ไปดู Home Schoool ที่เชียงใหม่ >คารวะครูชีวิต..ที่บ้านเรียนก้านตอง

ศน.อ้วน
การเรียนรู้ชีวิตของน้องก้านตอง โดยมีพ่อแม่ที่รักเป็นครูชีวิต..คารวะด้วยความเคารพ

16 มกราคม 2552                 

สวัสดีครับ/ค่ะ..คุณครูอ้วน  

 

ส่งดอกพุดสามสี (yesterday-today-tomorrow) มากราบคารวะในวันครูปีนี้  ขอถือโอกาสยึดเอา ศน.อ้วนเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์    ให้ครอบครัวเราได้กราบระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้เมตตากรุณาสั่งสอนพวกเรามา   ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ ศน.อ้วนพบพานแต่ความสุข    เจอะเจอแต่สิ่งที่ดีที่งาม...ส่วนอีกนัยหนึ่งก็เป็นการสื่อว่าครอบครัวเราระลึกถึง ศน.อ้วนอยู่เสมอ (แม้จะมิได้ส่งภาพ..ส่งเสียงไปทักทายเลยก็ตาม)

 

ช่วงที่ผ่านมาการเรียนรู้ของน้องก้านตองก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง     พักหลังใช้เวลากับภาษาสเปนและการยิงธนูมากหน่อย แต่ก็ไม่ได้ละเลยวิชาอื่นๆ  เรื่องการวัดผลน้อง..  ขึ้นกับความสะดวกของทางเขตฯ แล้วกันครับ  ครอบครัวเราไม่มีข้อขัดข้อง  อย่างที่ศน.อ้วนว่า วัดแล้วก็ได้มองเห็นตัวเอง เห็นข้ออ่อน/ช่องว่างไม่มีอะไรเสียหาย น่าจะเป็นการช่วยเสริมการเรียนรู้ของก้านตองในอีกทางหนึ่งด้วย

 

ระลึกถึงเสมอ

ครอบครัวก้านตอง 

Kantong

 

 

พรของครอบครัวก้านตองเป็นเสมือนดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจในวันสำคัญของชีวิตค่ะ “วันครู ปี ๒๕๕๒”     ด้วยความขอบคุณและระลึกถึงครอบครัวก้านตองเสมอ   ขอบคุณค่ะในความกรุณาและเอื้ออารีที่มีต่อ ศน.อ้วนเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอตลอดมา และขอน้อมคารวะครูทั่วผืนแผ่นดินไทย มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

 

 

           วันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  กับงานต่างๆที่อยู่ในมือตั้งแต่ปีเก่ายังคงไม่บางเบาลงค่ะ อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นในศรัทธาต่อครอบครัวก้านตองเสมอ    ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เกือบผ่านพ้น ไม่ได้นำเสนอเรื่องราวของเด็กน้อยที่น่ารักเลยค่ะ ..วันแล้ววันเล่า...คงเป็นด้วยบุญกระมังคะ วันเสาร์ที่ 12 ที่ผ่านมา บังเอิญได้พบงานเขียนของน้องก้านตองในห้องเรียนที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ศน.อ้วนกลับไปเป็นนักเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ) ติดอยู่หลังห้อง   รีบบันทึกภาพมาฝากให้ได้ดูด้วย   ..สะดุดชื่อท้ายจดหมาย ครูอ้วนคิดว่าต้องเป็นของก้านตองแน่ๆ เลย  ใช่ไหมเอ่ย..   เด็กน้อยเข้ามาตอบด้วยนะคะ  เก่งจังค่ะ..

                        ...เก่งมากค่ะ เพื่อนร่วมห้องของก้านตอง  ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

      

 การเรียนตามหลักสูตรชีวิตของน้องก้านตอง ปี 51

สาระการเรียนรู้ ,สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่บ้านเรียนก้านตองใช้จัดการศึกษา

ให้ลูกสาวที่น่ารักในปีการศึกษา 2551(ภาคเรียนที่ 1) โดยการบอกเล่าของพ่อเล็ก 

ภาษาไทย

เนื้อหาสาระที่เรียน ได้แก่  พยางค์และคำ ,คำประวิสรรชนีย์,คำนาม สรรพนาม กิริยาคำวิเศษณ์ บุพบท  คำสันธาน คำอุทาน   คำในมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา คำควบกล้ำ  อักษรนำ และคำพ้อง

วิธีการจัดการเรียนการสอน

• จัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 5

• ทำผังความคิดประกอบเพื่อความเข้าใจในเนื้อหา

• บูรณาการวิชาศิลปะเข้ากับภาษาไทยด้วยการวาดการ์ตูนช่อง และสรุปวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ตอนกำเนิดหอยสังข์

• บูรณาการวิชาศิลปะ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยการสรุปเรื่องราชาธิราช ตอนกำเนิดมะกะโทเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี Ms. Debbi ช่วยตรวจแก้ จากนั้นวาดภาพประกอบ สแกนภาพ จัดภาพเข้ากับเนื้อเรื่องด้วยโปรแกรม MS Word

• อ่านหนังสือตามความสนใจ ทำ reading record

• ทำผังความคิด สรุปกิจกรรมที่เข้าร่วมในการแข่งขัน International Mathematics Competition 

น้องก้านตองได้เรียนภาษาภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา คือ  

ภาษาอังกฤษ (หลัก)

           1. หลักสูตร We are Kid 8 และ 9 : รวม 60 ชั่วโมง จากสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยชาวต่างชาติเจ้าของภาษา  ใช้หนังสือและสื่อประกอบการเรียน  คือ  Brainwaves-Level 3   และ Sky  High-Level 3

          2.หลักสูตร Diploma in English Language Proficiency : Level 1-Module A, B
รวม 60 ชั่วโมงจาก สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างจริงจังทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ตลอดจนการใช้หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สอนโดยชาวต่างชาติเจ้าของภาษา     หนังสือ / สื่อประกอบการเรียน ได้แก่  Touch Stone  Level 2, Audio CD, CD-Rom, Internet

          3.ทบทนและเพิ่มเติม ในเรื่องต่อไปนี้ เรียนหลักสูตรบูรณาการด้วยภาษาอังกฤษ ที่ Helping Hand Learning Center ทุกบ่ายวันเสาร์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (Science /Mathematics/ PE /Social/Health/English-reading & writing )

* พัฒนาทักษะการอ่าน/การเขียน ด้วยงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสนใจ อาทิ Little House in the Big Woods (Laura Ingall Wilder), The BFG • Matilda... (Roald Dahl),
Dick King-Smith. และทำใบบันทึกการอ่าน

