บทคัดย่อ

 

การวิจัย  เรื่อง  ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านพลังของกล้ามเนื้อ  การยืนกระโดดไกลความทนทานของกล้ามเนื้อ  ดันพื้น  ลุกนั่ง  30  วินาที  ความทนทานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต  การวิ่ง  600-800  เมตร และการวิ่งระยะไกล  ความคล่องตัว  การงอตัวข้างหน้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา-ตอนต้น โรงเรียนบ้านมอเจริญ  ปีการศึกษา  2550

                การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและทราบถึงความสามารถของสมรรถภาพทางกาย  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านมอเจริญ  มาตรฐานข้อที่ 7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตที่ดี  ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-2   มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานและตามมาตรฐานที่  8    ตัวบ่งชี้ที่  3

เพื่อต้องการทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนจะต้องใช้การวัดและการประเมินผลเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียน

 

ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยโดย   ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม  มาตรฐานที่  7.2

 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

                ผลการวิจัยพบว่าสมรรถภาพทางกายด้านพลังของกล้ามเนื้อ  การยืนกระโดดไกลความทนทานของกล้ามเนื้อ  ดันพื้น  ลุกนั่ง  30  วินาที  ความทนทานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต  การวิ่ง  600-800  เมตร และการวิ่งระยะไกล  ความคล่องตัว  การงอตัวข้างหน้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านมอเจริญ ปีการศึกษา  2550   มีผลการประเมินเปรียบเทียบครั้งที่  1  และครั้งที่   2   มีค่าผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น  ดังนั้นการใช้แบบฝึกปฏิบัติการการทดสอบสมรรถภาพทางกายจึงมีผลต่อการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน

                เอกสารการทดสอบ    1.   รายการการทดสอบ

-         ลุกนั่ง

-         ดันพื้น

-         วิ่งกลับตัว

-         กระโดดไกล

-         วิ่ง 600-800   เมตร

-         งอตัวข้างหน้า