มีข้อที่น่าสงสัยอยู่ตลอดมาว่า  วงจรเดมมิ่ง  PDCA  Plan  Do  Check  Act   โดยเฉพาะคำหลังนั้น  บางท่านก็ใช้  Action  ซึ่งผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง  เพราะขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพของงาน  น่าจะเป็น  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ตรวจประเมินผล  จดบันทึกหรือบัญญัติไว้  แล้วพัฒนาวงรอบต่อไปจากที่ได้บัญญัติไว้แล้วให้ดีขึ้น