บทส่งท้าย

“ธรรมะ" ช่วยแก้ไขความเห็นแก่ตัวให้กลายเป็นความไม่เห็นแก้ตัว สหกรณ์จึงดำรงอยู่ได้ จะเกิดอุดมคติสหกรณ์โดยอัตโนมัติ มีธรรมะมีความถูกต้อง เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องปัญหาก็หมดสิ้น ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเครดิตยูเนี่ยน ปัญหาอื่นๆ สารพัดอย่างมันก็หมดไป ขอให้ใช้ประโยชน์ของธรรมะในการที่จะสร้างสรรค์สหกรณ์ ป้องกันข้าศึกของสหกรณ์มีแต่ความถูกต้องของความเป็นสหกรณ์โดยธรรมชาติก็ดี ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ดี ก็ขอให้สำเร็จความหมายนี้ทุกประการ นี่เป็นธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติหรือตั้งอยู่แห่งสหกรณ์ ถ้าเข้าใจนำไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์เหลือหลาย ถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเกิด “แผ่นดินเพชร” ที่สูงกว่าแผ่นดินทอง ทุกคนรักใคร่ ช่วยเหลือต่อกันเสมอ

ขอให้กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รู้จักธรรมะทั้งหลายที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ทุกๆอย่างทุกๆประการ”