ห้องลูกเสือ แบบพิมพ์ลูกเสือต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่กองลูกเสือควรมี

1. สถานที่ฝึกอบรม ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

2. ห้องประชุมหรือห้องของลูกเสือโดยเฉพาะ

3. เอกสารธุรการในกองลูกเสือที่ควรมี คือ ทะเบียน  แบบ ลส.ต่าง ๆ

                   3.1  ลส.7   ทะเบียนกองลูกเสือแต่ละประเภท

                            3.2  ลส.2   ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                   3.3  ลส.3   ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ          

                            3.4  ลส.4   ใบโอนกองลูกเสือ

   3.5 ลส.11 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ                     

   3.6  ลส.12 ใบตั้งกองลูกเสือ                  

  3.7      ลส.13 ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา              

   3.8  ลส.16 บัตรประจำตัวลูกเสือ

                   3.9  ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

4. บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของกลุ่มหรือกองลูกเสือ

5. บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชา

6. บัญชีรายชื่อ

7. แผนภูมิ สื่อ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ

8. หีบอุปกรณ์

9. อาวุธสำหรับลูกเสือแต่ละประเภท (เช่น พรอง และไม้ง่าม)

10.บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่

11.หนังสือคู่มือต่าง ๆ

12.พระบรมรูป ร.6 , ร.9 , รูปภาพ BP. ,

13.ธงประจำกองลูกเสือ

14.เชือกสำหรับเรียนเรื่องเงื่อน

15.เชือกมนิลา ขนาด 1 นิ้ว , 1/2 นิ้ว ( สำหรับกิจกรรมผจญภัย)

16.อุปกรณ์สนาม (เช่น เต๊น  ผ้ายาง(กราวชีด) เชือกขนาดต่าง ๆ  เป้สนาม ฯลฯ )

17.ธงประจำหมู่

18.เสาธงลอย สำหรับฝึกภาคสนาม