จับภาพเจ้าภาพ

 หัวเรือใหญ่ รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และ น.พ วรัญ สองแรงแข็งขัน ตลอดงาน

รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยอธิการฝ่ายประกันคุณภาพ เจ้าแม่ตัวจริง

คุณเมตตา ชุมอินทร์ เลขานุการกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ในองค์กร ของชาว ม.อ แม่งาน วิ่งตั้งแต่เริ่มต้น จนน้ำหนักลดขึ้น

อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ที่ทำให้ "วันน้อยๆ มีคุณค่า ด้วยการสื่อสารแบบ B2B"

ท้ายที่สุด "การ ลปรร บนเวที ระหว่าง อดีตพ่องาน ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ จาก ม.นเรศวร กับ ท่านแม่งาน เมตตา ใน เพลง ข้องจิต(จริงๆ)"

JJ