เพื่อนเขียน ... เพื่อนเลยเอามาบันทึก (... อันเนื่องมาจากความรู้สึกสับสน ซับซ้อน กับระบบ entrance ยุคระบบ O-net ... A-net)

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่ นานแสนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด รู้อ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ครูคือผู้ สั่งสม อุดมการณ์
มีดวงมาน เพื่อปวงชน ไช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู

บันทึกเมื่อ 2 กค.19 ค่ะ