ข้าราชการที่กำลังจะออกนอกระบบไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเป็นสมาชิกกองทุน กบข.อยู่ ขอให้พิจารณาให้ดีนะครับ เพราะการที่เราออกนอกระบบไปเป็นพนักงาน แล้วเรายังคงต่อกองทุน กบข.หรือเมื่อเราออกเป็นพนักงานแล้วไม่ต่อกองทุน กบข.มีผลกระทบกับตัวเราดังนี้

   1.ถ้ารับราชการมาเกิน9ปี6เดือน ไม่เป็นสมาชิกกองทุน กบข.เมื่อตัดสินใจออกนอกระบบไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับเงินบำนาญ เป็นข้าราชการบำนาญเนื่องจากการยุบส่วนราชการ มีสิทธิเหมือนข้าราชการบำนาญทุกประการครับ

   2.ถ้ารับราชการมาเกิน9ปี6เดือน และเป็นสมาชิกกองทุน กบข. เมื่อตัดสินใจออกนอกระบบไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขอยกเลิกการเป็นสมาชิกกองทุน กบข.จะได้รับเงินบำนาญ เป็นข้าราชการบำนาญเนื่องจากการยุบส่วนราชการ มีสิทธิเหมือนข้าราชการบำนาญทุกประการ และจะได้รับเงินผลประโยชน์จากกองทุน กบข.อย่างเต็มที่

   3.ถ้ารับราชการมาเกิน9ปี6เดือน และเป็นสมาชิกกองทุน กบข. เมื่อตัดสินใจออกนอกระบบไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขอต่อเป็นสมาชิกกองทุน กบข. ท่านจะได้รับเงินบำนาญและเงินผลประโยชน์จากกองทุน กบข.อย่างเต็มที่ ท่านต้องอยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้

     3.1 อายุราชการของท่านบวกอายุพนักงานต้องเกิน25ปี ขึ้นไป หรืออายุตัวท่านต้องเกิน50ปี ขึ้นไป

     3.2 ถ้าอายุราชการของท่านบวกอายุพนักงานน้อยกว่า25ปี หรืออายุตัวท่านไม่ถึง50ปี ขึ้นไป และท่านลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ท่านจะได้รับเพียงเงินบำเน็จตามอายุราชการบวกอายุพนักงาน และได้รับเงินผลประโยชน์ จากกองทุน กบข.ไม่เต็มที่เนื่องจากเราผิดเงื่อนไขในข้อ 3.1 

        ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจ หยุดการเป็นสมาชิกกองทุน กบข. หรือการเป็นสมาชิกกองทุน กบข.ต่อเนื่อง ท่านต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ เพราะมีผลอย่างมากต่อตัวเราตามที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นครับ