การจัดสัมมนาสรุปผลการทำ KM ครึ่งปีที่ จ.กำแพงเพชร วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 ทีมงานได้รับการประสานช่วงเวลา และกิจกรรมในเบื้องต้นจากส่วนกลางแล้ว  มีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการสรุปผลการปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ในพื้นที่

         แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็น(ข้อคิดเห็นส่วนตัว) หรือเพิ่มเติมในงานสรุปผลจัดการความรู้ครึ่งปีของนักส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้   ซึ่งที่ผ่านมาผมพบว่าเป็นจุดอ่อนของนักส่งเสริมฯ ในแต่ละจังหวัด (ส่วนใหญ่นักส่งเสริมจากส่วนกลางที่บันทึก) หรือของข้าราชการบางส่วนก็คือ การบันทึกผลการทำงาน หรือการบันทึกองค์ความรู้ จะเรียกว่า KA ก็ได้ หากเป็นไปได้ในงานนี้ควรเพิ่มในประเด็นนี้ โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ

  • เลือกคุณลิขิต จากทีมงานทั้ง 18 จังหวัด และส่วนกลาง ประมาณ 20 ท่าน
  • ลปรร. การทำหน้าที่ หาข้อสรุปและกำหนดแนวทาง/ทิศทาง ฯลฯ ในการทำหน้าที่นี้
  • หากเป็นไปได้ส่วนกลางควรหาวิธีให้ทุกจังหวัดที่ยังไม่ได้บับทึก บันทึกในบล็อกของ สคส.ก็ได้ เพราะสะดวกและมีหลายท่านบันทึกอยู่แล้ว
  • ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน หรือช่วงเย็นก็ได้ เพราะไหนๆ ก็ไปแล้ว ใช้สถานที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้
  • ทำแต่ไม่เขียน..ระวังจะลืมนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก