เตรียมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน : ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ นนทบุรี ขอนแก่น เลย

สั่งสมตะกอนมาตลอด

เรียนชาวโรงเรียนในฝัน กาฬสินธุ์ เลย ศรีสะเกษ  นนทบุรี และขอนแก่น   

     เท่าที่ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าระหว่างเดือน กพ.-มีค.52 มีหลายโรงเรียน มีความพร้อมจะขอรับการประเมิน เป็นต้นว่า

     ระหว่างวันที่ 16 พบกันที่คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 17 พย.พบกันที่เหล่ากลางและ18 กพ.52 จะพบกันที่ หนองสูง 

     ระหว่างวันที่ 23-26 กพ.52 จะพบกันที่ ขอนแก่น และ เลย

      วันที่ 2 มีค.52 จะพบกันที่นนทบุรี

        วันที่ 3-6 มีค.52จะพบกันที่ศรีสะเกษ และ 10-13 มีค.52 พบกันที่ เลย ค่ะ

      ดังนั้นบันทึกหน้านี้จึงเปิดสำหรับทุกท่านเขียนถามได้เลยค่ะ  (โรงเรียนในจังหวัดอื่นก็ได้นะคะ)

  ก่อนอื่นขอทบทวน

 

  1.วันประเมินเป็นวันที่โรงเรียนได้รวบรวมตะกอนที่ตัวนักเรียนจัดเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วนำเสนอโดยนักเรียน(อ่านเตรียมการประเมิน ตะกอนตอนที่1 2 3 ใน"ตาสว่าง"ก่อนนะคะ)  

2.กิจกรรมที่นำเสนอจะสะท้อน คุณภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการ สอน และคุณการบริหารจัดการ

3.ศึกษาเพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน(คู่มือประเมิน)ให้ดีนะคะ จะรวมตะกอนแล้วจัดเป็นกิจกรรมอะไรบ้าง? และจัดอย่างไร?ให้ถามตนเองว่าจะให้คณะกรรมการประเมินด้านใหน? (ในคู่มือบอกชัดอยู่แล้ว)

              เมื่อเพื่อนครูทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันสั่งสมตะกอนมาตลอดแล้ว..และถ้าวันนี้พร้อม....เขียนมาถามได้เลยค่ะ

มีแนวทางดำเนินงานและรวบรวม "ตะกอน" เป็นกิจกรรมและหรือผลงานเพื่อขอรับการประเมินฯโดยสังเขปอาจเป็นดังนี้

           

.......ถ้าโรงเรียนท่านพร้อม

    1. ทุกท่านในโรงเรียนควรทบทวน Concept ให้ตรงกันว่า" วันประเมินเป็นการนำเสนอ"ตะกอน" ที่ปรากฎกับนักเรียน คำว่า ตะกอนควร (ต้อง) เป็นการสะสม (จัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ) มาอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง

    2.เมื่อท่านพร้อมจึงรวม"ตะกอน " เป็นกิจกรรมแล้วนำเสนอกิจกรรมโดยนักเรียน เพื่อเป็นการสะท้อนตะกอนที่ปรากฏกับนักเรียนทุกคน

    3.โรงเรียนแจ้งความพร้อมฯ มายังสพท.ต้นสังกัด (สพท.ควรมีกระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความมั่นใจร่วมกับโรงเรียน) สพท.แจ้งมายังส่วนกลาง และ สพท.ต้นสังกัด เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประเมิน(แนะนำไว้ในคู่มือแล้ว)

   4.จากกิจกรรมตามข้อ 2  ขอเรียนย้ำว่าจะนำเสนอกิจกรรมใด ให้ถามตนเองว่า แต่ละกิจกรรมที่นำเสนอต้องการให้ประเมิน ด้านใดบ้าง(มี 6 ด้าน ตามคู่มือ)

        ที่ผ่านมาจะมีการศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนในฝัน ท่านที่ศึกษาดูงานไม่อาจรู้ได้ว่ากิจกรรมใด OK แต่ถ้าอ่านคู่มือประกอบการดูงานจะเข้าใจยิ่งขึ้น

   5. "ตะกอน" ที่ควรปรากฏกับนักเรียนโดยรวมเป็นดังนี้

          5.1) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ Computer 

           5.2) ทักษะและความสามารถในการคิด-วิเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหามี ความมั่นใจ สามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นเหตุ เป็นผลมีข้อมูลประกอบ รู้จักแหล่งเรียนรู้ เข้าถึงแหล่งข้อมูล (โรงเรียนในฝันให้เบ็ดตกปลาไม่ใช่ให้ปลาไปกิน)

           5.3) มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างสร้างสรรค์(ไม่ลอกแบบ) เช่นผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้โดยโครงงาน  งานเขียน งานศิลปะ อาจเป็นชิ้นงานปกติ หรือใช้ความสามารถด้าน Computer ฯลฯ

           5.4 ) ขอให้ดูในเอกสาร ด้านที่1 ด้านที่ 3 และด้านที่ 5 เป็นหลัก

           5.5) ความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญนะคะ

           5.6 ) คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่โรงเรียนในประเทศไทยต้องมี โรงเรียนในฝันก็ต้องมีเช่นกัน

      ขอเพิ่มเติมนะคะจุดเด่นที่ควรปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม(ในวันประเมินและตลอดไป) คือ1.ความสะอาด และ2.การรักการอ่าน

      "ตะกอน"ที่ปรากฏต่อนักเรียนจะสะท้อนวิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ และสะท้อนการบริหารจัดการ  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมที่สามารถสะท้อนตะกอน ซึ่งแบ่งลักษณะกิจกรรมในวันประเมินเป็น 2 ลักษณะประกอบด้วย

      ลักษณะที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การตอบคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การรู้จักแหล่งข้อมูล นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เช่นกิจกรรมการต้อนรับ การกล่าวแนะนำตนเอง แนะนำผู้บริหาร แนะนำผู้ใหญ่ ตลอดจนบุคคลสำคัญ การมอบเอกสารที่แสดงข้อมูลพื้นฐานและผลงานของโรงเรียน เอกสารแนะนำกิจกรรม สำหรับเอกสารในวันนั้นควรเป็นเอกสารที่นักเรียนจัดทำเองหรือการมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นสิ่งของที่นักเรียนทำ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักเรียนเช่นมาลัยดอกไม้ การแสดงบทบาทของมัคคุเทศก์การแนะนำกิจกรรมตลอดการประเมิน  เป็นต้น

       กิจกรรมข้างต้น สะท้อนความสามารถ ทักษะ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ปฏิภาณ ไหวพริบในการตอบคำถาม แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรม ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่มาต้อนรับต้องรู้ทุกกิจกรรม แสดงทักษะทางสังคม มารยาทในการต้อนรับและดูแลแขก เป็นกิจกรรมที่สะท้อนความสามารถของคณะกรรมการนักเรียน

