วันนี้ที่ 12 เมษายน 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549 เพื่อการจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งการให้ความสำคัญเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย  มีกิจกรรมหลายอย่างอาทิเช่น

     ประกวดขวัญใจสงกรานต์ มมส.  มีทั้งประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

     ประกวดร้องเพลง

     ประกวดหน่วยงานดีเด่นในเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่จะจัดงานในลักษณะเช่นนี้เป็นประจำทุกปี และที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ..... ทุกหน่วยงานจะมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมรดน้ำ   ขอพรจากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นศิริมงคลแห่งชีวิต ความร่มเย็นเป็นสุข และความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน........

     สงกรานต์ปีนี้  ท่านได้กระทำความดีเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน        หรือยัง ?