แจ้งสัมมนา

ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย
งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2549
(Thai Local Forum 2006 )
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 

 
หลักการและเหตุผล
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น  และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนยังขาดความพร้อมในการจัดบริการสาธารณะ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ บุคลากร เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณในการดำเนินงาน
           ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้า  จึงได้จัดให้มีเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2549  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทการบริหารจัดการ และวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมุ่งหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะนำความรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อมุ่งประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
 
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้บริบทการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างวิธีคิดและแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำตัวแบบที่ดีไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม
           3. เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดบริการสาธารณะสู่การรับรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
กิจกรรม
           กิจกรรมในเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2549 ประกอบไปด้วย
           1. การแสดงปาฐกพิเศษ โดยองค์ปาฐกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกระตุ้นการเรียนรู้ และการปกครองท้องถิ่น
           2. การสัมมนากลุ่มย่อย  ซึ่งเป็นการนำเสนอบทเรียน ประสบการณ์ และความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           3. การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการแสดงผลงาน จัดจำหน่าย และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการหรือดำเนินการบริการสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
วัน และเวลา
            ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30-16.30 น.
 
สถานที่
           ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพมหานคร 
 
ค่าลงทะเบียน  
           ท่านละ  1,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมงาน) (สามารถเบิกจ่ายได้จากต้องสังกัดได้)
 
จำนวน 
           ผู้เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย จำนวน 1,000 คน

