Contact

แยกวงเรียนรู้คุณกิจ

  แยกวงเรียนรู้ชัดเจน เหมาะสม ช่วยให้การเรียนรู้พุ่งเป้า วัดผลได้ง่าย   

การพัฒนากลุ่มในห้องเรียนเครือข่ายตำบล นอกจากจัดวงเรียนรู้แยกตามกลุ่มแล้ว น่าจะจัดวงเรียนรู้แยกตามบทบาท คือบทบาทกรรมการ 1 วงและบทบาทคนทำงาน 1 วง โดยมีกรรมการที่ช่วยดูภาพรวมของคนทำงาน 1 คน (กรรมการผู้จัดการ)
ถ้าไม่สามารถจัดคนลงลึกในแต่ละบทบาทอย่างเหมาะสม การพัฒนาความสามารถคุณกิจเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มจะไม่พุ่งเป้า
1)คุณกิจบทบาทกรรมการจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องร่วมกันและเป็นเรื่องเฉพาะตามบทบาท เช่นประธาน เหรัญญิก เป็นต้น
2)คุณกิจบทบาทคนทำงานทั้งผู้จัดการและหน้าที่เฉพาะจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องร่วมกันและเป็นเรื่องเฉพาะตามบทบาท เช่น คนรับเงิน คนทำทะเบียน เป็นต้น
คุณกิจในบทบาทกรรมการจะมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ในขณะเดียวกันคุณกิจในบทบาทคนทำงานซึ่งเป็นกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นรากฐานให้กับการเติบโต ซึ่งทั้งสองบทบาทอาจอยู่ในคน ๆเดียวกัน แต่การแยกวงเรียนรู้ที่ชัดเจน จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้พุ่งเป้า วัดผลได้ง่าย

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 2376, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

Thawat
IP: xxx.151.216.4
Written At 

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลสุดคนึงประจำเดือนล่าสุดครับ

ไม่ทราบว่าคุณภีมเคย  รวบรวม Tacit knowledge ของกลุ่มออมทรัพย์เอาไว้บ้างหรือไม่ครับ   คล้ายๆ เป็น stock ของ Best Practice อะไรทำนองนั้นครับ   ผมว่าน่าสนใจมากครับเพราะแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน  ทำให้เห็น detail ของ knowledge ของการทำกลุ่มออมทรัพย์เป็นองค์รวมมากขึ้นครับ