ในวันนี้ได้ทำ mindmap งานวิจัยโดยใช้โปรแกรม freemind ในส่วนที่ต่อจากวันที่ 11 เมษายน 2549 เนื่องจากของเดิมที่ได้รับมอบหมายยังไม่เสร็จเรียบร้อย โดยในวันนี้นั้นมีmindmap บางชิ้นที่ต้องมีการเชื่อม link ระหว่างเอกสารด้วย

         **จะสังเกตได้ว่างานวิจัยนั้นมักจะทำในลักษณะของ mindmap เนื่องจากเป็นการจัดการความคิดที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลำดับความคิดและกระบวนการความรู้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดตกไปในภายหลังได้ง่าย และสามารถเห็นถึงกระบวนการความคิดโดยรวม และค่อยๆแตกแยกสาขาความคิดย่อยๆของความคิดหลักออกไปได้ นอกจากนี้นั้น การสร้าง mindmap ยังเน้นถึงกระบวนการความคิดเป็นสำคัญมากกว่าความสวยงามของตัว mindmap เองเสียอีก