        ลักษณะที่2 กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ การเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้ และหรือ กิจกรรมประเภทสนามบูรณาการ (หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดให้มีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะชีวิต อย่างครบวงวร เช่นบริษัทจำลอง สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนเป็นต้น)  จัดเป็น 3 ส่วนจะจัดกิจกรรมอะไรให้ดูแบบประเมินว่าจะให้กรรมการให้คะแนนด้านใด ข้อใด (มีทั้งหมด 6 ด้าน )

ส่วนที่ 1 จะจัดในห้องเรียนปกติ หรืสถานที่เหมาะสม ก็ได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนในฝัน (ย้อนไปอ่านลักษณะเด่น) เช่นภาษาไทย สังคมศึกษา ( ที่ประเมินผ่านมาพบว่าทั้ง2 สาระไม่สะท้อนตะกอนหรือคุณภาพเด่นๆเท่าที่ควร) การงานฯ พลานามัย(เสนอที่สนามกีฬา ห้องพยาบาล โรงอาหารเป็นต้น ) ศิลปะ นาฎศิลป์-ดนตรี ฯลฯ

ส่วนที่2 เป็นผลจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา จะจัดเป็นนิทรรศการแห้ง หรือนิทรรศการเคลื่อนไหวก็ได้ตามขีดความสามารถของโรงเรียน มีนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ บางกิจกรรมอาจมีครูให้ข้อมูลเพิ่มเต็ม ถ้ามีศักยภาพพอให้แสดงความสามารถนำเสนอผ่าน ICT เช่น โครงงานต่างๆ ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กิจกรรมเด่นๆเช่นการสอนซ่อมเสริม การพ้ฒนาผู้เรียนเป็นต้น

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การปฏิบัติจริง การทดลอง โดยใช้สื่ออุปกรณืที่เหมาะสมที่จะอยู่ในห้องนั้นๆ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้อง lab วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์ Computer ห้องสมุด (ประเมินกี่ช้อคะ) แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่โรงเรียนจัดไว้

              เป็นไงคะ ถ้าสะสมตะกอนมาตลอด ไม่ยากเลย สำหรับต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "อ่านคู่มือดูแบบประเมิน"  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมในกลุ่มที่3ได้แก่

1. ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

มีรายการพิจารณาเป็นพื้นฐาน 9 รายการ(ในคู่มือ) เรื่องที่สำคัญคือ ขีดความสามารถในการให้บริการ การส่งเสริมการรักการอ่านและครูผู้ดูแลก็ควรเป็นผู้มีความรู้ในการบริหารจัดการ การใช้ ICT ห้องสมุดจะเป็นการประเมินทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1)ประเมินด้านการบริหาร นรวมถึงผู้บริหาร เป็นการประเมินมีความเข้าใจและการให้ความสำคัญต่อห้องสมุด โดยการสนับสนุน ให้มีห้องสมุดอย่างเหมาะสมกับระดับที่เปิดสอน ทั้งในระบบปกติและระบบ electronic รวมถึงให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถของครูผู้ดูแล ครู/บรรณารักษ์โรงเรียนในฝันเป็นคนเก่งค่ะ 

      2) ด้านครูประเมินการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยสนับสนุนการสืบค้น การรักการอ่านหรือไม่เพียงใด ด้านตะกอนมี่ปรากฏที่นักเรียนมีมากที่ต้องประเมินฯลฯ 3)ประเมินการรักการอ่าน      

   2.การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (จำนวนห้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือ)

เป็นห้องเรียนที่มีความพร้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยการทดลองการปฏิบัติจริง กิจกรรมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประเมิน 3 ด้านคือ

   1)ด้านการบริหารจัดการพิจารณาจากความสามารถของผู้บริหารในการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ ทั้งอุปกรณ์ประจำห้องและวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง รวมทั้ง computer เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning การใช้สื่อICT สืบค้นข้อมูล นำเสนอรายงาน นำเสนอผลงาน จำนวนตามความเหมาะสม

   2) ด้านการเรียนการสอน เป็นการประเมินครูผู้สอนเรื่องความตระหนักในความสำคัญต่อการใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งมีการจัดการ ดูแลให้ห้องปฏิบัติการมีสถาพพร้อมใช้ สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นการนำเสนอการเรียนรู้โดยการทดลองการแสดงให้เห็นว่าครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝันสามารถจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์โดยการทดลองได้อย่างเหมาะสมครบวงจร(ต้องการคำอธิบายถามมานะคะ) 

  3) ด้านคุณภาพนักเรียนพิจารณาที่ความสามารถในการตอบคำถาม อย่างเป็นเหตุ เป็นผล แสดงความสามารถด้าน การคิด -วิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูลได้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาได้ ส่วนการปฏิบัติการทดลองก็เป็นอย่างคล่องแคล่ว ใช้ อุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสม แก้ปัญหาระหว่างการทดลองได้ และในบาง Lab (บางสาระ) สามารถเชื่อมโยงการทดลองปฏิบัติจริงกับการทดลองจากโปรแกรมการทดลอง ท้ายที่สุดสามารถสรุปและนำเสนอผลการทดลองด้วยระบบ ICT

 4. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ Computer

          แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกห้อง ถึงวันนี้ต้องถามว่า ครู Computer ที่ผ่านการประชุมปฏิบัติการ การทำ e-learning จากส่วนกลาง จากศูนย์ฯได้ขยายผลแก่ ครูทุกคนในโรงเรียนหรือยัง (จำเป็นนะคะ) และครูทุกคนทำความคุ้นเคยกับ      e-learning รวมถึงใช้ในเรียนการสอนหรือยัง (จำเป็นจริงๆค่ะ เป็นความแตกต่างกับโรงเรียนเมื่อยังไม่เข้าโครงการ )

         พิจารณาความเหมาะสม ทั้ง 3 ด้านคือ 

 1) การพิจารณาด้านคุณภาพการบริหารจัดการโดยพิจารณาที่ขีดความสามารถในการสนับสนุน ทั้งสื่ออุปกรณ์ ขีดความสามารถในการให้บริการสืบค้น (ความไวของ Internet)สำหรับจำนวน Computer ถ้าโรงเรียนมีข้อจำกัดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามีจำนวนน้อยก็ใช้อย่างรู้ค่า มีจำนวนมากก็ใช้อย่างคุ้มค่า นี่ซิคะเป็นเรื่องสำคัญ

  2) การพิจารณาด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พิจารณาที่ความสามารถของนักเรียน ผลงานของนักเรียน แบ่งนักเรียนที่จะประเมินเป็น3 กลุ่มกลุ่มที่พื้นฐานหมายถึงนักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของโรงเรียน ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet Intranet 

 กลุ่มกลางๆ คือนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถในการนำเสนองาน รายงาน ผลงาน (หลากหลายกลุ่มสาระ) ผ่านโปรแกรม Computer อย่างหลากหลาย  

