ใครขับรถเข้าไปหาดใหญ่ ผ่านวงเวียนน้ำพุ ไปตามถนนเพชรเกษม จนถึงสามแยกคอหงส์ ด้านซ้ายมือเลี้ยวไป อ.เมือง จ.สงขลา ด้านขวามือเลี้ยวไป หน้า มอ.หาดใหญ่ หากไม่เลี้ยวขับตรงไป (แต่จะชนรั้วกำแพง) ค่ายคอหงส์ ตรงบริเวณนี้ท่านจะสังเกตเห็นป้ายถาวรขนาดใหญ่ ซึ่งบันทึกพระราชดำรัสของในหลวง ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2525 นับมาถึงปัจจุบันที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ก็เกือบ 25 ปีแล้ว ซึ่งผมจะขอน้อมนำอัญเชิญมาบันทึกไว้ดังนี้ครับ

     "…คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ 

              ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
              ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
              ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
              ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

     คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป ดังประสงค์…"