• เยาวชนอาสาสมัคร Youth Volunteer ประสานงานกล่มเยาวชนที่ต้องการทำงานเพื่อสังคมกับพื้นที่ทำงานต่างๆ
  • Blackbox กล่มเยาวชนที่รวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่อบรมแกนนำเยาวขนตามโรงเรียนมัธยมต่างๆในการทำงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สอนวิธีคิดการวางแผนโครงการ ดำเนินกิจกรรม ต่างๆ
  • U Volunteer กลุ่มเยาวชนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมตัวจากช่วงสึนามิ ตั้งศูนย์ประสานสึนามิที่มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์รังสิต มีความสนใจในการพัฒนาค่ายพัฒนาชนบทของนักศึกษาทังประเทศให้มีทิศทางเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน
  • Whitelove ภาคีเครือข่ายความรักสีขาว กล่มนักศึกษารวมตัวกันทำความดีผ่านงานอาสาสมัคร มีการจัดค่ายพัฒนาชนบมเฉลิมพระเกียรติที่กาญจนบุรี
  • Green Peace รณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม solar generation ที่รณรงค์เรื่องความสำคัญของพลังงานในอนาคต การเรียนรู้การทำงานของ Rainbow warrior เรียนรู้เรื่องมลภาวะ การจัดการขยะ
  • เยาวชนใจอาสา กลุ่มเยาวชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รวมตัวการทำกิจกรรมอาสาสมัครผ่านการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับความเสียหายจาก 3 จังหวัดชายแดน ไม่ว่าจะเป็นสูญเสีย ลูก สูญเสียเสาหลักของบ้าน โดยทำงานร่วมกับองค์กรอิสระต่างในๆพื้นที
  • IDEA กลุ่มนักศึกษาที่พยายามค้นหาแนวคิดใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหาต่างๆในสังคม