กลุ่มทีมีความสามารถหรือความถนัดเหนือกว่าปกติ คือนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถนำเสนองานหรือผลงานที่สูงกว่ากลุ่มกลางๆเป็นต้นว่า สามารถทำหุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถทำประโยชน์ได้ สามารถทำ Animation เป็นเรื่องราวได้ สร้างภาพยนต์การ์ตูนได้ เขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานได้ในห้องสมุด ห้องแนะแนว ระบบดูแลนักเรียน งาน Minicompanyได้เป็นต้น

4. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

  

เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง เป็นห้องที่มีเจตนาจะเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เป็นตัวช่วยครู ดังนั้นการจัดสภาพห้องจึงมีลักษณะผ่อนคลาย มีสื่ออุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ Computer  e-learning โปรแกรมสำเร็จ ซึ่งส่วนกลางได้มอบโปรแกรม GSP ให้โรงเรียนและได้อบรมครูสอนคณิตศาสตร์แล้วคาดว่าขณะนี้คงได้เผยแพร่สู่ครูที่เกี่ยวข้องและนักเรียนแล้วดังนั้นวันที่เสนอตะกอนการเรียนรู้ จะพิจารณาความเหมาะสม  3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ พิจารณาการสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ทีเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม ด้านการจัดการเรียนการสอนพิจารณาที่ด้านครู ประเมินความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากห้องนี้เพื่อการเสริมทักษะคณิตศาสตร์แก้นักเรียนหรือไม่?เพียงใด? รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม GSP เพียงใด?ด้านคุณภาพนักเรียนพิจารณาความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะการใชโปรแกรม GSP 

5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เป็นอีกห้องเรียนหนึ่ง ที่มีความสำคัญมากเนื่องจาก การสอนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีตัวช่วยครูโดยเฉพาะการใช้สื่อ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้าของภาษา สื่ออุปกรณ์ ที่ชวนเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน ส่งเสริมการรักภาษาอังกฤษ  อาจเป็น Sound Lab Computer TV โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning ภาพยนต์ VCD เกมส์ การ์ตูน ดังนั้นจึงพิจารณาความเหมาะสม ทั้ง3 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการจัดหา ส่งเสริมด้านสื่ออุปกรณ์ การซ่อมบำรุง ด้านการเรียนการสอนพิจารณาที่ทักษะและความสามารถของครูในการจัดการเรียนการ สอน การใช้ สื่ออุปกรณ์ (เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของสื่อควรสาธิตการสอน ประมาณ 10 นาที)  ด้านนักเรียน เป็นการพิจารณาที่ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ในทุกจุดในวันนั้น มัคคุเทศ พิธีกร การเรียนในในห้องปฏิบัติการ)และควรนำเสนอกิจกรรมทางภาษาที่สามารถสะท้อนตะกอนในตัวนักเรียน อย่างน้อย 1 กิจกรรม(ถ้าเป็นการแสดง ขอให้ส่งบทละครให้กรรมการด้วยนะคะ) นอกจากจะนำเสนอกิจกรรม การเรียนการสอนในห้องปฏิบติการต่างๆแล้ว มีกิจกรรมอีกการมากมายที่สามารถนำเสนอเพื่อเป็นการสะท้อนคุณภาพนักเรียนได้

 ตามคู่มือเราพิจารณา 6 ด้าน 1 ด้านคุณภาพนักเรียน 2 ด้านคุณภาพครู 3 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 4 ด้านคุณภาพการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต (ได้แก่ กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน minicompany ฯลฯ) 5 คุณภาพด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย (เช่นระบบการดูแลนักเรียน สุขภาพอนามัย กีฬา โรงอาหาร ห้องส้วม ฯลฯ) 6 คุณภาพการบริหารจัดการ

          ขอเชิญชวนให้อ่านคู่มือ ขอเรียนอีกครั้งว่าท่านจะนำเสนออะไรขอให้ประเมินตนเองว่ากำลังสะท้อนตะกอนด้านใดใน 6ด้าน (โชคดีค่ะ โรงเรียนใดได้รับการรับรองจะนำมาบันทึกไว้นะคะ)

                ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับสาระสังคมศึกษา

                ขอชวนคิดว่า ธรรมชาติของวิชาไม่ใช่ท่องจำ แต่เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรักการอ่าน ส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์มาก การเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงแหล่งข้อมูล ส่งเสริมให้มีผลงานที่มาจากการการคิด  การวิเคราะห์ การวิพากย์ สะท้อนเป็นผลงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานเขียน  ที่สร้างสรรค์ งานการฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามในสังคมและมีกิจกรรมทั้งสร้างความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในในสาระที่เป็นนามธรรม มากมาย(นี่ไม่รวมกับความสามารถการตอบตอบถาม การทำข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ เชิงความรู้รอบตัวนะคะ)ดังนั้นน่าพบน่าจะเป็นการเรียนรู้โดยโครงงานที่มีให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้มีผลที่เป็นรูปธรรมเช่น โครงงานประเภทสำรวจ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งบุคคล สถานที่ สิ่งของหรือและจากเอกสารสิ่งพิมพ์ จาก e-book จากInternet นำข้อมูลมาเชื่อมโยงเป็นคำตอบ เป็นผลงาน ของผู้ที่ทำโครงจะมีอย่างไม่ซ้ำกันผลงานจะสะท้อนความสามารถและทักษะนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้ นี้คือตะกอนของนักเรียนโรงเรียนในฝัน สาระสังคมเป็นสาระที่สำคัญมากสร้างเด็กที่มีความสามารถคิดอย่างเชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผล สนใจเหตุการณ์ สนใจชุมชน รักถิ่น รักบ้านเมือง เป็นตะกอนที่จะเห็นการที่บูรณาการได้กับทุกกลุ่ม ภาษาและComputerเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและการนำเสนอได้อย่างดีที่สุด Lab ของสาระสังคมกว้างขวางมาก

                 โครงงานเป็นการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งในที่นี้อธิบายคำว่าลึกซึ้งดังนี้ 1.มีคำถามหรือความต้องการที่จะรู้ 2. มีวิธีการเรียนรู้หลายวิธี       3. มีแหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง (ไม่ใช่อ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วลอกข้อมูลมาบอกว่าเป็นความรู้) 4.เมื่อได้ข้อมูลจากวิธีการเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่วางแผนไว้แล้ว  นำข้อมูลเหล่านั้นมาเชื่อมโยงเป็นคำตอบ เป็นผลงาน   5.ผลงานที่ได้คือคำตอบ ผลงานคือความรู้ของผู้ทำโครงงาน 6.โครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้ทำโครงงานดังนั้นผู้ทำโครงงานจะสามารถวางแผนที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เรากำลังสร้างคนทีมีนิสัยชอบอ่าน ชอบค้นคว้า ชอบคิด ชอบที่จะเชื่อมโยง สร้างคนที่การเรียนรู้อย่างเข้าใจ สร้างคนให้มีความตระหนักในเรื่องนั้นๆตะกอนที่จะตามมาคือการเรียนรูอย่างเข้าใจและทำความเข้าใจกับคนอื่นได้ฯนี่ไม่หรือที่การเรียนสังคมต้อง 7.ดังนั้นการนำเสนอโครงงานในวันประเมินจึงควรนำเสนอวิธีเรียนหลายวิธี เอกสารหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลายแหล่ง  แสดงวิธีการเชื่อมโยงเป็นคำตอบ เป็นผลงาน ดังนั้นผลงานจากโครงงานจึงมีความหลากหลายแม้นักเรียนจะทำโครงงานเดียวกัน      

     ตัวอย่าง จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัด ท้องถิ่น โดยโครงงาน ควรวางแผนและบอกได้ว่าแต่ละคนอยากรู้อะไรบ้าง ไปสำรวจหนังสือweb site แหล่งข้อมูลมาก่อน (มีการทำแบบบันทึก บันทึกด้วยนะคะอย่าลืม) นำข้อมูลมาพูดคุย มาวิเคราะห์มาอภิปราย เพื่อกำหนดจุดหรือเรื่อง ที่สนใจ อาจเป็นเรื่องที่ครูเห็นว่าสำคัญและควรสนใจ ทั้งบางเรื่องน่าสนใจ (กระบวนการนี้เป็นการสะสมตะกอน ขอร้องว่าครูกรุณาอย่าปล่อยให้ไปอ่านให้ไปศึกษา โดยไม่ถามหาผลงานเป็นระะยะ) หลังจากนั้นนักเรียนจึงมีเรื่องที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งมากมาย (ตามความหมายที่กล่าวถึงข้างต้น) ครูจะคอยถามถึงความก้าวหน้า ถามถึงการสืบหาข้อมูลเป็นระยะ กระตุ้นให้เชื่อมโยงเป็นคำตอบ และสร้างเป็นผลงาน เช่น บางคนอาจมีผลงานเป็นบทความ เป็นเรื่องสั้น ทำเป็นบทละคร  แต่งเป็นบทกลอน ออกแบบผลิตภัณฑ์ (คิดต่ออีกเยอะมาก) รวบรวมความข้อคิดต่างๆทำเป็นข้อเตือนใจจากอดีตสู่ปัจจุบัน ตั้งชมรมคนรักถิ่น(มีผลงานที่สืบเนื่องจากการมีชมรมคนรักถิ่นมากมาย เช่นทำหนังสือพิมพ์ ประกวดครอบครัวรักถิ่น รักไทยฯ ครอบครัวปรัชญาพอเพียง ฯ)

                 การนำเสนองานโรงเรียนในฝันสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนความสามารถด้าน TCT จึงสามารถนำเสนอการเรียนรู้ วิธีเรียน แหล่งข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Powerpoint มีภาพเยอะๆ เป็นการ์ตูน(Annimation)เป็นต้น

                ดิฉันจึงเสนอว่าการนำเสนอต่อไปนี้ควร เป็นผลการเรียนรู้สาระสังคมแบบโดยโครงงาน มีมาก เช่นการละเล่นพื้นเมือง เพลงพื้นเมือง ควรเรียนรู้โดยโครงงานมาก่อนจึงแสดง

แหล่งภูมิปัญญา(ขอให้เห็นเรียนรู้ในเชิงวิเคราะห์เช่นควรวางแผนก่อนว่าจะสะท้อนอะไร มีเหตุผลอย่างไร ?เพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ดี แสดงการเก็บรักษาทำอย่างไร? ถ้ามีแล้วพบแล้วจะทำตามทำได้ไหม?ถ้าจะถ่ายทอดต่อทำอย่างไร? นำมาต่อยอดกับเราอย่างไร?ไม่น่านำเสนอเพียงแค่ทำตามอย่างเท่านั้น ) ฯลฯ ขอให้เสนอการเรียนรู้แบบโครงงานก่อนจึงแสดง หรือเล่น ผู้แสดง ผู้เล่นควรเล่าได้ บอกได้มีความรู้เรื่องนั้นๆเพียงใดอย่างใด? เพราะจะเป็นการเรียนรู้ตามConcept นักเรียนโรงเรียนในฝัน 

      การนำเสนอการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เช่นกันควรเข้าให้ถึงว่า เมื่อพาทำ ทำตามแบบแล้ว และรู้แล้วจะนำไปใช้ในครอบครัว ใช้กับตัวเองอย่างไร ? เช่นลดค่าใช้จ่าย การฝึกนิสัยประหยัด วางแผนการใช้จ่ายจากเงินเท่าที่มีอย่างไร? มีอะไรเพิ่มเติมจากการทำตามแบบ..ได้บ้าง การทำการเกษตรก็ OK นะคะทำได้และต่อไปอย่างไร? ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อยอดจากทำตามเช่นตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น สาระสังคมทำได้ค่ะ (ยินดีแลกเปลี่ยนค่ะ) 

           รอคำถามจากโรงเรียนที่ขอรับการประเมินค่ะยินดีตอบ

โปรดตามไปอ่าน "มากำจัดจุดอ่อนกันเถอะ"และ"กำจัดจุดอ่อนตอนรักการอ่าน"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ^ตาสว่าง^

คำสำคัญ (Tags)#จากตะกอน#เป็นกิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 230295, เขียน: 17 Dec 2008 @ 23:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 230, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
IP: xxx.114.105.42
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน

หนูรับผิดชอบกิจกรรม Role Play เกี่ยวกับทำ Sandwich หนูขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากในการให้ความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนค่ะ หนูจะปรับปรุงพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไปค่ะ ด้วยความตั้งใจจริง ๆ ขอขอบคุณค่ะ

น.ส.พณิดา ขันนอก
IP: xxx.26.140.7
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร.ชัดเจน หนูนักเรียนโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

ขณะนี้หนู พร้อมเพื่อนและน้องๆกำลังเข้า labcomputer เพื่อที่จะเตรียมงานสำหรับการประเมินของวันที่ 28 มกราคม 52 พวกเราต่างก็พากันทำงานอย่างที่ตัวเองชอบและทุกคนก็มีความสุขกับงานนี้มากค่ะ อีกอย่างทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากที่จะได้พบท่านและขอขอบพระคุณที่โครงการโรงเรียนในฝันทำให้พวกหนูได้เรียนรู้ ict มากขึ้น

ครูดารณี
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน

ตามที่ท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติชีววิทยา ดิฉันขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ค่ะ

1. ปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในพืชท้องถิ่น โดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสง

ทำให้ทราบว่าพืชที่โปรตีนสูงคือ กระถินและดอกแค นักเรียนจึงนำกระถินและดอกแค มาแปรรูปเป็นผงสำหรับใส่น้ำดื่ม(คล้ายๆ กับผงคลอโรฟิลล์ค่ะ )

2.ปฏิบัติการเรื่อง การทำปูนขาวจากเปลือกหอยโข่ง เนื่องจากชาวบ้านนิยมรับประทานหอย ทำให้มีเปลือกเหลือทิ้งจำนวนมาก จึงนำเปลือกหอยมาทำปูนขาว แล้วนำปูนขาวที่ได้ไปใช้ถนอมอาหาร และ ใช้ผลิตไบโอดีเซล(ที่แลปเคมี)ค่ะ

