เครือข่าย UKM มีการลงนามความร่วมมือกันโดยอธิการบดี 5 มหาวิทยาลัย คือ มม., มอ., มข. มน. และ มมส.   ลงนามที่ มม. ศาลายา   เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2547   แล้ว 24 - 26 ธ.ค.47 ก็ไป workshop กันที่บ้านผู้หว่าน   บ่ายวันที่ 26 ธ.ค. กลับจาก workshop จึงได้ข่าวสึนามิที่ฝั่งอันดามัน

         ในเวลาเพียงปีเศษ ๆ เครือข่าย UKM ก้าวหน้าไปมาก   ความเข้าใจหลักการและทักษะ KM ของมหาวิทยาลัยสมาชิกก็พัฒนาขึ้นชัดเจน   มีการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก   และเห็นลู่ทางที่สมาชิก UKM จะเป็นเสาหลักด้าน KM แก่ภูมิภาคของตน

         มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 7 มหาวิทยาลัย   คือ มรมส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) กับ มวล.   เราตกลงกันว่าจะไม่เน้นความสำเร็จที่จำนวนสมาชิก   จะพยายามให้สมาชิกมีจำนวนน้อย   เพื่อเน้นคุณภาพของกิจกรรม KM และการ ลปรร. และช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก   โดยที่สมาชิกอาจไปจัดตั้งเครือข่ายในภูมิภาคของตนขึ้นก็ได้

         ปีแรก มม. รับจัดการเครือข่าย   ปีที่ 2 มอ.เข้ามารับแทน   การจัดการเครือข่ายมีความก้าวหน้าชัดเจน   มีการประชุมธุรการของเครือข่ายล่วงหน้าก่อนวันประชุม ลปรร. 1 วัน   ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

         การประชุม ลปรร. จัดปีละ 4 ครั้ง   หมุนเวียนเจ้าภาพ   อย่างคราวนี้ 7 - 8 เม.ย.49   มอ. เป็นเจ้าภาพ   เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องชุมชนแนวปฏิบัติ"

         ในการประชุมธุรการเมื่อวันที่ 6 เม.ย.49   ได้ตกลงกำหนดวันประชุมและเจ้าภาพของการประชุม ลปรร. ดังนี้
          ครั้งที่ 7 (2/2549)  14 - 15 ก.ค.49 มม.  เรื่องการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง   จัดที่โรงแรมรอยัล เจมส์ นครปฐม
          ครั้งที่ 8 (3/2549)  8 - 9 ก.ย.49  มน.  เรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้  จัดที่พิษณุโลก
          ครั้งที่ 9 (4/2549) 8 - 9 ธ.ค.49  มข.  เรื่องการก่อเกิดและดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  จัดที่ขอนแก่น

ผมได้ขายความคิดว่า สคส. ยินดีร่วมมือ (in kind) กับสมาชิก UKM ในการจัดเวทีนวัตกรรม KM หรือเวทีนวัตกรรมเฉพาะเรื่อง   เพื่อให้เกิดเครือข่าย KM หรือ CoP ขึ้นในภูมิภาค

ผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความสุขที่ได้เห็นความก้าวหน้าอย่างน่าชื่นชมของ UKM และได้เห็นทาง มช. มาสังเกตการณ์โดย รศ. นพ. อำนาจ  อยู่สุข   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นำทีม   รวมทั้งมีอาจารย์วรรณสิทธิ์  จาก ม.ทักษิณมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

วิจารณ์  พานิช
 7 เม.ย.49
  หาดใหญ่