ไปดู Home Schoool ที่เชียงใหม่ >คารวะครูชีวิต..ที่บ้านเรียนก้านตอง

  ติดต่อ

   การเรียนรู้ชีวิตของน้องก้านตอง โดยมีพ่อแม่ที่รักเป็นครูชีวิต..คารวะด้วยความเคารพ  

16 มกราคม 2552                 

สวัสดีครับ/ค่ะ..คุณครูอ้วน  

 

ส่งดอกพุดสามสี (yesterday-today-tomorrow) มากราบคารวะในวันครูปีนี้  ขอถือโอกาสยึดเอา ศน.อ้วนเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์    ให้ครอบครัวเราได้กราบระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้เมตตากรุณาสั่งสอนพวกเรามา   ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ ศน.อ้วนพบพานแต่ความสุข    เจอะเจอแต่สิ่งที่ดีที่งาม...ส่วนอีกนัยหนึ่งก็เป็นการสื่อว่าครอบครัวเราระลึกถึง ศน.อ้วนอยู่เสมอ (แม้จะมิได้ส่งภาพ..ส่งเสียงไปทักทายเลยก็ตาม)

 

ช่วงที่ผ่านมาการเรียนรู้ของน้องก้านตองก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง     พักหลังใช้เวลากับภาษาสเปนและการยิงธนูมากหน่อย แต่ก็ไม่ได้ละเลยวิชาอื่นๆ  เรื่องการวัดผลน้อง..  ขึ้นกับความสะดวกของทางเขตฯ แล้วกันครับ  ครอบครัวเราไม่มีข้อขัดข้อง  อย่างที่ศน.อ้วนว่า วัดแล้วก็ได้มองเห็นตัวเอง เห็นข้ออ่อน/ช่องว่างไม่มีอะไรเสียหาย น่าจะเป็นการช่วยเสริมการเรียนรู้ของก้านตองในอีกทางหนึ่งด้วย

 

ระลึกถึงเสมอ

ครอบครัวก้านตอง 

Kantong

 

 

พรของครอบครัวก้านตองเป็นเสมือนดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจในวันสำคัญของชีวิตค่ะ “วันครู ปี ๒๕๕๒”     ด้วยความขอบคุณและระลึกถึงครอบครัวก้านตองเสมอ   ขอบคุณค่ะในความกรุณาและเอื้ออารีที่มีต่อ ศน.อ้วนเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอตลอดมา และขอน้อมคารวะครูทั่วผืนแผ่นดินไทย มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

 

 

           วันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  กับงานต่างๆที่อยู่ในมือตั้งแต่ปีเก่ายังคงไม่บางเบาลงค่ะ อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นในศรัทธาต่อครอบครัวก้านตองเสมอ    ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เกือบผ่านพ้น ไม่ได้นำเสนอเรื่องราวของเด็กน้อยที่น่ารักเลยค่ะ ..วันแล้ววันเล่า...คงเป็นด้วยบุญกระมังคะ วันเสาร์ที่ 12 ที่ผ่านมา บังเอิญได้พบงานเขียนของน้องก้านตองในห้องเรียนที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ศน.อ้วนกลับไปเป็นนักเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ) ติดอยู่หลังห้อง   รีบบันทึกภาพมาฝากให้ได้ดูด้วย   ..สะดุดชื่อท้ายจดหมาย ครูอ้วนคิดว่าต้องเป็นของก้านตองแน่ๆ เลย  ใช่ไหมเอ่ย..   เด็กน้อยเข้ามาตอบด้วยนะคะ  เก่งจังค่ะ..

                        ...เก่งมากค่ะ เพื่อนร่วมห้องของก้านตอง  ที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

      

 การเรียนตามหลักสูตรชีวิตของน้องก้านตอง ปี 51

สาระการเรียนรู้ ,สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่บ้านเรียนก้านตองใช้จัดการศึกษา

ให้ลูกสาวที่น่ารักในปีการศึกษา 2551(ภาคเรียนที่ 1) โดยการบอกเล่าของพ่อเล็ก 

ภาษาไทย

เนื้อหาสาระที่เรียน ได้แก่  พยางค์และคำ ,คำประวิสรรชนีย์,คำนาม สรรพนาม กิริยาคำวิเศษณ์ บุพบท  คำสันธาน คำอุทาน   คำในมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา คำควบกล้ำ  อักษรนำ และคำพ้อง

วิธีการจัดการเรียนการสอน

• จัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 5

• ทำผังความคิดประกอบเพื่อความเข้าใจในเนื้อหา

• บูรณาการวิชาศิลปะเข้ากับภาษาไทยด้วยการวาดการ์ตูนช่อง และสรุปวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ตอนกำเนิดหอยสังข์

• บูรณาการวิชาศิลปะ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยการสรุปเรื่องราชาธิราช ตอนกำเนิดมะกะโทเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี Ms. Debbi ช่วยตรวจแก้ จากนั้นวาดภาพประกอบ สแกนภาพ จัดภาพเข้ากับเนื้อเรื่องด้วยโปรแกรม MS Word

• อ่านหนังสือตามความสนใจ ทำ reading record

• ทำผังความคิด สรุปกิจกรรมที่เข้าร่วมในการแข่งขัน International Mathematics Competition 

น้องก้านตองได้เรียนภาษาภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา คือ  

ภาษาอังกฤษ (หลัก)

           1. หลักสูตร We are Kid 8 และ 9 : รวม 60 ชั่วโมง จากสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยชาวต่างชาติเจ้าของภาษา  ใช้หนังสือและสื่อประกอบการเรียน  คือ  Brainwaves-Level 3   และ Sky  High-Level 3

          2.หลักสูตร Diploma in English Language Proficiency : Level 1-Module A, B
รวม 60 ชั่วโมงจาก สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างจริงจังทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ตลอดจนการใช้หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สอนโดยชาวต่างชาติเจ้าของภาษา     หนังสือ / สื่อประกอบการเรียน ได้แก่  Touch Stone  Level 2, Audio CD, CD-Rom, Internet

          3.ทบทนและเพิ่มเติม ในเรื่องต่อไปนี้ เรียนหลักสูตรบูรณาการด้วยภาษาอังกฤษ ที่ Helping Hand Learning Center ทุกบ่ายวันเสาร์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (Science /Mathematics/ PE /Social/Health/English-reading & writing )

* พัฒนาทักษะการอ่าน/การเขียน ด้วยงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสนใจ อาทิ Little House in the Big Woods (Laura Ingall Wilder), The BFG • Matilda... (Roald Dahl),
Dick King-Smith. และทำใบบันทึกการอ่าน

* ดูภาพยนตร์, การ์ตูน และฟังเทปบันทึกเสียงภาษาอังกฤษทาง เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง

 

ภาษาต่างประเทศ : สเปน (เพิ่มเติม)

ได้เรียน หลักสูตร Spanish for Beginners 1  รวม 40 ชั่วโมงจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้พัฒนาพื้นฐานภาษาสเปน ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ตลอดจนการใช้หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา สอนโดยชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

หนังสือ/สื่อประกอบการเรียน ได้แก่ Nuevo VEN Libro del alumno 1 ทบทวน/เพิ่มเติมจากหนังสือ The Complete Book of SPANISH ; Grades 1-3,หนังสือ Spanish Vocabulary และสืบค้นความรู้ทาง Internet

 

คณิตศาสตร์

สาระที่ก้านตองได้เรียนรู้

* Order of Operation                   * Variable

* Integer & Absolute Value          * Ratio & Rate

* Working with Equation              * Coordinates and Graphing

*  Points, Line, Ray and Angles     * Geometrical Construction (Triangle &4-Sided Figures)

* Volume of Cube and Cuboid      * Solid Figure and Nets

* Finding Unknown Angle             * Tessellation

การจัดการเรียนการสอนของพ่อเล็กและแม่นกที่น่ารัก

• เลือกใช้หนังสือเรียนหลักเป็นภาษาอังกฤษ สอนเทียบเคียงกับศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาไทย เพื่อให้คุ้นเคยกับการเรียนรู้ควบคู่กันไปสองภาษา

• สอนและทบทวนพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และการดำเนินการ สลับกับการทำโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยำและคิดวิเคราะห์ได้หลากหลายมากขึ้น

หนังสือ / สื่อประกอบการเรียน (หลัก)

·       หนังสือเรียน The Complete Book of ALGEBRA and GEOMETRY, Grade 5-6

·       หนังสือเรียน My Pal are Here: Math 6A , 5B Marshall Cavendish Education, Singapore

·       โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันต่างๆ

·       สื่อการเรียนการสอนและเกมส์คณิตศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต  

วิทยาศาสตร์

เนื้อหาสาระที่เรียน

* ร่างกายของเรา – ระบบหายใจ, ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบย่อยอาหาร

* เซลล์สิ่งมีชีวิต (พืช-สัตว์)

* พันธุ์กรรมและการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต

* ลมฟ้าอากาศ และเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

* การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ การจำแนกประเภทสัตว์ (สัตว์มีกระดูกสันหลัง/ไม่มีกระดูกสันหลัง)

* วัสดุในชีวิตประจำวันและคุณสมบัติของวัสดุ

การจัดการเรียนการสอน

• ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของผู้เรียน

• เรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของ สสวท.

• เรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับ Ms. Debbi

• ทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

• บูรณาการเรียนการสอนเข้ากับวิชาศิลปะ ด้วยการวาดภาพประกอบรายงานสรุปโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทำ วาดภาพประกอบเรื่องอาร์คีมีดีส ทำโมเดลเพื่อการเรียนรู้ระบบต่างๆ ในร่างกาย

• เชื่อมโยงโครงงานที่ทำกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของ สสวท.

นี่สิคะน่าสนใจมากกกก...โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์น้อย

1. โครงงานเลี้ยงนกนอกบ้าน  

 1.1  ตั้งคำถามและวางแผนการทดลอง

 1.2  เตรียมวัสดุอุปกรณ์และทำที่ให้อาหารนก

 1.3  สังเกตพฤติกรรมของนกและจดบันทึกเป็นเวลา 1 เดือน

 1.4  สรุปผลการสังเกตและค้นคว้าเพิ่มเติม

 1.5  บันทึกชนิดสัตว์อื่นๆ นอกจากนกที่มากินอาหาร

 1.6  เชื่อมโยงเข้าสู่การจำแนกสัตว์

 1.7  ให้อาหารนกต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ จนการดูนกหน้าบ้านกลายเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

2. โครงงานหนอนเลี้ยงนก  (เลี้ยงหนอนเพื่อเป็นอาหารนกนอกบ้าน)

2.1  ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงงาน

2.2  ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหนอนนก

2.3  วางแผน เตรียมการ และลงมือเลี้ยงหนอนนก โดยเริ่มต้นจากระยะตัวหนอน

2.4  สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม อาหาร จำนวนการเข้าดักแด้ และการออกเป็นตัวเต็มวัย

2.5  เขียนใบรายงาน กราฟ และสรุปโครงงานและวงจรชีวิตของด้วงหนอนนก

2.6  ลองวางแผนการทดลองในระยะต่อไป

3. โครงงานหอยทากต้วมเตี้ยม  ศึกษาพฤติกรรมของหอยทาก(หอยทากสวน และหอยทากยักษ์)

3.1  ตั้งคำถามที่อยากรู้และวางแผนการศึกษา

3.2  ศึกษานิสัยของหอยทากก่อนออกแบบตู้เลี้ยง

3.3  เตรียมวัสดุอุปกรณ์

3.4  จัดตู้เลี้ยงและปล่อยหอยทากลงตู้

3.5  สังเกตและบันทึกพฤติกรรมจนหอยทากครบวงจรชีวิต (ตัวเต็มวัย-ไข่-ฟักเป็นตัวอ่อน)