* ดูภาพยนตร์, การ์ตูน และฟังเทปบันทึกเสียงภาษาอังกฤษทาง เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง

 

ภาษาต่างประเทศ : สเปน (เพิ่มเติม)

ได้เรียน หลักสูตร Spanish for Beginners 1  รวม 40 ชั่วโมงจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้พัฒนาพื้นฐานภาษาสเปน ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ตลอดจนการใช้หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา สอนโดยชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

หนังสือ/สื่อประกอบการเรียน ได้แก่ Nuevo VEN Libro del alumno 1 ทบทวน/เพิ่มเติมจากหนังสือ The Complete Book of SPANISH ; Grades 1-3,หนังสือ Spanish Vocabulary และสืบค้นความรู้ทาง Internet

 

คณิตศาสตร์

สาระที่ก้านตองได้เรียนรู้

* Order of Operation                   * Variable

* Integer & Absolute Value          * Ratio & Rate

* Working with Equation              * Coordinates and Graphing

*  Points, Line, Ray and Angles     * Geometrical Construction (Triangle &4-Sided Figures)

* Volume of Cube and Cuboid      * Solid Figure and Nets

* Finding Unknown Angle             * Tessellation

การจัดการเรียนการสอนของพ่อเล็กและแม่นกที่น่ารัก

• เลือกใช้หนังสือเรียนหลักเป็นภาษาอังกฤษ สอนเทียบเคียงกับศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาไทย เพื่อให้คุ้นเคยกับการเรียนรู้ควบคู่กันไปสองภาษา

• สอนและทบทวนพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และการดำเนินการ สลับกับการทำโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยำและคิดวิเคราะห์ได้หลากหลายมากขึ้น

หนังสือ / สื่อประกอบการเรียน (หลัก)

·       หนังสือเรียน The Complete Book of ALGEBRA and GEOMETRY, Grade 5-6

·       หนังสือเรียน My Pal are Here: Math 6A , 5B Marshall Cavendish Education, Singapore

·       โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันต่างๆ

·       สื่อการเรียนการสอนและเกมส์คณิตศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต  

วิทยาศาสตร์

เนื้อหาสาระที่เรียน

* ร่างกายของเรา – ระบบหายใจ, ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบย่อยอาหาร

* เซลล์สิ่งมีชีวิต (พืช-สัตว์)

* พันธุ์กรรมและการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต

* ลมฟ้าอากาศ และเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

* การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ การจำแนกประเภทสัตว์ (สัตว์มีกระดูกสันหลัง/ไม่มีกระดูกสันหลัง)

* วัสดุในชีวิตประจำวันและคุณสมบัติของวัสดุ

การจัดการเรียนการสอน

• ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของผู้เรียน

• เรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของ สสวท.

• เรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับ Ms. Debbi

• ทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

• บูรณาการเรียนการสอนเข้ากับวิชาศิลปะ ด้วยการวาดภาพประกอบรายงานสรุปโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำ วาดภาพประกอบเรื่องอาร์คีมีดีส ทำโมเดลเพื่อการเรียนรู้ระบบต่างๆ ในร่างกาย

• เชื่อมโยงโครงงานที่ทำกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของ สสวท.

นี่สิคะน่าสนใจมากกกก...โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์น้อย

1. โครงงานเลี้ยงนกนอกบ้าน  

 1.1  ตั้งคำถามและวางแผนการทดลอง

 1.2  เตรียมวัสดุอุปกรณ์และทำที่ให้อาหารนก

 1.3  สังเกตพฤติกรรมของนกและจดบันทึกเป็นเวลา 1 เดือน

 1.4  สรุปผลการสังเกตและค้นคว้าเพิ่มเติม

 1.5  บันทึกชนิดสัตว์อื่นๆ นอกจากนกที่มากินอาหาร

 1.6  เชื่อมโยงเข้าสู่การจำแนกสัตว์

 1.7  ให้อาหารนกต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ จนการดูนกหน้าบ้านกลายเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

2. โครงงานหนอนเลี้ยงนก  (เลี้ยงหนอนเพื่อเป็นอาหารนกนอกบ้าน)

2.1  ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงงาน

2.2  ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหนอนนก

2.3  วางแผน เตรียมการ และลงมือเลี้ยงหนอนนก โดยเริ่มต้นจากระยะตัวหนอน

2.4  สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม อาหาร จำนวนการเข้าดักแด้ และการออกเป็นตัวเต็มวัย

2.5  เขียนใบรายงาน กราฟ และสรุปโครงงานและวงจรชีวิตของด้วงหนอนนก

2.6  ลองวางแผนการทดลองในระยะต่อไป

3. โครงงานหอยทากต้วมเตี้ยม  ศึกษาพฤติกรรมของหอยทาก(หอยทากสวน และหอยทากยักษ์)

3.1  ตั้งคำถามที่อยากรู้และวางแผนการศึกษา

3.2  ศึกษานิสัยของหอยทากก่อนออกแบบตู้เลี้ยง

3.3  เตรียมวัสดุอุปกรณ์

3.4  จัดตู้เลี้ยงและปล่อยหอยทากลงตู้

3.5  สังเกตและบันทึกพฤติกรรมจนหอยทากครบวงจรชีวิต (ตัวเต็มวัย-ไข่-ฟักเป็นตัวอ่อน)

3.6  ศึกษากายวิภาคของหอยทากจากอินเตอร์เน็ต

4. โครงงานเลี้ยงด้วงกว่างและด้วงคีม

4.1  เลี้ยงด้วงกว่างห้าเขา และด้วงคีม ในระยะตัวเต็มวัย (ตัวด้วง)

4.2  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลชีพจักร พฤติกรรม พืชอาหาร ในธรรมชาติ ตลอดจนข้อมูลการเพาะเลี้ยง

4.3  ออกสำรวจตลาดกว่าง ศึกษาปริมาณและการใช้ประโยชน์จากแมลงกลุ่มนี้

4.4  ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์แมลงสยาม เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมลงและการเพาะเลี้ยง (ยังไม่ได้ไป)

4.5  สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของด้วง ทั้งในด้านอาหาร และการผสมพันธุ์

4.6  เฝ้าติดตามว่าด้วงวางไข่ในกล่องเลี้ยงหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อโครงงานในระยะถัดไป

5. Weather Forecast

5.1  ทำอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาอย่างง่าย

5.2  ใช้อุปกรณ์ที่ทำในข้อ 5.1 เพื่อวัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ ทิศทางลม ชนิดของเมฆ ปริมาณน้ำฝน บันทึกผลที่ได้ในตาราง weather information และพยากรณ์อากาศ

5.3  บันทึกผลเป็นเวลา 1 สัปดาห์

5.4  อ่านหนังสือประกอบ Clouds, wind, and Stroms        และทำแบบฝึกหัด

                

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้

1.  ทำโมเดลโครงกระดูกร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบย่อย

2.  ทำเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

3.  ทำศรลม

4.  ทำเครื่องวัดประมาณน้ำฝน

5.  ทำบารอมิเตอร์

6.  ทำเครื่องวัดอุณหภูมิ

7.  ทำเครื่องวัดขนาดน้ำฝน

8.  ทำ Cloud Finder

9.  ทำ Jello 3-D Animal cell

                     

       

                แม่นกผู้น่ารัก..ผู้ร่วมจัดหลักสูตรชีวิตและเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนชีวิตกับลูกสาว

 

          หนังสือ / สื่อประกอบการเรียน น้องก้านตองได้เรียนจากหนังสือและสื่ออย่างหลากหลาย น่าทึ่งมากทีเดียวค่ะเนี่ยะ.. ส่วนมากเธอจะเลือกซื้อไว้เอง ลองดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 ของ สสวท. , Spotlight Science  วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เล่ม 1-2-3 สนพ. นานมีบุ๊คส์ ,    สสารแปลงกาย : สิ่งของที่พบเห็นอยู่ทุกวันทำมาจากอะไร   สนพ. ชมรมเด็ก    หนังสือชีววิทยา  ESSENTIAL ATLAS OF BIOLOGY   สนพ. ชมรมเด็ก   ,หนังสือพฤกษศาสตร์  ESSENTIAL ATLAS OF BOTANY  สนพ. ชมรมเด็ก  ,   นิเวศวิทยา  ESSENTIAL ATLAS OF ECOLOGY  สนพ. ชมรมเด็ก , แร่และซากดึกดำบรรพ์  ESSENTIAL ATLAS OF FOSSILS & MINERALS  สนพ. ชมรมเด็ก,ฟิสิกส์และเคมี  ESSENTIAL ATLAS OF PHYSICS & CHEMISTRY  สนพ. ชมรมเด็ก , The Body Book: Easy to make Hands-on models that teach, Scholastic Professional Books.

-   A Guide to the Birds of Thailand-   Beetles of Thailand 

สาระสังคม,ศิลปะ,สุขศึกษา-พลศึกษา การงานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีต่อในกล่องคอมเม้นต์ที่ 4 , 8 และ 11 ค่ะ (มีภาพน่ารักๆในการเรียนรู้ของน้องก้านตองด้วยค่ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Home School

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาตามอัธยาศัย#วันครู#การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ#home school#บ้านเรียน

หมายเลขบันทึก: 235623, เขียน: 16 Jan 2009 @ 18:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 62, อ่าน: คลิก


ความเห็น (62)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • อ่านแล้วประทับใจ
 • และขอชื่นชมกับหลักสูตรของน้องก้านตองสุด ๆ ค่ะ
 • ขอร่วมคารวะคุณครูทุกท่านของน้องก้านตองค่ะ

-
IP: xxx.174.69.213
เขียนเมื่อ 

จองๆๆๆๆๆๆๆ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ้า  พี่ ศน.อ้วน..

มาร่วมชื่นชมยินดีกับคุณครูและลูกศิษย์ตัวน้อยๆ เจ้า ^^

ป.ล. ทึ่งไปกับการเรียนรู้ของน้องก้านตองเหลือเกินเจ้า  เยี่ยมจริงๆ

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตต่อค่ะ..การเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การจัดการเรียนการสอน

*  จัดการเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจ และเหตุการณ์หรือประเพณีสำคัญที่เกิดขึ้น

*  เข้าวัดไหว้พระ ทำบุญ ฟังเทศน์ ในวันสำคัญทางศาสนา

*  อ่านหนังสือเสริม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ และตามประเด็นที่สนใจ

*  เรียนรู้และทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นรอบตัว ทั้งในระดับชุมชน จังหวัดประเทศ และเหตุการณ์ของโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านอาหาร ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม

ทำโครงงานเที่ยววัด เรียนรู้วัฒนธรรมไทย , ใส่ขันดอก อินทขิล   ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ และร่วมงานงานประเพณีชิงเปรต วัดอุโมงค์

 

            

-
IP: xxx.174.69.213
เขียนเมื่อ 

โห...ไม่ทันครูคิมส่ะแล้ว

อิอิ

เขียนเมื่อ 

...เพื่อนๆเจ้าขา ไวจังเลย..ต่ออีกนิดนะคะ...

-
IP: xxx.174.69.213
เขียนเมื่อ 

เก่งจังค่ะ

แบบนี้น้องก้านตองก็เรียนรู้

ดินน้ำลมไฟ ทันยุคทันสมัย แถมธรรมชาติไปเกี่ยง

โห....เยี่ยมมากเลยค่ะ

โชคดีมีความสุขน่ะค่ะพี่อ้วน

เขียนเมื่อ 

ศิลปะ-ดนตรี

*  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านงานศิลปะ บูรณการไปใช้ในชิ้นงานของสาระอื่นๆ

*  เรียนรู้เรื่องหลักการและแนวคิดของการเขียนการ์ตูนช่อง

*  ขิม เรียนเพิ่มเติมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (เสาร์-อาทิตย์) และฝึกทบทวนเป็นประจำทุกวัน

สุขศึกษาและพลศึกษา

*   เรียนสุขศึกษาผ่านหลักสูตรบูรณาการด้วยภาษาอังกฤษกับครู Debbi ที่ Helping Hand Learning Center ทุกบ่ายวันเสาร์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (Science/Maths/PE /Social/Health/English)

*   เรียนรู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเข้าสู่วัยรุ่น รู้จักการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร ตลอดจนการรักษาความสะอาด

*   เรียนรู้ระบบต่างๆ ของร่างกาย บูรณาการไปกับวิชาวิทยาศาสตร์

*   ฝึกซ้อมธนูที่สนามยิงธนู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์-เสาร์ โดยมีโค้ชชาวเบลเยี่ยมให้คำแนะนำในวันจันทร์/พุธ/ศุกร์ และพี่ๆ ชมรมยิงธนูช่วยให้คำปรึกษาเสมอๆ

*   ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเทนนิสเป็นประจำในวันอาทิตย์ และว่ายน้ำเป็นครั้งคราว

                     ..เท่มากค่ะ..สักวันครุอ้วนจะเข้าไปดูนะคะ..

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

*   ดูแลงานบ้าน (กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างแก้วน้ำ เก็บที่นอน ซักผ้า ตากผ้า)

*    เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเย็บผ้าด้วยมือ

*    เรียนรู้และฝึกฝน เรื่องการออกแบบและการจัดรูปแบบเอกสาร ด้วยโปรแกรม Microsoft word (ต่อยอดจากการฝึกพิมพ์ดีด)

*    สืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการเรียนรู้สาระวิชาต่างๆ และประกอบการสรุปเนื้อหาในแต่ละโครงงาน

*    ฝึกบริหารค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่งเสริมการออม และจัดทำบันทึกราบรับรายจ่าย (โครงการต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้น-จริงจังมากขึ้น)

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตลาดนัดวิชา อบรมหลักสูตรประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำมือ

                        ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ ๔ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑

-   อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดยุคใหม่...เพื่อเพิ่มรายได้

-   อบรมหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น

-   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลง การสาธิตการเลี้ยงแมลงชนิดต่างๆ

-   ทดลองทำกระดาษสา ฯลฯ

เทศกาลรักการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบันทึกการอ่าน (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

กิจกรรมหมากกระดาน ทั้งหมากรุกไทย จีน สากล หมากฮอส หมากข้าม

นิตยสาร วารสาร อพวช. สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2551

 เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เวทีคู่ขนาน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑     (IMC 2008) ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

 สอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ สสวท. ปี ๒๕๕๑ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

 

การเรียนรู้ชีวิตของน้องก้านตอง

โดยพ่อเล็กและแม่นกที่น่ารัก เป็นครูชีวิตสำหรับลูกสาว

วันนี้วันครู ขอบุญบารมี คุณงามความดีที่ทั้งสองท่านได้กระทำ

บังเกิดเป็นผลานิสงส์แก่ลูกสาวตลอดไป

-
IP: xxx.174.69.213
เขียนเมื่อ 

อ้าว....ยังมีต่ออีกน่ะค่ะเนี๊ยะ

อิอิ

ในบันทึกก็ว่ายาวแล้วน่ะค่ะพี่อ้วน

อิอิ

สวัสดีครับท่านศน. อ้วน

กิจกรรมดีมากครับน้องก้านตอง (หมายถึงก้านของใบกล้วยหรือหมายถึง ไม้รองกระดานของช่างไม้ครับ)

เขียนเมื่อ 

เพื่อนๆที่รักค่ะ..เดี๋ยวมาคุยด้วยนะคะ..ไปทานข้าวก่อนค่ะ ..ยาวๆจริงๆเหมือนใยมดว่าด้วย..แถมให้ดูรูปน้องก้านตองกำลังสนุกอีกนะคะ

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมดีดีทั้งนั้นเลย..ข้าผู้น้อยขอคารวะ

 

แวะมาดูกิจกรรมดีๆค่ะพี่

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

รักวิชาชีพครูค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • มาใหม่ค่ะ
 • มาเรียนรู้จิตวิทยาเกี่ยวกับครูค่ะ
 • พี่คิมได้จากที่นี่มากมายนะคะ
 • http://gotoknow.org/blog/krabihosp/235477
 • เขียนเมื่อ 

                สวัสดีวันครูค่ะ..กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

        

            ..มอบช่อกล้วยไม้สัญลักษณ์วันครูแด่ทุกท่านค่ะ..

                         ร่วมคารวะผู้เป็นครูทุกท่าน

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะท่าน ศน.อ้วนค่ะ  ขอร่วมรำลึกถึงพระคุณครูกับน้องก้านตองด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะศน.อ้วน

  • กิจกรรมของน้องก้านตอง เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทุกกิจกรรมเลยค่ะ
  • ครูแจ๋วคงต้องมาขอเรียนรู้ด้วยคนนะคะ
  • ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ
  • สุขสันต์วันครูและวันต่อ ๆ ไปด้วยนะคะ
  เขียนเมื่อ 

   

  P

   

  • สวัสดีวันครูค่ะ..ครูพี่คิมที่รัก
  • ขอบคุณสวยๆค่ะ..ที่กรุณาเป็นแขกที่น่ารักของบ้านเรียนก้านตองเป็นท่านแรก
  • ห่างหายไปนานค่ะ  สำหรับบันทึกนี้..
  • ได้ฟังเพลงอิ่มอุ่นแล้วคิดถึงแม่จังค่ะ..ไม่ได้ฟังเสียนาน เข้ามาฟังในวันนี้..พาลน้ำตาจะไหล 
  • ครอบครัวนี้น่ารักมากค่ะพี่คิม..การจัดกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่น้องก้านตอง ทำเอาคนเป็นครูอย่างเราอึ้งเชียวค่ะ
  • ทำให้มองภาพได้ชัดแจ๋วมากค่ะ กับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  • ทุกคนเป็นครูได้..
  • ทุกแห่งเป็นห้องเรียนได้

  • พี่คิมว่าภาพนี้ ซึ้งดีจังนะคะ..(คิดถึงแม่อีกแล้ว)
  • หนูก้านตองวาดภาพหอยทาก ..ในโครงงานหอยทากต้วมเตี้ยมของเธอค่ะ
  • ในห้องเรียนชีวิต..เคียงข้างด้วยเพื่อนใจที่อบอุ่น
  • โครงงานเดียวได้ทุกสาระ...เก่ง  ดี  มีสุข  ครบถ้วน
  • ยิ่งพูดก็ยิ่งเจอสัจธรรมของการเรียนรู้นะคะ
  • ขอบพระคุณพี่ครูคิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ..
  • ....^-^...
  • (..น้องยังไม่ลืมสัญญาใจระหว่างเรา..อิๆ)
  เขียนเมื่อ 

  ยอดเยี่ยมมากครับทั้งนักเรียนและครู

  ขอคารวะในความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการศึกษา

  หากนักเรียนทั้งหลายเป็นแบบนี้ประเทศเราคงไปได้ดีและเร็วมาก

  ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดหลักสูตรเลย

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • ใยมดจ๋า..ใยมดตัวเล็ก
  • เด็กอะไรจ๊ะ..แว้บหาย..แว้บหาย..มาใหม่แบบสวยหวานน่ารักซะ
  • น้องก้านตองอีกหน่อยก็เก่งเท่าพี่ใยมดเองแหละจ๊ะ..
  • เก่งครอบจักรวาล..เก่งไปทุกเรื่อง
  • เป็นการเรียนรู้ชีวิตที่คุณพ่อคุณแม่...จัดให้เธอ ตามความต้องการของเธอเองจ้ะ..
  • นับว่าเป็นบุญ..เป็นโชคดีของชีวิตน้องก้านตองทีเดียวละ
  • ขอบคุณมากจ๊ะ..ใยมดตัวเล็ก (ทีนี่อย่าหายไปไหนอีกนะ..ก็คิดถึงนี่นา..)
  เขียนเมื่อ 
  • มาคารวะคุณครูด้วยดวงใจคะ
  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดีวันครูจ้ะ..น้องต้อม
  • ดีใจค่ะ..ที่แวะมาเยี่ยมน้องก้านตอง
  • พี่อ้วนไม่ได้นำเสนอเรื่องราวของตัวเล็กมานานค่ะ
  • วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องก้านตองส่งเมลมาสวัสดีวันครู..
  • จึงคิดได้ค่ะ..ว่านานมากแล้ว..ที่ไม่ได้พบกันที่บ้านเรียนก้านตอง
  • ต้องยกคุณความดีให้คุณพ่อคุณแม่ของเธอค่ะ..
  • พี่อ้วนทึ่งการเรียนภาษาสเปนที่ มช.เพื่อนๆในห้องวัยผู้ใหญ่ทั้งนั้น..มีเพียงเจ้าตัวเล็กกับเพื่อนเท่านั้นที่อายุน้อย..ทึ่งๆ

  เขียนเมื่อ 
  • พี่ ศน.อ้วนเจ้า..

  ชื่นชมยินดีน้องก้านตองและรวมไปถึงคุณพ่อ-คุณแม่ ตลอดจนพี่อ้วนนั่นล่ะเจ้า ^^  สมัยแรกๆ (นานมาแล้ว) ต้อมสงสัยว่า "โรงเรียนบ้าน" จะทำให้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นลดลงไหม?   ตอนนี้หายสงสัยแล้วเจ้า  

  จากการที่ตามอ่านบันทึกที่มีเรื่องราวของน้องก้านตอง    ต้อมว่าเธอมีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องบางเรื่อง  หรือบางกิจกรรมได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเลยนะคะ   อาจจะมากกว่าเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันด้วยซ้ำ

  สวัสดี "วันครู" เจ้า ^^

  เขียนเมื่อ 

  จ๊ะเอ๋! น้องต้อมอีกครั้งค่ะ..

  • พี่อ้วนมือไวค่ะ..คุยยังไม่จบ..กดไปแล้ว
  • ใช่แล้วค่ะ..ทุกคนคิดและห่วงเช่นเดียวกับน้องต้อมเรื่องของสังคมกับคนรอบข้าง
  • แต่เมื่อได้สัมผัสกับการจัดการ/การบริหารของคุณพ่อคุณแม่แล้ว  ประกอบกับตัวน้องก้านตองด้วย   ปัญหานี้ตัดออกได้เลยค่ะ..เช่นเดียวกับที่น้องต้อมเห็นนั่นแหละค่ะ
  • คราวเมื่อน้องก้านตองไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ พี่อ้วนก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของตัวเล็กอยู่  ดูเธอเข้าคนง่ายค่ะ   แถมยังได้เป็นล่ามแปลภาษาให้เพื่อนๆในกลุ่มเวลาจะคุยกับเพื่อนต่างชาติอีกค่ะ
  • จึงหายห่วงได้ในเรื่อง..สังคมรอบข้าง..
  • และที่เหนือกว่านั้นก็เช่นกับที่น้องต้อมคิด ..คือโอกาสที่เธอได้รับจากคุณพ่อและคุณแม่ค่อนข้างจะมีมากด้วย
  • ดูจากกิจกรรมที่เธอได้เรียนรู้
  • วันพรุ่งนี้..พี่อ้วนตั้งใจจะไปดูเธอยิงธนูด้วยแหละค่ะ..ไม่ได้กอดมานานแล้ว
  • ขอบคุณมากค่ะ..สาวน้อยที่เข้ามาสร้างสีสันให้บ้านเรียนก้านตอง..
  • ใส่เสื้ออุ่นเยอะๆนะคะ..อากาศหนาวเย็นมากช่วงนี้ อย่าให้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอีกนะคะ..เป็นห่วงค่ะ 
  • พี่อ้วน

   

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดียามเช้าค่ะ..บังหีม
  • ต้องยกนิ้วให้ ..ครูชีวิตทั้งสองท่านของน้องก้านตองค่ะ..
  • ทำเอาคนเป็นครูอย่างเราๆทึ่งมาก..ทึ่งจริงๆ
  • "ก้านตอง" หมายถึง ก้านใบกล้วย (น้องก้านตองอธิบายให้ ศน.อ้วนเมื่อพบกันครั้งแรก)
  • ขอบคุณบังหีมมากค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดียามเช้าค่ะ..น้องแอ้ดคนสวยที่ขยันจัง
  • ขอบคุณมาลัยแสนสวยวันครูค่ะ
  • ถึงวันนี้เมื่อไหร่พี่อ้วนเป็นใจอ่อนทุกทีคิดถึงพ่อแม่และคุณครูค่ะ
  • จึงเข้ามาเขียนเล่าเรื่องราวของครูชีวิตที่บ้านเรียนก้านตอง
  • วันนี้พักใช่ไหมคะ..
  • คิดถึงค่ะ

   

   

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดีค่ะ..น้องคุณครูสายธาร
  • สวัสดีวันครูย้อนหลังค่ะ
  • พี่อ้วนก็รักวิชาชีพครูเช่นกันค่ะ 
  • รักเท่าชีวิตที่มีอยู่ค่ะ..
  • ขอบคุณมากนะคะ

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดีวันครูย้องหลังค่ะ..คุณครูสุนันทา
  • ดีจังนะคะ..เรามาร่วมคารวะครูชีวิตด้วยกัน
  • พร้อมให้กำลังใจในการทำงานให้ตัวเองด้วย
  • ขอบคุณมากค่ะ

  "ให้เจ้าเป็นเด็กดี  ให้เจ้ามีพลัง ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป.."

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • อรุณสวัสดิ์ค่ะ..คุณครูพี่แจ๋ว
  • ขอบพระคุณมากค่ะ ที่กรุณามาร่วมคารวะครูด้วย
  • ทุกชีวิตทุกคนกว่าจะมีวันแห่งความสำเร็จได้ เพราะ "ครู" นะคะ
  • น้องยินดีเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณครูพี่แจ๋วด้วยค่ะ
  • ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ..น้องทราบว่าพี่แจ๋วไม่ค่อยสบาย
  • เป็นกำลังใจให้ค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะพี่ศน.อ้วน

  สุขสันต์วันครูค่ะ

  ได้อ่านหลักสูตรชีวิตแล้วดีจังเลยค่ะ

  เรียนได้ตามอัธยาศัยจริง เป็นโลกไซเบอร์ของเขาเลย

  อากาศเชียงใหม่คงหนาวมากนะคะ

  มีโอกาสจะไปกอดๆพี่สาวอีก

  รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

  ระลึกถึงเสมอค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  สวัสดีค่ะ..  ท่านอาจารย์ ประถม

  ยอดเยี่ยมมากครับทั้งนักเรียนและครู

  ขอคารวะในความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการศึกษา

  หากนักเรียนทั้งหลายเป็นแบบนี้ประเทศเราคงไปได้ดีและเร็วมาก

  ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดหลักสูตรเลย

  • ขออนุญาต copy กำลังใจทั้งหมดมอบแด่ "ครูชีวิต" ทั้งสองท่าน ของน้องก้านตองด้วยค่ะ
  • พ่อเล็ก-แม่นกค่ะ..รับทราบถึงกำลังใจที่ได้รับด้วยนะคะ
  • ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ
  • ใจ ศน.อ้วนก็ต้องการเช่นเดียวกันค่ะ
  • ประเทศคงมีอะไรดีๆงามๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน หากครอบครัวอบอุ่นเช่นนี้
  • "บ้านที่อบอุ่น"  สร้างสังคมให้เข้มแข็งได้นะคะ
  • มอบกล้วยไม้วันครูแทนคำขอบคุณอาจารย์ค่ะ

               

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดียามเช้าที่หนาวเหน็บค่ะ..น้องพิม
  • น้องพิมสบายดีไหมคะ
  • อากาศที่แม่อายคงหนาวแบบสุด ๆ นะคะ
  • ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
  • พี่อ้วนขอบคุณค่ะ..ที่ร่วมน้อมคารวะครูชีวิตในบ้านเรียน..
  • คิดถึงน้องพิมค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  P

  • น้องนกขา..คิดถึงจัง
  • อยากกอดด้วยยย...
  • คิดถึงตั้งแต่วานนี้แล้วค่ะ..แต่ไปไม่ถึงน้องนก..อิ อิ
  • สุขสันต์วันครูนะคะ
  • ฝากความระลึกถึงพี่ชาย..ของน้องนกด้วยค่ะ
  • ที่บ้านภาษาไทยพี่อ้วนยังไม่ได้คุยด้วยเลยค่ะ
  • วันนี้พี่อ้วนจะได้พบน้องก้านตองและคุณพ่อเล็กด้วย
  • จะนำกำลังใจทั้งหมดที่ได้รับไปบอกกล่าวค่ะ..
  • "ความรัก-ความอบอุ่น"ที่ครูชีวิตทั้งสองท่านมีต่อลูกสาว
  • เสมือนกำแพงกั้นภัยอันตรายทั้งปวงแก่ตัวเล็กค่ะ
  • พี่อ้วนเชื่อมั่นว่า..เธอจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างเข้มแข็งเมือเติบโตขึ้น
  • ฝากกล้วยไม้วันครู (ที่บ้านพี่อ้วนเองค่ะ..สวยทันวันครูด้วย)เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างชาติ..แด่น้องครูนกที่รักด้วยค่ะ..
  • ...............
  • พี่อ้วนค่ะ

                

  เขียนเมื่อ 

  สุขสันต์ วันครู ค่ะ น้องอ้วน

  • ครูอ้อยมาช้าไปหรือเปล่า แต่มาด้วยใจรักค่ะ
  • ขอให้ น้องอ้วน และครูทุกท่าน มีพลังกายพลังใจ ต่อสู้ ต่อไป เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  แวะมาเยี่ยมค่ะ

  ชื่นชมค่ะ  ครูชีวิต..ที่บ้านเรียนก้านตอง

  และ คุณครู ทุกคน ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ

   

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดีค่ะ..ครูพี่อ้อย
  • ไม่มีวันช้าสำหรับใจรักและความผูกพันของเราค่ะ..
  • ขอบพระคุณพี่อ้อยค่ะ..ที่ร่วมน้อมคารวะและให้กำลังใจแด่คุณครู
  • น้องก็ขอน้อมมอบแด่พี่อ้อยเช่นกันค่ะ..

  "ครูคือเทียนส่องทางสร้างคน เป็นคน ด้วยผลของการศึกษา"

  "ครูจึงเป็นบุคคลล้ำค่า ที่ควรบูชาอย่างยิ่ง"

  • สุขสันต์วันครูนะคะ..พี่อ้อยที่น่ารัก

  เขียนเมื่อ 

   

  P

   

  • อรุณสวัสดิ์วันหยุดค่ะ..คุณหมอ
  • ขอบคุณมากค่ะที่ร่วมคารวะครูชีวิตที่บ้านเรียน..
  • คุณหมอสบายดีนะคะ ..อากาศช่วงนี้หนาวเย็นมาก
  • ฝากภาพสวยน่าประทับใจของ "ครูชีวิตกับลูกสาว" แด่คุณหมอค่ะ

  " ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน : แม่นกนำพาลูกสาวใส่ขันดอกค่ะ"  ..ให้เจ้าเป็นเด็กดี..ให้เจ้ามีพลัง

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะน้อง ศน.อ้วน

  • พี่คิมยังรอให้น้อง ศน.สอนการแต่งภาพค่ะ
  • ภาพที่ในบันทึกน้องคุณเบ..นั้นเพื่อนพี่คิมทำมาฝากพี่คิมในเว็ปไซท์ค่ะ
  • ฮิ ๆ ๆ ๆ
  • http://www.krukimpbmind.com
  • ถือโอกาสเอาไปฝากคนโน้นคนนี้หน้าตาเฉยซะงั้น
  • ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ
  • ถ้าน้อง ศน.จะกรุณาพี่คิมค่ะ
  • [email protected]
  • ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  ประเด็นเช้านี้ร้อนหน่อยนะครับ ศน.อ้วน(ที่บล็อกผม)

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับ  ศน.อ้วน

  • แวะมาอ่าน..มาทักทายหลังวันครู ครับ

  • ดูกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว..น่าทึ่งมากเลย

  • ขอบคุณมากที่แวะไปเยือนบล็อก ครับผม

  .............................................................................................

  สวัสดีครับพี่อ้วน

      สบายดีไหมครับ มาสวัสดีส่งความสุขคุณครูครับ และขออวยพรให้คุณครูทุกท่านมีความสุขยิ้มเริงร่าและเบิกบานใจในการให้ตลอดไปนะครับ

   

  มีความสุขมากๆนะครับ

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะครูพี่อ้วนที่คิดถึง

  ...

  สุด ขอบฟ้า ส่งใจ ไปหา

  อีกไม่กี่เพลา จะสุขสันต์

  วันที่เราสองได้ปะหน้ากัน

  คิดถึงครูพี่คนนี้จัง ให้ฝันดี

  ...

  ระลึกถึงเสมอจากอันดามันค่ะ

   

   

  เขียนเมื่อ 

  พี่ศน.อ้วนที่รัก
      ครูชีวิตของน้องช่างเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้น้องได้เรียนรู้ชีวิตอย่างแท้จริง

       โอกาส เช่นนี้ มีอีกมากมายหลายคนที่ไม่เคยได้รับค่ะ

  สวัสดีหลังวันครูค่ะ ศน.พี่อ้วน.....

        บันทึกนี้ทำให้หนูทึ่งๆๆๆๆๆๆและทึ่งจริงๆค่ะ

        ยอดเยี่ยมมากเชียวน้องก้านตอง

        และทึ่งที่สุดเห็นจะเป็น คุณพ่อเล็กและคุณแม่นก จัดการเรียนรู้ได้ชนิดที่คนเป็นครูอย่างหนูอายม้วนเลยค่ะ ชื่นชมจากใจจริงๆค่ะ ^__^

       ---------

       ยังคงคิดถึงมากมายอยู่เหมือนเดิม  รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

  ปล.ฝากความระลึกถึงถึงคุณพ่อเล็ก  คุณแม่นก และน้องก้านตองด้วยค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับ

  คือว่า ยังอ่านไม่จบ

  แวะมาลงชื่อก่อน อิๆ

  อ้าว ทำไมไปเรียนห้องเดียวกัน...

  สวัสดีคุณครู และหมู่มิตร G2K ทุกๆ ท่าน

  นำภาพดอกพุดสามสี (yesterday-today-tomorrow) ที่ศน.อ้วนกล่าวถึงในตอนต้นของบันทึกมากำนัลแด่มวลมิตร พร้อมถือโอกาสน้อมคารวะคุณครูทุกๆ ท่าน

  น้องก้านตองโชคดี...อย่างที่หลายท่านกล่าว ก็เพราะหลายๆ ฝ่ายให้การสนับสนุน ให้ความรู้ ให้ความเอื้ออาทร... เด็กไทยจำนวนไม่น้อยก็โชคดีที่มีครูไทยหัวใจครู คอยฟูมฟักจิตใจและสติปัญญาให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของสังคม... กราบคารวะจิตใจอันยิ่งใหญ่ของครูทั่วแผ่นดินด้วยจิตใจดวงน้อยๆ ของพวกเรา  

  ขอขอบคุณสำหรับทุกๆ กำลังใจ ความคิดเห็น และคำติชม  ครอบครัวเล็กๆ ของเราขอน้อมรับไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนรู้ต่อไป

  ครอบครัวก้านตอง

  ปล. งานเขียนที่ ศน.อ้วนบังเอิญไปเจอที่หลังห้องเรียน เป็นงานเขียนของก้านตองในชั้นเรียนที่สถาบันภาษา มช.  อาจารย์ Paul Woodhouse ให้เขียนข้อความสั้นๆ เล่าเรื่องเหมือนการเขียนโปสการ์ด... ศน.อ้วน ช่างสังเกตจริงๆ ครับ พ่อกับแม่ยังไม่รู้เลยว่าคุณครูเอาไปติดหลังห้องเรียนด้วย

  ขอบคุณครับ

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดีค่ะ..ครูพี่คิมที่รัก
  • ..เก่ง..ไว..มากค่ะพี่สาวของ ศน.อ้วนนี่..
  • ถ้าพี่คิมยืนยันเช่นนี้ น้องจะเขียนขั้นตอนส่งให้ทางเมลนะคะ
  • หากได้ผลประการใด เราค่อยเอาขึ้นมาบอกเพื่อนๆในบล็อกนะคะ
  • แบบว่าไม่ใช่ครูคอม ฯ ค่ะ (จึงค่อนข้างอาย...เดี๋ยวผู้รู้เข้ามาอ่าน.. อิ อิ)

   

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดีค่ะ..อาจารย์เบดูอิน
  • เข้าไปอ่านแล้วค่ะ..ร้อนจริงๆ
  • ความร้อนนี่ต้องดับด้วยความเย็นนะคะ..
  • ศน.อ้วนก็พบเช่นกันค่ะ  เรื่องราวร้อนๆเหล่านี้ยังคงมีให้เห็นทั่วแผ่นดิน และคิดว่าต้องมีอีกต่อไปไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน..ไม่ว่าวันไหนๆด้วย
  • ศน.อ้วนเชื่อเรื่อง..กรรมดี..ค่ะ
  • และก็เชื่อเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์เรา..ว่า "ตัวอย่างที่ดี..ดีกว่าคำสอน"
  • เช่นที่คุณพ่อและคุณแม่ของน้องก้านตอง..กำลังทำให้ลูกสาวดูค่ะ
  • ทำดีในวันครูและทุกวัน
  • ให้กำลังใจค่ะ..
  • ..เพื่อนๆ เข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครูได้ที่บ้านอาจารย์เบดูอินนะคะ

   

  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • สวัสดีค่ะอาจารย์..
  • ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ  ที่กรุณามาเยี่ยม
  • มีความสุขค่ะ..ที่ได้รำลึกถึงพระคุณของครู
  • และนำเรื่องราวดีๆของ "ครูชีวิต" ที่บ้านเรียนก้านตองมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะ
  • เพื่อยืนยันว่า "ความรักความเอาใจใส่ของพ่อแม่" เป็นเสมือนนาวาที่นำพาชีวิตของลูกให้สู่ฝั่งฝันได้
  • คนเล่าก็สุข..คนอ่านก็สุข
  • บอกเล่าความดีความงามค่ะ..
  • อาจารย์แวะมาอีกนะคะ

   

  เขียนเมื่อ 

   

  P

   

  • สวัสดีค่ะ..น้องเม้ง (ที่คิดถึงมาก)
  • พี่อ้วนไม่ได้รับทราบข่าวคราวของน้องเม้งนานมากค่ะ
  • พี่อ้วนสบายดีค่ะ
  • ขอบคุณมากค่ะ  สำหรับพรวันครู
  • ทำให้หวนย้อนรำลึกถึงวันครูปีที่แล้วน้องเม้งมาพร้อมกล้วยไม้ดอกใหญ่มากกก..และก็สดสวยมากด้วยเช่นกัน
  • เดี๋ยวพี่อ้วนไปเอามายืนยันก่อนนะคะ..

  http://gotoknow.org/file/mrschuai/teacherday.jpg

  • นี่ไงคะ..สวยจริง
  • สุขสันต์วันครูย้อนหลังและทุกวันตลอดไปค่ะ
  • อากาศหนาวเย็นดูแลสุขภาพนะคะ
  เขียนเมื่อ 

  P

   

  • น้อง poo จ๋า....สวัสดีวันครูย้อนหลังค่ะ
  • คิดถึงจัง...

