สถานที่ตั้ง/คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการการดำเนินงาน


สถานที่ตั้ง/คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการการดำเนินงาน

เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร  ตั้งอยู่เลขที่ 188 ถ.ปิ่นดำริห์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ประวัติและความเป็นมาของเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร  (The history of AFS Kamphaengphet Chapter)

 AFS เขตกำแพงเพชร เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2518  ทั้งทางด้าน Hosting และ   Sending  จนถึงปัจจุบัน  โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมมาโดยตลอด
ในปีการศึกษา  2550 ได้ตั้งสำนักงานเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชรขึ้น ณ อาคารหลังเสาธง  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย- นานาชาติ (เอเอฟเอสประเทศไทย) ในเรื่องการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน 
                                


  คณะกรรมการที่ปรึกษาเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร

         Board Director of AFS Kamphaengphet Chapter

 

          เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชรได้รับเกียรติจากคณะบุคคลที่มีความรู้- ความสามารถ มีประสบการณ์ และได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมทั้งมีจิตอาสาที่จะทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน  รับเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร  จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

ประธานที่ปรึกษาเอเอสเอฟเขตกำแพงเพชร                        นายทรงวุฒิ        จงมีความสุข

รองประธานที่ปรึกษาเอเอสเอฟเขตกำแพงเพชร                   นายเทียนฉาย     ประสานสิน

เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา                                      นายวิชา             จันทร์เชื้อ

และคณะกรรมการอีก 12 ท่าน ได้แก่

นายแพทย์นิมิตร             ล่ำซำ

นายธำรง                       อัศวสุธีรกุล

นายจุลพันธ์                   ทับทิม

นายปฐม                        ระสิตานนท์

นายคมกริช                    สุภาภรณ์ประดับ

ว่าที่ พ.ต. ชวลิต             เขตตลาด

นายศุภชัย                      ศรีงาม

นายไพรเพชร                  จิตตุรงค์อาภรณ์

นางลักษณา                   จงมีความสุข

นางสุปราณี                   แสงทอง

นางจุไรลักษณ์           อัตภานันท์ 

และ นางวาริน               วัฒนศิริ

 

 ผู้ประสานงานโรงเรียน เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร

School Co-ordinator

นางสุพร            บรรจง               โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

นางสมทรง        พันธ์ศรี              โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กำแพงเพชร                                

นางศุภชลา        เพชรแกมทอง     โรงเรียนวัชระวิทยา

นางชุติมา         เคหะลูน            โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

นางวัลลภา        คุณาเมือง          โรงเรียนขาณุวิทยา

นางสาวปิยะสรวง  กุลมาลา         โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
                           คณะกรรมการ เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร

               The Committee of AFS Kamphaengphet Chapter

 1.  นายสมปอง              สมนักพงษ์         ประธานเอเอฟเอสเขต (Chapter President)

 2.  นางประไพศรี           อังสุโชติเมธี       รองประธานเอเอฟเอสเขต (Deputy Chapter President)

 3. นางสุพร                   บรรจง                           ผู้ประสานงาน

4.  นางสาวสินีนาฏ         นิลสนธิ                         เลขานุการฯ

 5.  นายทวิช                  สินอนันต์วณิช                ผู้ช่วยเลขานุการ

 6.  นางสุวรีย์                 โพเทพ                           เหรัญญิก

 7. นายสมเดช               เคหะลูน                        ผู้ช่วยเหรัญญิก

 8. นางแน่งน้อย             ทิพย์ประเสริฐ                 ประชาสัมพันธ์

 9.  นางนันทพร              แช่มจุ้ย                          ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 10. นางวาลินา              สังวรินทะ                      ปฏิคม

 11. นางสุพัตรา             สมนักพงษ์                     ผู้ช่วยปฏิคม 

 12. นางวรลักษณ์          คำเพ็ญ                         บริการการศึกษา (Sending)

 13. นางสาวรุ้งรัตน์        กิตติขจร                        ผู้ช่วยบริการการศึกษา (Sending)

14. นางนุชชิรา               ภู่ทอง                           ผู้ช่วยบริการการศึกษา (Sending)

15. นางสาวเครือวัลย์      ฉัตรวิทยานนท์                อุปถัมภ์บุคลากรนานาชาติ (Hosting)

 16. นางนีออล               เอี่ยมแพร                       ผู้ช่วยอุปถัมภ์บุคลากรนานาชาติ (Hosting)

 17.นางจรรยา                บุญเนรมิตร                    ผู้ช่วยอุปถัมภ์บุคลากรนานาชาติ (Hosting)

18. นางกัลยา               พบที่พึ่ง                         ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป   

 19. นางสาวโศภิษฐ์       สวนปลิก                       ฝ่ายสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์

 20. นางสาวพุทธวดี       สุขสินธารานนท์              ฝ่ายสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์

21. นายวัฒนา เมฆี                                            ฝ่ายเทคโนโลยี

22. นางรินทร์นภา           ทองอ่อน                        ฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ

23.  นางสาวนวลจันทร์   คล้ายจ้อย                      ฝ่ายสนับสนุนด้านวัฒนธรรมไทย

   ขอบข่ายงาน  Hosting (Task)

1.              จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ 

2.              ประสานงานกับ Hosting Center ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และฝ่าย Hosting

           เอเอฟเอสส่วนกลาง

3.              ดูแล  ให้คำปรึกษา แก่นักเรียนชาวต่างชาติ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ต่างๆ    

4.              สร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์และนักเรียนชาวต่างชาติ

 

นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ชาวต่างชาติที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

AFS STUDENTS TO KAMPHAENGPHET PITTAYAKOM SCHOOL

 

NAME

COUNTRY

YEAR

1. MR. JOHN   ACKERMAN

USA

1976-1977

2. MISS PAIGE   MERRIT

USA

1977-1978

3. MISS  WENDY

USA

1977-1978

หมายเลขบันทึก: 236692เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2009 14:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กรกฎาคม 2019 20:38 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
  • ตามมาดู AFS ครับ
  • คิดถึงสมัยเด็กๆๆ
  • ตามอาจารย์ขจิตมาด้วยค่ะ
  • ชื่นชมค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง