนคน (จังหวัด+อำเภอ)  จำนวนตำแหน่ง  ลักษณะของงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ความเชื่อมโยงจังหวัด/อำเภอ รวมถึงทีมพี่เลี้ยงก็ให้กลมกลืนสัมพันธ์ด้วยกัน(งานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนั้น ๆ กลุ่ม/ฝ่าย  นั้น ๆ )   และได้แบ่งกลุ่มออกเป็นดังนี้

                  - เกษตรอำเภอ รวมถึงระดับผู้บริหาร เป็นการประชุมประจำเดือนปกติตามระบบ  1 ห้อง(คนละอาคาร)

                  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  แบ่งเป็น  3 กลุ่มใหญ่  ตามโซนพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามแผนระบบส่งเสริมการเกษตรเดิม คือ กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำปากพนัง (แบ่งย่อยภายในเป็น 2 กลุ่มเพราะมีจำนวนคนมาก )     กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำตาปี  กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำกลาย  ทั้งหมดนี้ใช้สถานที่เดียวกัน(อาคารใหญ่) เมื่อแยกกลุ่มแล้ว  ได้เป็น  4 กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แยกห่างคนละมุมโดยคำนึงถึงเสียงที่จะรบกวนกัน

          

                      กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง  กลุ่ม 1  และ  กลุ่ม 2

           

             กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำตาปี                                                 กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำกลาย   

                  - กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร)และเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร  สถานที่อาคารโล่งริมสระน้ำ


          

              กลุ่มเรียนรู้เคหกิจเกษตร                                     กลุ่มเรียนรู้ธุรการ(งานการเงิน)

                  - กลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ(ชื่อเรียกเดิม) สถานที่เดียวกันกับเคหกิจ ฯ แยกคนละมุม

             - กลุ่มเจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)  อาคารเดียวกันกับเคหกิจ ฯ อยู่ในห้องปิดมีแอร์กลุ่มพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)

  • ประเด็น >>  ตั้งเป้าหมาย  :  อยากได้ประเด็นสิ่งที่บุคลากรพึ่งพอใจในระบบงานที่ผ่านมาหนึ่งปีที่เกี่ยวข้องกับงานที่เขาปฏิบัติอยู่และประสบความสำเร็จ  กับ  เขาฝันอยากเห็นอยากให้เป็นอะไรในภาพรวมของสังคม(ภาพรวมทั้งจังหวัด)การทำงานในระบบงานที่รับผิดชอบยู่  คือ

                   -  จุดแข็งในการทำงาน(มองภาพรวมทั้งจังหวัด)ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง  และจะพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นอีกอย่างไร

                   -  จุดด้อยและสิ่งที่อยากเห็นในทางที่ดีขึ้นทำอย่างไร (โอกาสในการปรับปรุง) ใช้ข้อมูลความเป็นจริงมาพูดคุยให้ได้ประเด็นและปฏิบัติได้

                   -   ความฝัน : ฝันอยากเห็น อยากให้เป็น  อยากได้  อยากให้มี ฯลฯ  อย่างไรบ้าง  อะไรบ้าง  ในสังคมการทำงานของพวกเราโดยองค์รวม(อิสระ)

                   ในประเด็นของกลุ่มต่าง ๆ ให้โอกาสอิสระในประเด็นที่ยกมาพูดคุย ยกเว้นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ตั้งเป้าหมายประเด็นไปที่การทำงานกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เมื่อแต่ละกลุ่มดำเนินการเวทีเรียนรู้เสร็จแล้วนำประเด็นสรุปนำเสนอในเวทีรวมห้องประชุมใหญ่

                    ทีมพี่เลี้ยงจากจังหวัดเมื่อจุดประกายในกลุ่มให้เริ่มกระบวนการแล้ว  ซึ่งต่อจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของคุณอำนวยในกลุ่มนั้น ๆ ที่จะขับเคลื่อนกกระบวนการเอง  ก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยปรับตัวจากพี่เลี้ยงเป็นคุณกิจไปด้วย  ตามบรรยากาศของเวทีกลุ่มนั้น ๆ  