  สุด ขอบฟ้า ส่งใจ ไปหา      อีกไม่กี่เพลา จะสุขสันต์

  วันที่เราสองได้ปะหน้ากัน      คิดถึงครูพี่คนนี้จัง ให้ฝันดี

  • พี่อ้วนก็เฝ้าคอย..วันนี้..ค่ะ
  • อีกไม่กี่เพลา จะสุขสันต์   วันที่เราสองได้ปะหน้ากัน    
  • อากาศที่อันดามันคงสดใสมากนะคะ ช่วงนี้ 

  ..ฟ้าใส  น้ำทะเลสวย  ดวงอาทิตย์เยี่ยมฟ้ายามเช้า และเคลื่อนคล้อยลับลงทะเลยามเย็น   อีกแสงจันทร์สวยกระจ่างฟ้ายามค่ำคืน ไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรม  ล้วนดั่งมนต์ขลังสำหรับพี่อ้วนทั้งสิ้น..

  • ยืนยันค่ะ..พี่อ้วนก็เฝ้ารอวันที่จะได้พบกันเช่นกันค่ะ
  • เมื่อหัวใจแห่งความคิดถึงมาพบกัน
  • อิๆ  ..อะไรจะเกิดขึ้นน้อออ...
  • ดูแลสุขภาพเยอะๆนะคะ..สาวน้อย

  สวัสดีครับ  ศน.อ้วน  สุดยอดสำหรับคำว่า "ครูชีวิต" หลักสูตรชีวิตของน้องก้านตอง สุดเยี่ยมเรื่องของชีวิตไม่ใช่เรื่องทดลองกว่าจะได้หลักสูตรมา คงจะมีการจัดการความรู้มาพอสมควร  บันทึกนี้มีคุณค่ามากจริงๆ สำหรับการจัดการศึกษา น่าที่จะนำไปวิเคราะห์ใคร่ครวญ ขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่ดีงามสำหรับคุณภาพของเด็กไทย ขอให้ท่านและครอบครัวโชคดี อายุยืนหมืนปี 

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านที่เข้ามาร่วมคารวะครูชีวิตที่บ้านเรียนก้านตอง

     ขอบคุณทุกๆๆท่านค่ะ

  ..ติดน้องพยอม..ครูตุ๊กแก  ..คุณครูธวัชชัยไว้ก่อนนะคะ

  ขอบคุณพ่อเล็กและแม่นก..และน้องก้านตองมากค่ะ

  ที่เข้ามาร่วมบอกเล่าเรื่องราว ชื่นชมมากค่ะ จากใจทั้งหมดที่มีอยู่

  ฝากภาพ..ความรักของ"ครูชีวิต"ที่มีต่อ ลูกสาวตัวน้อย ..วานนี้ค่ะ

  ศน.อ้วนมีโอกาสไปดูการฝึกซ้อมยิงธนูของน้องก้านตอง

  ที่สนามยิงธนู ข้างๆ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ได้มีโอกาสนิเทศการเรียนรู้ของน้องด้วย..(อิๆ ทุกหนทุกแห่งนิเทศได้..เยๆ)

  เห็นผลงาน..และความสามารถของน้องก้านตองแล้ว  พูดได้คำเดียวค่ะ ว่า "ทึ่ง" ทุกเรื่องค่ะ 

  แล้วค่อยเข้ามาบอกกล่าวอีกนะคะ

  เขียนเมื่อ 

  ..กราบขอบพระคุณท่านผอ.ประจักษ์เป็นอย่างยิ่งค่ะ..กราบงามๆ ในวันครูค่ะ 

  ท่านเป็นครูชีวิตของพวกเราด้วย ..แล้วหนูจะเข้ามาคุยด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ..

  เขียนเมื่อ 

  ..ผลงานการยิงธนูของน้องก้านตองค่ะ..

  • แวะมาเยี่ยมเยียนถึงบ้าน
  • ขอบคุณเรื่องราวของ home school ค่ะ
  เขียนเมื่อ 

  คิดถึงค่ะพี่อ้วนขา 

  เหนื่อยงานก็พักผ่อนบ้าง

  ไปเที่ยวแห่มังกรนครสวรรค์ค่ะ

  อากาศหนาวเย็นดูแลสุขภาพดีๆค่ะ

  เก็บดอกไม้มาฝาก 

  ให้สดชื่น  สวยงามเหมือนดอกไม้นะคะ

  เด็กด้อยโอกาส...
  IP: xxx.174.176.206
  เขียนเมื่อ 

  แวะมาส่งความห่วงใย....

        

        ....ไม่รู้ว่าทำไมต้องห่วง...รู้แต่ว่าเป็นห่วงทุกวัน....

  • สวัสดีค่ะ น้อง ศน. อ้วนที่คิดถึง เข้ามาบ้านก้านตองทีไร ได้ทั้งความอิ่มเอมใจ และทำให้ย้อนมองตัวเองทุกครั้งว่าเราทำดีที่สุดในฐานะคุณแม่หรือยัง ครอบครัวน้องก้านตองเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยค่ะ
  • พาหลานสาวตัวน้อย มาสวัสดีวันตรุษจีนคุณป้าอ้วนด้วยค่ะ

   

  nattawut
  IP: xxx.113.120.185
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับ

  อาจารย์ครับ...ผมส่งเมล์ไปขอคำปรึกษาเรื่อง home school นะครับ...ยังไงรบกวนท่านช่วยเช็คเมล์และตอบให้หน่อยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  ธนากร
  IP: xxx.27.124.27
  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีคับ

  ยากได้ด้งวุ้ย

  ด.ช.ศราวุฒ
  IP: xxx.67.64.35
  เขียนเมื่อ 

  ขอวิธีทำศรลมหน่อยครับ ผมต้องทำการบ้านส่งครูวิทยาศาสตร์