การลบข้อความที่ผิดบนแผ่นสะท้อนแสงโดยไม่ให้แผ่นสะท้อนแสงเสียหาย

          การผลิตแผ่นป้ายจราจร  บางครั้งมีข้อความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องแก้ไข ซึ่งจำเป็นต้อง

แก้ไขด้วยความระมัดระวัง โดยให้แผ่นสะท้อนแสงเสียหายน้อยที่สุด  หากจะทำการขูดหรือลอก

แผ่นสะท้อนแสงออกและเปลี่ยนแผ่นใหม่จะทำให้สิ้นเปลือง 

          วิธีการแก้ไข

         นำน้ำยาซักแห้งมาลบข้อความที่ผิดพลาดออก  ปรากฎว่าข้อความที่ผิดพลาดลบออกได้

โดยไม่ทำให้แผ่นสะท้อนแสงเสียหายและยังคงสะท้อนแสงได้ดังเดิม  ซึ่งหากเราใช้ทินเนอร์ 

 น้ำมันสน  น้ำมันกาดหรือน้ำมันเบ็นซิน มาลบข้อความจะทำให้เกิดเงาดำและแผ่นสะท้อนแสง

จะไม่สะท้อนแสง