3.6  ศึกษากายวิภาคของหอยทากจากอินเตอร์เน็ต

4. โครงงานเลี้ยงด้วงกว่างและด้วงคีม

4.1  เลี้ยงด้วงกว่างห้าเขา และด้วงคีม ในระยะตัวเต็มวัย (ตัวด้วง)

4.2  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลชีพจักร พฤติกรรม พืชอาหาร ในธรรมชาติ ตลอดจนข้อมูลการเพาะเลี้ยง

4.3  ออกสำรวจตลาดกว่าง ศึกษาปริมาณและการใช้ประโยชน์จากแมลงกลุ่มนี้

4.4  ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์แมลงสยาม เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมลงและการเพาะเลี้ยง (ยังไม่ได้ไป)

4.5  สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของด้วง ทั้งในด้านอาหาร และการผสมพันธุ์

4.6  เฝ้าติดตามว่าด้วงวางไข่ในกล่องเลี้ยงหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อโครงงานในระยะถัดไป

5. Weather Forecast

5.1  ทำอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาอย่างง่าย

5.2  ใช้อุปกรณ์ที่ทำในข้อ 5.1 เพื่อวัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ ทิศทางลม ชนิดของเมฆ ปริมาณน้ำฝน บันทึกผลที่ได้ในตาราง weather information และพยากรณ์อากาศ

5.3  บันทึกผลเป็นเวลา 1 สัปดาห์

5.4  อ่านหนังสือประกอบ Clouds, wind, and Stroms        และทำแบบฝึกหัด

                

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้

1.  ทำโมเดลโครงกระดูกร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบย่อย

2.  ทำเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

3.  ทำศรลม

4.  ทำเครื่องวัดประมาณน้ำฝน

5.  ทำบารอมิเตอร์

6.  ทำเครื่องวัดอุณหภูมิ

7.  ทำเครื่องวัดขนาดน้ำฝน

8.  ทำ Cloud Finder

9.  ทำ Jello 3-D Animal cell

                     

       

                แม่นกผู้น่ารัก..ผู้ร่วมจัดหลักสูตรชีวิตและเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนชีวิตกับลูกสาว

 

          หนังสือ / สื่อประกอบการเรียน น้องก้านตองได้เรียนจากหนังสือและสื่ออย่างหลากหลาย น่าทึ่งมากทีเดียวค่ะเนี่ยะ.. ส่วนมากเธอจะเลือกซื้อไว้เอง ลองดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 ของ สสวท. , Spotlight Science  วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา เล่ม 1-2-3 สนพ. นานมีบุ๊คส์ ,    สสารแปลงกาย : สิ่งของที่พบเห็นอยู่ทุกวันทำมาจากอะไร   สนพ. ชมรมเด็ก    หนังสือชีววิทยา  ESSENTIAL ATLAS OF BIOLOGY   สนพ. ชมรมเด็ก   ,หนังสือพฤกษศาสตร์  ESSENTIAL ATLAS OF BOTANY  สนพ. ชมรมเด็ก  ,   นิเวศวิทยา  ESSENTIAL ATLAS OF ECOLOGY  สนพ. ชมรมเด็ก , แร่และซากดึกดำบรรพ์  ESSENTIAL ATLAS OF FOSSILS & MINERALS  สนพ. ชมรมเด็ก,ฟิสิกส์และเคมี  ESSENTIAL ATLAS OF PHYSICS & CHEMISTRY  สนพ. ชมรมเด็ก , The Body Book: Easy to make Hands-on models that teach, Scholastic Professional Books.

-   A Guide to the Birds of Thailand-   Beetles of Thailand 

สาระสังคม,ศิลปะ,สุขศึกษา-พลศึกษา การงานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีต่อในกล่องคอมเม้นต์ที่ 4 , 8 และ 11 ค่ะ (มีภาพน่ารักๆในการเรียนรู้ของน้องก้านตองด้วยค่ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Home School

หมายเลขบันทึก: 235623, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 20:09:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 62, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษาตามอัธยาศัย#วันครู#การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ#home school#บ้านเรียน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)