การสร้าง Facilitator

   จากประสบการณ์ และบทเรียนที่เกิดขึ้นในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองนั้นสรุปได้ว่า  การสร้างและพัฒนาตนเองเป็น "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้" มีกระบวนการคือ

     ขั้นที่ 1  สอนให้รู้จักเครื่องมือ

     ขั้นที่ 2  สอนให้รู้จักใช้เครื่องมือเป็น

     ขั้นที่ 3  สอนให้รู้จักการคัดเลือกเครื่องมือไปใช้ทำงานเป็น

     ขั้นที่ 4  สอนให้รู้จักประสมเครื่องมือไปใช้ในการทำงานส่งเสริมฯ

   สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การปรับบทบาทนักส่งเสริมเป็น "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้" ในการทำงานพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรได้.

                                           ศิริวรรณ  หวังดี

                                           10 เมษายน 2549