จุดเริ่มต้นของบันทึก "ผิวหนังน่ารู้" มาจากการได้อ่านบันทึกของผู้รู้ท่านหนึ่งในเรื่อง KM ในชุมชน gotoknow.org แห่งนี้ โดยมีประโยคสำคัญดังที่ได้ขออนุญาตนำมาอ้างอิง ณ ที่นี้คือ

"... ความรู้ปฏิบัติ มีความซับซ้อนมากเสียจนเราจะไม่แน่ใจว่ารู้จริง ต้องพร้อมที่จะอยู่กับความไม่ชัดเจน ๑๐๐%..." โดย อ. วิจารณ์ พานิช เมืือวันที่ ๒๔ ธค. ๔๘

โดยที่ตนเองพอมีความเข้าใจในเรื่องผิวหนังอยู่บ้าง จึงขอร่วมบันทึกในหัวข้อนี้ ตามแต่่กำลังสติปัญญาและเวลาี และจะยินดีมาก หากมีความคิดเห็น หรือคำถาม จากท่านที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชม

และแล้วบันทึก "ผิวหนังน่ารู้" ก็เกิดขึ้นในชุมชน gotoknow.org แห่งนี้
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙

Sukh Ton