Active Learning คืออะไร?

Active Learning คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและทำความเข้าใจด้วยตนเอง หรือร่วมกันสืบค้นหาคำตอบกับเพื่อน ร่วมกันอภิปราย ร่วมกันนำเสนอ และสรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน....ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความวิชาการของ รศ.ศักดา ไชกิจภิญโญ ค่ะ

 

ดูรายละเอียด ที่นี่  เอกสาร PDF