3.ปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาแบบแผนลายนิ้วมือของผู้ป่วยเบาหวานเปรียบเทียบกับคนปกติ แลปนี้เป็นแลปด้านพันธุศาสตร์ค่ะ ใช้เป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นของโรคเบาหวาน ขอคำแนะนำจากท่าน ดร.ด้วยค่ะว่า การต่อยอดงานชิ้นงานด้านพันธุศาสตร์นี้ต้องออกมาเป็นชิ้นงานรูปธรรมหรือไม่ค่ะ

4.การศึกษากายภาพของกบค่ะ เนื่องจากกบใน อ.โคกโพธิ์ไชย มีำจำนวนมากและหาได้ง่าย

จึงใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาสัตว์พวก chordata ค่ะ

ขอคำแนะนำจากท่าน ดร. ด้วยค่ะ เพื่อเร่งปรับปรุงให้ทันในวันประเมิน 30 ม.ค 52 ค่ะ

ครูดารณี
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน

ขอโทษนะคะ ลืมบอกชื่อโรงเรียนค่ะ วันที่ 30 ม.ค 52 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา มีกำหนดประเมินโรงเรียนในฝันค่ะ และวันนี้ 22 ม.ค 52 ได้มีการซ้อมโดย roving team ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วค่ะ และคำถามเรื่องแลปทั้ง 4 เรื่องเป็นของแลปชีววิทยา โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาค่ะ คงเพราะกลุ้มใจมากค่ะ ก็เลยลืม กราขอออภัยด้วยค่ะ

ครูปฏิวัติ
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน

ผม ครูปฏิวัติ รับผิดชอบแลปฟิสิกส์ โรงเรียนโคกโพธฺ์ไชยศึกษา ขอเรียนถามและขอคำชี้แนะเรื่อง แลป ดังนี้ คือ

1.การสร้างลำโพงจากขยะอิเลคทรอนิคส์ โดยนำขยะที่มีขดลวดทองแดงและแม่เหล็กมาดัดแปลงเป็นลำโพงที่ใช้กับวิทยุ เครื่องเสียงภายในบ้าน

2.หลักของแบร์นูลลี นำมาสร้างเครื่องบินบังคับ แล้วนำกล้องติดสัญญาณเพื่อสำรวจพื้นที่รอบโรงเรียน

3.เรือแม่เหล็กแล่นได้โดยไม่มีใบ สร้างเรือแม่เหล็กที่วิ่งในน้ำเค็มได้โดยไม่ต้องมีใบใช้เพียงแค่ถ่านไฟฉายและแม่เหล็ก

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

โคกโพธิ์ไชยศึกษาอีกอีกครั้ง

1.ชีวะเรื่องกบเหตุผลที่นำเสนอไม่เหมาะเลย เรียนต่อยอดไม่ชัดไม่okมากๆ

2.แผนลายมือก็ไม่oK ไม่มีกิจกรรมต่อยอด นอกจากพิสูจน์ปัสสาวะเปรียบเทียบแต่ยังไม่แน่ใจในLabนี้ โทรมานะคะที่

3.ปูนขาวง่ายไปเชื่อมโยงต่อยอดเหตุผลน้อยเช่นเดียวกับโปรตีนในผัก ยอดพักมีออกซาเลสสารก่อนิ่วจะทำอย่างไร

4.อาจารย์คะ เทอมปลายแล้วLabน่าจะดูซับซ้อนกว่านี้

              เรามาดูตะกอนที่สอนมาตลอดดิฉันว่าสอนน้อยไปหรือไม่คะ

ครูคุณากร
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน

ดิฉันรับผิดชอบแปลเคมี มีทั้งหมด 3 เรื่อง คือ

1.การทำสารส้มจากอลูมิเนียม(กระป๋องอลูมิเนียม) แล้วนำสารส้มมาทำแป้งสมุนไพรขัดผิว

2.การผลิตเอทานอลจากกระบวนการหมัก โดยทดลองหมักสาโท และน้ำมะพร้าว เพื่อผลิตเอทานอล แล้วนำเอทานอลมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์แข็ง(ใช้อุ่นอาหาร เป็นเชื้อเพลิง)

3.การทำไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่น โดยใช้นำมันหมู น้ำมันไก่ แล้วนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

ขอคำแนะนำและชี้แนะด้วยค่ะ

อนันต์ ภูชาดา
IP: xxx.175.219.152
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจนที่เคารพยิ่ง จากโรงเรียนบ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ สพท.ขอนแก่น เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับ และเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2ขอรายงานความก้าวหน้าจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการพัมนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในฝันเพื่อพิจารณา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการนิเทศติดตามจาก รูฟวิ่งทีม ของท่าน ศน.สมหวัง ซื่อสัตย์ และคณะ ได้ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร ซึ่งก็มีปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะเด็กโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเป็นเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจริงๆ จนกระทั่งพวกกระผมเองก็ได้ร่วมกันสรุปถึงความพร้อมในด้านต่างๆ จนถึง ณ วันนี้ ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากครับ จึงอยากจะขอปรึกษาหารือท่านเพื่อขอเลื่อนการประเมินจากเดิม 29 มกราคม 2552 ไปอีกสักระยะหนึ่ง ประมาณชวงเดือน มีนาคม ก็น่าจะเต็มร้อยครับ หรือท่านเห็นว่าอย่างไรก็โปรดชี้แนะพวกกระผมด้วยครับ

เหตุผลที่ขอเลื่อนการขอรับการประเมิน 1.ขณะนี้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมครับ 2.โรงเรียนกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในภายนอกบริเวณให้เรียบร้อย 3.ในปีงบประมาณ 2552 โรงเรียนมีครูที่เกษียณก่อนกำหนดตามโครงการ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผุ้ที่รับผิดชอบแล็บต่างๆ จึงมีผลต่อการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 4.ห้องปฏิบัติการต่างๆ ยังขาดสื่ออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ฝึกปฏิบัติการโรงเรียนจึงจำเป็นต้องหามาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 5.โรงเรียนยังไม่พร้อมถ้าขอรับการประเมินอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี โรงเรียนอาจจะไม่ผ่านการประเมิน และจะทำให้ความเชื่อมั่นจากชุมชนที่มีต่อโรงเรียนลดลง ตลอดทั้งหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนลดลงไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะครับ และพวกกระผมขอสัญญาว่า จะสู้สู้และก็สู้ เพื่อเด็กโรงเรียนในฝันของเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับ และสุดท้ายในนามโรงเรียนบ้านเมืองเพียขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขมากๆ และโปรดให้คำชี้แนะพวกผมด้วย ขอบคุณมากครับ คณะครูโรงเรียนบ้านเมืองเพีย

นายเปรมปิติ อบมา
IP: xxx.26.143.175
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่าน ดร.ชัดเจน กระผม นักเรียน Libraly Lab ตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะรับการประเมินของคุณป้า(ที่เรียกว่าคุณป้าเพราะอาจารย์บอกว่าท่านชอบแทนตัวเองว่าคุณป้าครับ)ต่อไปนี้ผมขออนุญาติเรียกท่านว่าคุณป้านะครับ ได้ยิน อ.รัตน์สุดา บอกว่าคุณป้าตัวเล็กน่ารัก ผมรอคุณป้าอยู่นะครับ

วิฑูรย์ เกตุพิบูลย์
IP: xxx.26.143.175
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ กระผมนาย วิฑูรย์ เกตุพิบูลย์ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กระผมเป็นสมาชิกในLABห้องสมุด กระผมได้รู้สึกดีใจอย่างสูง ที่จะได้เจอกับคุณป้าครับผม

นางเบญจวรรณ กัลยาบาล
IP: xxx.26.143.175
เขียนเมื่อ 

คู่มือ9 รายการดูได้จากที่ไหนง่ายที่สุดคะ ตอนนี้ห้องสมุดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมมีโปรแกรมe-libralyแล้ว ดูหนังฟังเพลงใช้คอมที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ 3ชุด 2ชุดใช้ลำโพงต่อฟังเสียงโดยควบคุมเสียงไม่ให้ใช้เสียงดังมาก อีก 1 ชุดต่อหูฟัง ห้องสมุดแบ่งหมวดหมู่ระบบดิวอี้อย่างหยาบ 10 หมวด ครูบรรณนารักษ์ไม่ใช่เอกบรรณนารักษ์ค่ะแต่ก็พยายามเต็มที่ โดยจัดที่นั่งให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการแต่ละวัน ส่วนกิจกรรมรักการอ่านมี 10 กิจกรรม 1ส่งเสริมการอ่าน8สาระ 2วางทุกงานอ่านทุกคน3หนังสือในดวงใจ4แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม5งานสัปดาห์ห้องสมุด6ห้องสมุดเคลื่อนที่(ต้นไม้พูดได้)7ประกวดยอดนักอ่าน8แนะนำหนังสือใหม่9ไอซีทีเพื่อการศึกษาค้นคว้า10กิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดี ขอคำแนะนำค่ะ

คุณครูหน่อยคะ
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนเช้าคะท่านคุณครู ดร.ชัดเจน ดิฉันนางอุภาพร พรหมคำบุตร คุณครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จังหวัดขอนแก่นคะ ตามที่โรงเรียนได้กำหนดการตรวจรับการประเมินโรงเรียนในฝันในวันที่ 30 มกราคมนี้นะคะ วันนี้จึงอยากนำเสนอกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางภาษาให้ท่านทราบเพื่อขอคำแนะนำคะ

กิจกรรมที่นำเสนอในห้องปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่การกล่าวต้อนรับมีมัคคุเทศก์กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะเป็นการสาธิตการสอนโดยใช้อุปกรณ์ Sound equipments โดยครูคะ 10 นาที หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะนำท่านไปชมกิจกรรมการนำเสนอ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยใช้สื่อ ICT ร่วม Animation เรื่อง Travelling Chaiyawan archeological site ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเราชาวโคกโพธิ์ไชย และมีแผ่นพับอธิบาย site นี้มอบให้คณะกรรมการประเมินด้วยคะ (เป็นการต่อยอดความรู้ความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะคะ) จากนั้นมัคคุเทศก์จะนำท่านไปชม Reseach Center นำเสนอการเรียนรู้ด้วยใช้ ICT ,E-Learning, CD-Rom ,E-Book คะ ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมที่จะนำเสนอในห้องปฏิบัติการ สำหรับลานบูรณาการมีกิจกรรมส่งเสริมภาษา Cross Word game, การแสดง skit คะ ก็ได้เตรียมบทไว้ให้ท่านแล้วคะ

ตอนนี้คุณครูและนักเรียนตั้งหน้าตั้งตารอต้อนรับท่านคะเพื่อมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเราคะ

Have a nice day and take good care ka.

คุณครูหน่อยคะ,

เขียนเมื่อ 

ตอบโนนศิลา อีกครั้งค่ะ

 1.เอกสารคูมือประเมิน หาได้จาก1) ผอ.ของท่านเอง ห้องสมุดจะขอดู 9 รายการอยู่ในคู่มือหน้า16 2)จาก web site labschools.net 3)จากศน.ที่มาดูแลท่าน

ดิฉ้นรู้สึกแปลกๆว่าเหตุใด ณเวลานี้ทุกท่านขอประเมินเหลือไม่กี่วัน จึงไม่ได้อ่านคู่มือ คู่มือและแบบประเมินไม่ใช่ความลับเลยค่ะ เป็นเครื่องมือนิเทศทางลัด

2. ในกรณีที่ท่านจะขอปรึกษาเรื่องLab ให้บอกข้อมูล 4 ประเด็นหลักคือ 1) ชื่อ Lab (อย่านำชื่อผลงานมาตั้งเป็นชื่อ Lab)    2 ) นักเรียน มีความรู้พื้นฐาน หลัก ทฎษฏี อะไร 3) ทดลองอย่างไร อะไรเป็นสื่ออุปกรณ์สำคัญ 4) ทดลองแล้วต่อยอดเป็นชิ้นงานอะไร (ผลงาน ที่ท่านมักจะนำไปตั้งชื่อLab ซึ่งไม่ok)

3.ขอให้อ.คุณากร(โนนศิลาใช่หรือไม่) ถามใหม่ คำถามขอให้สอดคล้องกับ ข้อ2 ที่ท่านถามไม่ชัดค่ะ

4.สำหรับเด็กๆทำใจใหสบายๆนะคะ ไม่แน่ นะคะเจอตัวจริงแล้วอาจผิดหวัง..ค่ะเป็นกำลังใจ

เขียนเมื่อ 

เรียนครูหน่อย

1. โดยภาพรวมก็ oK ค่ะเพราะเพิ่มเติมคงจะสับสน เนื่องจากใกล้วันประเมินแล้ว

2. ต่อไปนี้นี้เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคะ....ระยะหลังดิฉันประเมิน ภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยมีกิจกรรมน่าตื่นเต้นซ้ำๆ (อยากให้ครูช่วยคิดกิจกรรมแปลกๆ ให้เด็กหลายคนได้แสดง)ยกเว้นโรงเรียนหกสิบพรรษา อุบลราชธานี และโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี น่าดูมากครูยายามสะท้อนตะกอน ของเด็กเป็นจำนวนมาก แม้แต่ติดข่าวก็เป็นภาษาอังกฤษเด็กที่ยืนเฝ้าบอร์ดข่าวก็โต้ตอบได้ ดิฉันจะยายามบันทึกเรือง 2 โรงเรียนนี้ให้ดูนะคะ

เปรมปิติ อบมา
IP: xxx.26.143.175
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณป้ากระผม นาย เปรมปิติ อบมา หรือ เรียกกระผมว่า เบน ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ผ่านเที่ยงไปแล้ว คุณป้าทานอาหารกลางวันอร่อยไหมครับ กระผมอยากจะเจอคุณป้าเร็วๆจังเลยครับ กระผมของความกรุณากับคุณป้าให้แก่ Libra Lab โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมด้วยครับ

