คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำรายงานส่งคนละ 1 ฉบับ ฉบับรายงานต้องครบถ้วนตามการจัดทำรายงานทั่วไป ได้แก่ ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อหา(คำถาม-คำตอบ) และหนังสืออ้างอิง โดยการเขียนด้วยลายมือตนเอง ด้วยการอธิบายคำตอบจากข้อคำถามทั้งหมดเหล่านี้มาให้ละเอียดและถูกต้อง 100 % แต่ละข้อควรตอบไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษและไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ 

1.      จงบอกโครงสร้างและวิธีการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ต่อไปนี้  พารามีเซียม ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง แมงมุม ปลา และนก

2.      อวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคนได้แก่อะไรบ้าง จงบอกชื่อและเรียงลำดับ

3.      จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆเหล่านี้ ปริมาตรอากาศ ความดันอากาศ กล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงแถบนอก-ใน กล้ามเนื้อกระบังลม ขณะที่คนเราสูดลมหายใจเข้าและออก

4.      จงอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์บริเวณปอดและเนื้อเยื่อ

5.      จงบอกโครงสร้างและวิธีการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้  ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน นก และสัตว์เลื้อยคลาน

6.      จงอธิบายโครงสร้างของไต รวมทั้งการขับถ่ายของเสียบริเวณหน่วยไต(nephron)

7.      จงอธิบายกลไกการควบคุมสมดุลของน้ำและแร่ธาตุ โดยฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก(antidiuretic hormone) และฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน(aldosterone)

8.      จงอธิบายกลไกการทำงานของสมองส่วนไฮโพทาลามัส(hypothalamus)ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

9.      จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด(closed circulatory system)และแบบเปิด(open circulatory system)พร้อมยกตัวอย่างชนิดของสัตว์

10. จงอธิบายขั้นตอนการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและปอด ตามลำดับ

11. จงสรุปว่าลิ้นหัวใจมีอยู่ที่ใดบ้าง และมีชื่อว่าอย่างไร

12. ความดันซิสโทลิก(systolic pressure) และไดแอสโทลิก(diastolic pressure) คืออะไร และความดันเลือดของคนเราจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง จงอธิบาย

13. หลอดเลือดมีกี่ชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

14. เลือดประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร

15. จงอธิบายกลไกการแข็งตัวของเลือด

16. จงบอกถึงหลักในการให้และรับเลือด และสรุปว่าเลือดหมู่ใดให้กันได้-รับกันได้ รวมทั้งให้กันไม่ได้-รับกันไม่ได้

17. จงอธิบายถึงสาเหตุและความอันตรายของอีรีโทรบลาสโทซิสฟีทาลิส(erythroblastosis fetalis)

18. จงอธิบายหน้าที่และความสำคัญของระบบน้ำเหลือง

19. จงอธิบายกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ

20. ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์(HIV) ต่างจากไวรัสอื่นๆ อย่างไร

ดาวน์โหลดใบงาน คลิ๊กที่นี่!