พืชอะไรจะให้ชีวิต

พืชอะไรจะให้ชีวิต

เจ้าของเรื่อง พ่อหนู คำไทย

ฐานการเรียนรู้บ้านไพล กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

สาระสำคัญ   หลังการเตรียมดินบนคันนาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมพืช คืิอพืช3อย่าง คือพืชอาหาร พืชใช้สอย และพืชเศรษฐกิจ เพื่อทดลองปลูกว่าดินจะเหมาะสมกับพืชชนิดใด ซึ่งพืชที่ปลูกได้จากการแลกเปลี่ยนกับเครือข่าย การเพาะกล้าด้วยตนเอง และจากการซื้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)