ครูอนันต์ ภูชาดา
IP: xxx.175.219.152
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ผมเป็นครูที่รับผิดชอบ Lab computer โรงเรียนบ้านเองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพท.ขอนแก่น เขต 2 ซึ่งจะขอแนะนำโปรแกรมที่จะต้องนำเสนอ ดังนี้ครับ

โปรแกรมสำหรับประเมินดังนี้

1. โปรแกรม Flip Album 2. โปรแกรม Show Biz

3. โปรแกรม ProDeskTop 4. โปรแกรม Dreamweaver

5. โปรแกรม Flash MX 2004 6. โปรแกรม Photoshop

7. การสืบค้นข้อมูล 8. E -Learning

จึงใคร่ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าโปรแกรมที่ได้เตรียมไว้เพื่อนำเสนอนี้มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงไร ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม ตอนนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วครับ

ครูดารณี โคกโพธิ์ไชยศึกษา
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

สำหรับเรื่องแลปที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำ โรงเรียนก็ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตอนนี้ไม่อยากถามเรื่องแลปแล้วค่ะแต่อยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ ขอสารภาพความในใจนะคะ คือ หนูู๋เคยไปดูงานเวลาที่อาจารย์มานิเทศติดตามโรงเรียนในฝันประมาณ 3 ครั้ง ค่ะ แต่ละครั้งภาพอาจารย์ที่ได้มาคือ อาจารย์ใจดีแต่ดุค่ะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์เป็น ดร. ความห่างระหว่าง ดร. กับครูบ้านนอกธรรมดา ทำให้ตอนแรก กลัวที่จะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ แต่อาจารย์คะ แค่คุยกับอาจารย์สิบวินาที ความรู้สึกที่เคยมีมาทั้งหมดเปลี่ยนไป วันที่โทรศัพท์ไปหาอาจารย์ครั้งแรก อาจารย์กำลังเดินทางกลับจากอุบลไปกรุงเทพ ไม่มีเค้าความเหนื่อยในน้ำเสียงอาจารย์เลยค่ะ แม้กระทั่งวันนี้ตอน 20.00 น หนูโทรไปหาอาจารย์อีก อาจารย์กำลังพบหมอ ก็ยังเสียสละเวลารับโทรศัพท์ค่ะ คำว่าขอบพระคุณทุกครั้งที่ให้อาจารย์ มันยังน้อยไปค่ะ อาจารย์เป็นครูของครูตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีคำว่าเหนื่อย ทำให้หนูคิดเปรียบเทียบกับการทำงานของตัวเอง ตอนนี้เลยไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วค่ะ ที่หนูเลือกขอบพระคุณอาจารย์ทางบล๊อก มีเหตุผลคือ กลัวจะพูดได้ไม่ครบถ้วนตามที่ใจอยากพูดค่ะ ตอนนี้ ครูและนักเรียน โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาทุกคน กำลังรอคอยวันที่ 30 ม.ค 52 เพื่อที่จะมีโอกาสขอบพระคุณอาจารย์ด้วยตนเองค่ะ

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
IP: xxx.175.216.198
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยเเท้ ที่เคารพอย่างสูง

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ขอเสนอกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันจันทร์ อ่านแล้วคิด (ตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่าน)

วันอังคาร อ่านแล้ววิเคราะห์ (ภาษาไทยวันละคำ)หาความหมาย และแต่งประโยค

วันพุธ อ่านแล้วเขียน (เขียนเป็นเล่มเล็ก ทำหนังสือ E-Book)

วันพฤหัสบดี อ่านแล้วพูด (เล่านิทานจากเรื่องที่อ่าน)

วันศุกร์ แฟนพันธุ์แท้ (ตรวจสอบข้อมูลการใช้ห้องสมุด การยืมหนังสือของสมาชิกห้องสมุด)

คุณครูจิรัชฌา นพรัตน์
IP: xxx.175.224.67
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหัน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มี Lab ที่จัดเตรียมไว้รับการประเมิน 3 Lab ด้วยกัน คือ

1. การทดสอบหาปริมาณวิตามินซีในน้ำผักและผลไม้ในท้องถิ่น (ระดับประถม)

2. การแยกโปรตีนจากนม (มัธยมต้น )

3. การสกัดแป้งจากพืชโดยใช้การตกตะกอน (มัธยมต้น)

ในแต่ละ Lab จะมีนักเรียนทำการทดลอง Lab ละ 3 คน และมีการนำเสนอกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมโดยใช้การนำเสนอด้วย Power Point และภายในห้องจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล 3 เครื่อง

ถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาน้อยในการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมิน แต่ดิฉันก็ยังรอคำแนะนำและคำชี้แนะจากท่านนะคะ

คุณครูสรวิชญ์ ทาร่อน,คุณครูพิทยาพล บุตรวิชา
IP: xxx.175.224.67
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

พวกกระผมเป็นครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหัน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มี Lab ที่จัดเตรียมไว้รับการประเมิน 2 ส่วน ด้วยกัน คือ

ส่วนที่1 การแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้โปรแกรม gsp แบ่งเป็น

ระดับประถม ก)การสร้างแผนภมิรูปวงกลม ข)การเปรียบเทียบพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจากการคำนวณจากสูตร 1/2*ฐาน*สูงกับการคำนวณโดยใช้ gsp

ระดับมัธยม ก)การหาพื้นที่ผิวของปิรามิดจากสูตร

พ.ท.ผิว=(1/2*ฐ*ส*4) + พ.ท.ที่ฐานปิรามิด

ข)การพิสูจน์ความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยมโดยใช้ความสัมพันธ์แบบ ด.ม.ด.

ส่วนที่ 2 ก)การสร้างผลิตภัณฑ์กัดลายกระจกและแผ่นภาพสวยงามจากโปรแกรม gsp

ข) เกมลูกคิดญี่ปุ่น,เกมโดมิโน,กิจกรรมพี่สอนน้อง

(เป็นกิจกรรมรวมทั้งสองระดับ)

ในแต่ละ กิจกรรม จะมีนักเรียนทำการทดลอง กิจกรรม ละ 3-4 คน และมีการนำเสนอกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมโดยใช้การโปรเจกเตอร์ และภายในห้องจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล 3 เครื่อง

ถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาน้อยในการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมิน แต่ดิฉันก็ยังรอคำแนะนำและคำชี้แนะจากท่านนะครับ

เขียนเมื่อ 

ชุมชนบ้านดอนหันคะ

1. คณิตศาสตร์ที่เล่าก็oKค่ะ ขอเพิ่มการแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ (นักเรียนมีโจทย์ปัญหาประเภทต่างๆเช่นเรขาบ้าง พีชคณิตบ้าง แสดงการวิเคราะห์โจทย์)

