KKU_B2B

 ต้อนรับวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๔๙ เรียนเชิญ ทีมงานชาวมอดินแดง ( คุณลิขิต คุณกิจ คุณเอื้อ ท่านอำนวย) ร่วม

 "ลปรร (แลก เปลี่ยน เรียน รู้) ประสบการณ์ ในการใช้การสื่อสารด้วย Blog GotoKnow เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ

JJ