โครงการเสวนาสภากาแฟ เป็นโครงการหนึ่งที่สำนักงานอัยการเขต 3 ได้ดำเนินการ โดยอธิบดีอัยการเขต 3 และคณะผู้บริหาร เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549  เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ปฎิบัติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ ของปัญหา และวีธีแก้ไขปัญหาของแต่ละคน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปแก้ไขปัญหา ในลักษณะ " ปฎิบัตินำ ทฤษฎีหนุน "

         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมยกกระบัตรมณฑล สำนักงานอัยการเขต 3 ได้จัดเสวนาสภากาแฟครั้งที่ 1/2552  โดย สำนักงานคดีศาลสูงเขต 3  สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา และสำนักงานคดีแรงงานเขต 3 เป็นเจ้าภาพ จัดเสวนาเรื่อง " ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรปลอม "  ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา มอบให้ผู้อำนวยการ สำนักจัดการธนบัตร  มาร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้

     ( คณะผู้บริหาร พนักงานอัยการ อัยการอาวุโส ข้าราชการธุการ และพนักงานราชการ ร่วมเสวนา )

  (คณะผู้เข้าเสวนาตั้งใจ และกระตือตือร้นในการเรียนรู้  และร่วมกันตรวจดูธนบัตรปลอมด้วยความสนใจ)

          การเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการจับกุมผู้นำธนบัตรปลอมออกมาใช้ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเล่าเรื่องประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน

          ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยคณะบริหาร พนักงานอัยการ ข้าราชการธุรการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการประมาณ  60 คน โดยมีท่านอธิบดีอัยการเขต 3 (นายบุญชม จันทรสถาพร) เป็นผู้กล่าวนำเสวนา

         

             (ก่อนเสวนาจะมีกาแฟ เครืองดื่ม ผลไม้บริการ  และร่วม กันตรวจดูด้วยควาสนใจ )

             วิธีการตรวจสอบธนบัตรปลอม ตรวจสอบโดยการสัมผัส การยกส่อง และ การพลิกเอียงดู จะมีลักษณะแตกต่างธนบัตรจริง หากเป็นธนบัตรปลอมเนื้อกระดาษจะไม่เรียบ เส้นนูนไม่ชัด ภาพซ้อนของพระรูปจะไม่ชัดเจนโดยส่องดูกับแสงไฟ