ขอเชิญชวนสมาชิกชุมชน:ตรวจสอบภายใน มมส.กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมพบปะพูดคุย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมกันเสนอปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เราได้เคยพูดคุยกันไว้แล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา ในวันที่        ณ ห้องอาหารสวัสดิการบุคลากร อาคารบรมราชกุมารี ชั้นล่าง (ตรงข้ามห้องหน่วยตรวจสอบภายใน) เวลา