กำหนดการ
 
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วม “งานเวทีท้องถิ่นไทย 2549”
09.00 - 09.10 น. 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
09.10 – 09.30 น. 
พิธีเปิด งานเวทีท้องถิ่นไทย 2549
09.30 - 10.30 น. 
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เปิดประตูท้องถิ่น : โลกทัศน์ใหม่ที่ท้าทาย กว้างไกล และมุ่งมั่น”
10.30 - 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.30 น.
การสัมมนากลุ่มย่อยในหลากหลายประเด็น ช่วงที่ 1 
      ห้องย่อยที่ 1แหล่งทุนสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น
                                 โดย ผู้แทนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย และการเคหะแห่งชาติ 
      ห้องย่อยที่ 2ท้องถิ่นกับการสร้างภาพลักษณ์อย่างสร้างสรรค์  
      ห้องย่อยที่ 3กฎหมายท้องถิ่นกับปัญหาทางการบริหารที่สำคัญ
                               โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนจากกรมส่งเสริมฯ และ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย 
      ห้องย่อยที่ 4 –  การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ทางเลือก ทางรอดของรากหญ้า
                                โดย รองศาสตราจารย์นที  ขลิบทอง
      ห้องย่อยที่ 5 –  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
                                โดย รองศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร
      ห้องย่อยที่ 6 –  นวัตกรรมการบริการสาธารณะ ด้านการรักษาความปลอดภัย 
 • การจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย เทศบาลเมืองท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี
 • องค์กรชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
 • สายตรวจจักรยาน โดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
       ห้องย่อยที่ 7นวัตกรรมการบริการสาธารณะ ด้านการเมืองและการมีส่วนร่วม
 • สภาเมืองขอนแก่น โดย เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 • การมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานอย่างมีคุณภาพ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 • สภาเยาวชนประชาธิปไตย โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 
12.30 - 14.00 น. 
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 17.00 น. 
การสัมมนากลุ่มย่อยในหลากหลายประเด็น ช่วงที่
      ห้องย่อยที่ 1การจัดการความรู้ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่จำเป็นในปัจจุบัน (Knowledge Management) โดย อาจารย์ทรงพล  เจตนาวณิชย์ 
      ห้องย่อยที่ 2รูปแบบการร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและเอกชนในการจัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่ โดย อาจารย์พิริยุตม์  วรรณพฤกษ์ 
      ห้องย่อยที่ 3กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล  สมพงศ์ 
     ห้องย่อยที่ 4การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรับมือกับยุคการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.อรัญ  โสตถิพันธุ์
     ห้องย่อยที่ 5การจัดทำแผนที่เดินดินในการสำรวจความต้องการประชาชน โดย อาจารย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล  
     ห้องย่อยที่ 6การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (Stakeholders Analysis)  
     ห้องย่อยที่ 7นวัตกรรมการบริการสาธารณะด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการป่าชุมชนโคกปาชี   โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง จ.กาฬสินธุ์
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โดย เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง
 • การกำจัดขยะในครัวเรือน   โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จ.เชียงใหม่
 • การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร   โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
 • การจัดการขยะแบบครบวงจร  โดย เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2549
08.00 - 09.15น.
ลงทะเบียนเข้าร่วม “งานเวทีท้องถิ่นไทย 2549” วันที่สอง
09.15 - 10.15 น. 
ปัจฉิมกถาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง: แนวทางสู่การแก้ปัญหาความยากจน”
10.15 - 10.30 น. 
รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.15 น. 
การสัมมนากลุ่มย่อยในหลากหลายประเด็น ช่วงที่ 3 
      ห้องย่อยที่ 1 –  โปรแกรมฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย อาจารย์ศิริวรรณ  หัสสรังสี 
      ห้องย่อยที่ 2 –  จริยธรรม คุณธรรม ในการบริหารงานสำหรับผู้นำท้องถิ่น โดย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
      ห้องย่อยที่ 3เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ โดย อาจารย์อภิชาติ  ดำดี 
      ห้องย่อยที่ 4การเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการขจัดความขัดแย้งแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย อาจารย์นพพร โพธิรังสิยากร 
      ห้องย่อยที่ 5การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระบบ E-Auction โดย ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      ห้องย่อยที่ 6นวัตกรรมการบริการสาธารณะด้านการบริหารงานคลังท้องถิ่น
 • การวางแผนจัดบริการสาธารณะและแผนทางการเงินการคลังระยะปานกลาง โดย เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง
 • การพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 • การพัฒนารายได้จากค่าบริการน้ำประปา โดย  เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
     ห้องย่อยที่ 7นวัตกรรมการบริการสาธารณะด้านการสาธารณสุข
 • รวมกลุ่มยกธงเพื่อความกินดีอยู่ดีของชุมชน  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  จ.สมุทรปราการ
 • ทหารเสือป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู
 • โรงพยาบาลชุมชนน้ำพอง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง  จ.ขอนแก่น
12.15 - 13.30 น.
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น.
การสัมมนากลุ่มย่อยในหลากหลายประเด็น ช่วงที่ 4 
      ห้องย่อยที่ 1 –  การติดตามและประเมินผลแบบ SAR Score โดย อาจารย์ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ 
      ห้องย่อยที่ 2 –  การใช้ GIS เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดย ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช 
      ห้องย่อยที่ 3 –  การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ Balance Score Card & Strategy Map  โดย อาจารย์พสุ  เตชะรินทร์      
      ห้องย่อยที่ 4 –  การตรวจสอบการใช้จ่ายโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดย ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
      ห้องย่อยที่ 5 –  การสานเสวนา(Deliberative Dialogue) ในการสร้างฉันทามติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์
      ห้องย่อยที่ 6 –  GFMISกับการบริหารงานท้องถิ่น โดย ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      ห้องย่อยที่ 7นวัตกรรมการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองท่าโขลง  โดย เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี
 • โรงเรียนสานฝันเยาวชนคนเก่งสู่ดวงดาว โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.แพร่
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำตำบล โดย องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ
 • ห้องสมุดชายหาดเคลื่อนที่ โดย เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา
 • ศูนย์กลางการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดย เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

กำหนดการเพื่อการเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น 
18 – 28 เมษายน 2549
 ส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่น- จัดส่งค่าลงทะเบียนมายังสถาบันพระปกเกล้า
10 – 15 พฤษภาคม 2549
 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นทาง www.kpi.ac.th 

http://www.kpi.ac.th/mod_news/news_view.asp?id=MTgg&g=MSAg&rand=1144736891460

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะการจัดการทรัพยากรชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 23555, เขียน: 11 Apr 2006 @ 13:30 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 02:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)