ประเมินเพื่อการพัฒนา (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สี่มุมมอง การประเมิน

ประเมินเื่พื่อการพัฒนา (๑)


      วันนี้ และ วันพรุ่งนี้ จะมีกิจกรรมประเมิน "สี่เรื่อง สี่มุมมอง โดยการ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ตรง และจริง"


      ประเมินหนึ่ง คือ กิจกรรมที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ มาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการ NEC ( Link) หลังจากที่มีการคัดเลือกผู้ที่สนใจทั้งทายาทผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่
      จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นพบว่ามีความหลากหลายทั้ง ประสบการณ์ วัยวุุฒิ คุณวุฒิ ของผู้เข้ารับการอบรม ดังนั้นแผนที่วางไว้ คือ วิธีการ “ลปรร” เพื่อเรียนรู้ ความผิดพลาด ความสำเร็จ ของผู้เข้าอบรมร่วมกัน โดยนำแนวทางการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง และ กิจการมาเป็นฐาน รวมทั้งการเล่าประสบการณ์ของโอกาสและข้อจำกัดในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็นบทเีรียนที่น่าจะนำมาสู่การพัฒนาตั้ง หรือ ขยายกิจการในอนาคตได้
      ประเมินที่สอง คือ ทีมงาน KKU_KM ได้เรียนเชิญท่านที่ได้เข้ารับการอบรม Blog ( Link) ไปทั้งหมด ๕ รุ่น มา “ลปรร” ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. เพื่อ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์หลังจากที่ได้รู้จักการสื่อสาร แบบ B2B จะสามารถนำไป “ขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่เป้าหมาย หรือ ยุทธศาสตร์ ได้อย่างไร”
      ประเมินที่สาม คือ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ี่จะขึ้นมาเรียนในภาควิชารังสีในอาทิตย์แรก และ กลุ่มแรก โดยมีการทบทวนที่ JJ เรียกว่า ALR หรือ After Learning Review ประเด็นกลุ่มแรก น่าที่จะแตกต่างกับกลุ่มท้ายๆที่เคยลงไว้ใน blog ALR ( Link)ที่ผ่านมา คือ KUSAPDeVa ( กูแสบดีวะ )


 ๑. K= Knowledge ของความรู้ที่ผ่านมา ๔ ปีเต็ม รู้ เรื่อง ต้องรู้ น่ารู้ ควรรู้ นำมาต่อยอดในชั้นปีที่ ๕ ได้อย่างไร
 ๒. U= Understanding เข้าใจในสิ่งที่ได้รับรู้เนื้อหาวิชา หรือ ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดหรือไม่

 ๓. S =Skill ประสบการณ์ในการที่จะเตรียมตัวเป็นหมอที่ดี
 ๔. A = Attitude หรือ ทัศนคติที่ดีในการเป็นหมอที่ดี ควรจะเป้นอย่างไร ได้เห็นแบบอย่าง “ที่ดี และ เลว” อย่างไร
 ๕. P = Performance พฤติกรรมการแสดงออกเขาเริ่มเห็นร่องรอยของการเป็นหมอที่ดี ( คงจะใช้ให้เพื่อนๆลองประเมิน เป็นตัวช่วย หรือ กระจกส่องสะท้อนมุมหนึ่ง)
 ๖. De =Development  หรือ พัฒนาการของการเป็นแพทย์ หลังจากผ่านร้อน ผ่านหนาว โดนดุ โดนชมมาสี่ปีเต็ม เขามีการพัฒนาได้และมี “คุณสมบัติอันพึงประสงค์ บ้างหรือไม่ ยังขาดอะไรบางที่ต้องพัฒนาต่อไป"
 ๗. V = Value ค่านิยมของการเป็นแพทย์ที่ดีเริ่ม ฝังเขาไปในตัวเด็กเหล่านี้ หรือ ไม่
 ๘. A = Attitude ทัศนคติ ที่ดีๆต่อวิชาชีพ โดยเทียบกับเมื่อเข้ามา หรือ เลือกมาเรียนแพทย์ เมื่อ ๔ หรือ ๕ ปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลง อะไร อย่างไร เพราะอะไร
 ลองดูครับ สามมุม สามมอง แต่ทั้งสามเรื่องเป็นการ ประเพื่อ “การพัฒนา คนสามกลุ่ม” และ JJ จะนำมา “เล่า สู่ กัน เพื่อให้ พวกเราลอง แลก เปลี่ยน เพื่อ การพัฒนาครับ”
  ท้ายสุด สุดท้าย ประการประเมินที่สี่ซึ่งขาดไม่ได้ คือ ประเมินของศูนย์ฯ เอง จะมีกิจกรรมของชาวศูนย์บริการวิชาการ ประจำวัน ประจำอาทิตย์ เช่น เคย ที่เรียกว่า Daily and Weekly Process Management  เป็น การสร้างนิสัยที่ดีในการพัฒนางานประจำวันและอาทิตย์ (Link)โดยให้ทีมงานมา"เล่า การเรียนรู้ หรือ ปัญหา หรือ ความร่วมมือ ที่ได้รับ หรือ ต้องการได้ หรือ พัฒนาการในงานประจำ"
      สุขสันต์ก่อนวันปีใหม่ไทยครับ
                                          JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)