การพัฒนากลุ่มในห้องเรียนเครือข่ายตำบล นอกจากจัดวงเรียนรู้แยกตามกลุ่มแล้ว น่าจะจัดวงเรียนรู้แยกตามบทบาท คือบทบาทกรรมการ 1 วงและบทบาทคนทำงาน 1 วง โดยมีกรรมการที่ช่วยดูภาพรวมของคนทำงาน 1 คน (กรรมการผู้จัดการ)
ถ้าไม่สามารถจัดคนลงลึกในแต่ละบทบาทอย่างเหมาะสม การพัฒนาความสามารถคุณกิจเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มจะไม่พุ่งเป้า
1)คุณกิจบทบาทกรรมการจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องร่วมกันและเป็นเรื่องเฉพาะตามบทบาท เช่นประธาน เหรัญญิก เป็นต้น
2)คุณกิจบทบาทคนทำงานทั้งผู้จัดการและหน้าที่เฉพาะจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องร่วมกันและเป็นเรื่องเฉพาะตามบทบาท เช่น คนรับเงิน คนทำทะเบียน เป็นต้น
คุณกิจในบทบาทกรรมการจะมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ในขณะเดียวกันคุณกิจในบทบาทคนทำงานซึ่งเป็นกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นรากฐานให้กับการเติบโต ซึ่งทั้งสองบทบาทอาจอยู่ในคน ๆเดียวกัน แต่การแยกวงเรียนรู้ที่ชัดเจน จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้พุ่งเป้า วัดผลได้ง่าย