                   ประเด็นที่ได้สรุปไว้ผมนำมาดูหลาย ๆ รอบแล้ว  ก็มองเห็นองค์รวมในหลาย ๆ ด้าน   ในระบบงานที่ทำอยู่  ถ้าไม่ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ก็ไม่รู้ได้  เพราะในด้านจุดแข็งก็พบว่าเราทำงานสำเร็จไปตั้งเยอะ  จุดด้อย อยู่ตรงไหนก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น  เข้าไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นง่ายขึ้นได้  ความฝันของบุคลากรก็แบ่งได้เป็นหลายระดับ คือดีมากคิดดีและทำได้และเป็นผลดีกับองค์กร   คิดดี แต่ค่อนข้างทำยากเพราะติดขัดที่ปัจจัยหลายอย่าง   ยังมีประเด็นที่เป้นประโยชน์อีกหลาย ๆ ประเด็นที่ผมต้องนำเสนอทีมงาน ค่อย ๆ ปรับปรุงเข้ากับระบบส่งเสริมการเกษตรต่อไป โดยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงที่ละน้อยโดยไม่ก้าวกระโดด

คำสำคัญ (Tags): #เรียนรู้ตนเอง51
หมายเลขบันทึก: 238885เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2009 07:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)

ตามมาดูการทำงานของพี่บ่าว หายไปนานแรมเดือน ดีใจที่กลับมา ทำงานเป็นระบบดี พี่นงก็หายไปอีกคน งง งง

ตามมาคุยค่ะ

เมื่อเดือนธันวาคมเพิ่งได้ลงไปจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งแรกในชีวิต

ชอบความสงบ และธรรมชาติ

แต่เสียดายไม่ได้ไปปากพนัง

ได้ไปโรงพยาบาลท่าศาลา เห็นความเข้มแข็งของบุคลากร และชื่นชมคนนครฯค่ะ

อ้อ! ชอบอาหารที่นี่มา เผ็ดแต่อร่อย ติดใจขนมจีนด้วยค่ะ

แล้วจะแวะมาใหม่

สวัสดีค่ะ

มาร่วมทบทวนกับ KM

ทำกิจกรรมกันคึกคักดีค่ะ

สวัสดีครับพี่ชาย

  • คิดว่าจะวางมือจากวงการไปซะแล้ว
  • เพื่อไปรับงานที่สำคัญกว่า
  • แต่แล้ว ก็ไม่พ้น ที่งานต้องถูกกับคน
  • คงได้แลกเปลี่ยน กันอีกนะครับ

สวัสดีครับ

คนเยอะ เรื่องแยะ

วางแผนไม่ดียุ่ง  ยื่งเป็นผู้อวุโสด้วยแล้ว..ยิ่งหนักใจ

สรุปแล้ว โอเค  ดี

ขอบคูณมากครับ

เรียน น้องบ่าว อ.ขจิต

โอกาสนั่งหน้าเครื่องคอมที่สามารถจะบันทึกได้ มีโอกาสน้อยลงครับ แต่จะบริหารตรงนี้ คิดถึง gotoknow เสมอ แม้ไม่ได้เขียนแต่ก็ได้เข้าเยี่ยมดูว่าใครอยู่กันบ้าง ส่วนครูนง มีโทร.หากันบ้างนะครับ

สวัสดีครับท่าน pis.ratana

ขอบคุณที่มาเยี่ยม ถ้าชอบอาหารเผ็ด ๆ นครมีเผ็ดอยู่หลายระดับ เผ็ดประเภทคนนครเองทานแล้วน้ำตาไหลก็มีนะครับ

สวัสดีครับท่าน Gutjang

         ยินดีที่ได้รู้จักครับ คงมีโอกาสได้ ลปรร.กันต่อไปนะครับ

สวัสดีน้องบ่าว หนุ่ม ร้อยเกาะ

แอบไปดูเห็นทำอะไร ๆ ไปเยอะแล้ว ขยันจริง ๆ ขอชื่นชม

สวัสดีน้องจุก( เกษตรยะลา)

สบายดีนะ ขอบคุณที่มาเยี่ยมมีกิจกรรมดี ๆ เล่าแลกเปลี่ยนแนะนำบ้างอย่าลืม

ขอบคุณที่มาเยี่ยม

-แวะมาเยี่ยมครับพี่

-ไม่ได้เจอกันนานมากกกกกแล้ว สบายดีนะครับ

-ดีจังครับ "โดยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงที่ละน้อยโดยไม่ก้าวกระโดด"

-ขอบคุณมากครับสำหรับบันทึก

น้องวิศรุต

- เห็นเครื่องมือ Mind Map ที่ไร นึกถึงน้องทุกครั้ง

- ดีใจที่เข้ามาเยี่ยมเจอตัวไม่ได้เจอทาง Gotoknow แล้วกันครับ

- ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี