ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก่อตั้งมาหลายปีขณะนี้มีท่าน รศ.เฉลิม คิดชัย  เป็นประธาน  เพื่อระดมผู้สูงอายุของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมสร้างเครือข่าย  ทำประโยชน์ให้แก่สังคม  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตภายในกลุ่ม และกับชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะอาศัยท่านเหล่านี้ ช่วยลปรร. และให้ข้อคิดเห็นดีๆ  เป็นระยะๆ