KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 45 (2).  จัดการ KM


การทำ KM ในองค์กร ต้องมีการจัดการ    ต้องมีทีมบริการจัดการ KM  ทั้งส่วนที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ    ให้เหมาะต่อสถานการณ์ขององค์กร    และมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 • ทีมจัดการ KM มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1.    จัดให้มีการสำรวจ รวบรวม ใช้ปย ชื่นชม ขุมปัญญาจิ๋วขององค์กร   ทำต่อเนื่อง
  2.    จัดพื้นที่ ลปรร. อย่างเป็นธรรมชาติ  ทั้งพื้นที่จริง และพื้นที่เสมือน   บริหารจัดการ    การ  ลปรร.   การบันทึกปัญญาจิ๋ว   โยงกับข้อ 1   ทำต่อเนื่อง
  3.    กรมอนามัย มี “แฟ้มภูมิปัญญา”
  4.    คอย “จับภาพ” ความสำเร็จจิ๋ว นำมาชื่นชมในพื้นที่ ลปรร.
  5.    จัดตลาด/มหกรรม ชื่นชม/ให้รางวัล ความสำเร็จ
  6.    จัดการอบรมทักษะสำคัญ
  7.    ทำ KM ในหมู่ทีมจัดการ   และร่วมกับ “คุณอำนวย”

         8.   รายงานต่อ ซีอีโอ ให้ทราบความคืบหน้า/ความท้าทายของ KM   และเสนอแนะแนว 

              ทางทำให้ KM รับใช้งานประจำได้ดียิ่งขึ้น   รวมทั้งรับคำแนะนำจาก ซีอีโอ มาดำเนิน

              การ

          9.  จัดให้มีการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ ของการทำ KM ทุกปี

 • “คุณเอื้อ” และ ซีอีโอ ขององค์กร นำผลของการทำ KM เข้าพิจารณาในการประชุม BOD (Board of Directors) หรือการประชุมอื่นในลักษณะเดียวกัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
  1.    ทำให้ KM เป็นเครื่องมือของการบริหารความสำเร็จขององค์กร   ให้ KM เนียนอยู่ในเนื้องาน
  2.    รับรู้และชื่นชมผลสำเร็จ และให้คำแนะนำวิธีเอาชนะความท้าทาย (ปัญหา) ให้แก่ทีมจัดการ KM
  3.    align แนวทางและเป้าหมายของ KM เข้ากับแนวทางและเป้าหมายขององค์กร
  4.    “โยนลูกบอลล์” แห่งความท้าทาย ให้แก่ระดับปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร

วิจารณ์ พานิช
๑๓ เมย. ๔๙