2.วิทย์ ก่อนถามอ่านตาสว่างก่อนนะคะ ที่ถาม ไม่OKค่ะ เพราะ1) บอกชื่อLab ไม่ถูก เพราะนำผลงานมาเป็นชื่อLab 2) เล่าการทอลองว่าใช้สื่ออะไรในห้องทดลอง 3)ความรู้ที่ได้จากการทดลองต่อยอดเป็นอะไร4)ใช้ICT ตอนใหน

            เรียนกายภาพบ้างก็ได้ ใช้สื่อInternet บ้างก็ได้ค่ะ

 จำนวน Lab okค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูดารณีคะ

ขอบคุณมากต้องขอโทษที่คุยไม่ได้หมอเรียกพอ

เรียกพี่เถอะนะคะ จะรู้สึกอบอุ่น อาจจะดุไปเพราะน้ำเสียง คำถามคงแก้ไม่ได้ ตอนนี้สุขภาพเริ่มทรุด ต้องหาหมอตามนัด ก่อนที่จะมากกว่านี้ไม่เป็นไรค่ะเป็นธรรมชาติ ชีวิตการทำงานเป็นคนจริงจัง ชีวิตประจำวันคือ ทำงานโรงเรียนในฝัน คุยกับชาวโรงเรียนในฝัน (รักโครงการนี้มาก)พักผ่อนออกกำลังกาย

         แล้วเจอกันนะคะเข้ามาทักทายได้เลย

เห็นไหมคะใจดีออก

เขียนเมื่อ 

ชุมชนบ้านห้วยค้อคะ

  คุณครูห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุคงปรับไม่ทันค่ะ แต่ห่วงกิจกรรมแฟนพันธ์แท้เกรงว่าจะผิดconcept แฟนพันธ์แท้เรื่องอะไรคะ ลองอ่าน เรื่องเซี่ยนโค่นเซียนในตาสว่างนะคะ เป็นตัวอย่างกิจกรรมประเภทแฟนพันธ์แท้ ค่ะ

รัตนาพร บุญคุ้ม
IP: xxx.26.115.31
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ ตื่นเต้นทั้งครูและนักเรียน หลังจากที่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ แต่ในที่สุดเราก็ได้พบกับผู้ที่ช่วยกระตุ้นให้เราทำหน้าที่พัฒนานักเรียนในทิศทางที่ถูกต้อง และได้กำลังใจว่าถึงจะมีเวลาไม่มากนัก สัญญาว่าจะตั้งใจ และทำให้ดีที่ เพราะนักเรียนคือกระจกเงาส่องคุณครู ขอบพระคุณอีกครั้งคะ

เขียนเมื่อ 

ชาวสินรินทร์วิทยา สุรินทร์ รอหน่อยนะคะกำลังจะบันทึกความประทับใจในวันนั้น

ครูดารณี
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน

หนูก้็รักโครงการโรงเีรียนในฝันนะค่ะ ถ้าไม่มีโครงการนี้ นักเรียนของหนูคงไม่มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ขณะเจอปัญหาในห้องเรียน คงจะไปเข้าคิวรอใช้เครื่องคอมฯที่ห้องสมุดหรือห้องคอม ฯ ค่ะ ตอนนี้ นร. โคกโพธิ์ไชยศึกษา กำลังรอพบ คุณป้า ด้อกเตอร์ค่ะ

ขอบพระคุณจากหัวใจค่ะ ปล. อีกเรื่องนะค่ะ มีความสุขจังค่ะเวลาที่ใช้โปรเจคเตอร์สอนนักเรียน

นายเปรมปิติ อบมา
IP: xxx.26.145.209
เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนเช้าครับคุณป้า กระผมนักเรียน โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม และกระผมเป็นสมาชิก Libraly Labที่คุณป้าจะมาตรวจเป็นอันดับแรกและกระผมจะทำให้สุดความสามารถของกระผมเองครับ

เด็กหญิงอภิญญา นิลยอง
IP: xxx.175.216.198
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน คุณป้าชัดเจน ไทยเเท้ ที่เคารพอย่างสูง

ชาวโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ขอขอบพระคุณ คุณป้าชัดเจนเเละคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206 ของพวกหนูเป็นโรงเรียนในฝันค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

เด็กหญิง อภิญญา นิลยอง

เด็กแหลบอังกฤษ
IP: xxx.26.156.244
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน

ขอขอบคุณมากนะค่ะที่ให้โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมเป็นโรงเรียนในฝันค่ะ แล้วหนูจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นโรงเรียนในฝันค่ะ

จากเด็กแหลบอังกฤษ

อมรรัตน์ เขม้นเขตการณ์
IP: xxx.26.69.122
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ชื่อฟางเป็นไกด์ lab เคมี โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ที่โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชฯ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ อยากขอคำแนะนำว่า lab ที่เตรียมน่าจะ O.K.ไหมค่ะ

1. ปฏิกิริยาของกรดHClกับCaCO3ในยาลดกรด แล้วต่อยอดหาสมุนไพรในท้องถิ่นมาแทนยาลดกรด

2. ปฏิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ต่อยอดเป็นการทำสบู่สมุนไพร

3. ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชัน ต่อยอดโดยการทำไบโอดีเซลค่ะ

เขียนเมื่อ 

อมรรัตน์คะ

เท่าที่บอกไม่ขัดเจนแต่จะมองเห็น ค่ะ ขอให้คุณครูอ่านคู่มือดูแบบประเมินนะคะ

นักศึกษา
IP: xxx.26.169.107
เขียนเมื่อ 

ผม อยาก ถามว่า ถ้าตอบคำถามไม่ได้ แล้วต้องเอาไป ตอบเวลาที่ คณะ กรรมการไปจุดอื่น จะถูกตัดคะแนนหรือ ป่าว......

เขียนเมื่อ 

ตอบนักศึกษาค๋ะ

ตอบไม่ได้  จงรีบค้นหาคำตอบ  แล้วตามไปตอบมีหลักฐานประกอบนะคะ

ครูดารณี โคกโพธิ์ไชยศึกษา
IP: xxx.172.217.9
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ชัดเจนค่ะ

อยากจะขอบคุณหลังจากที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยค่ะ แต่จนใจด้วยเน็ตโรงเรียนล่ม ที่บ้านก็ไม่มีเน็ตค่ะ สิ่งที่ได้จากการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน จริงๆ แล้ว นร.ของแลปชีววิทยา มีการเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะ ในห้องชีวฯ มีนร.เรียนดีแค่ 2 คน คือ กลุ่มแรกที่อาจารย์ประเมินค่ะ ที่เหลือเป็นกลุ่มปานกลาง ถ้าจะบอกว่าหลังจากประเมิน นร.เก่งขึ้น มันคงจะดูเกินจริงไป แต่จากแววตาของนร.แล้ว เค้ามีความมั่นใจมากขึ้น มี นร.คนหนึ่งพูดว่า "อาจารย์ค่ะ คำตอบที่หนูหาให้คุณป้าชัดเจน มันยังไม่ครบถ้วน แต่สิ่งที่คุณป้าทำกับหนูคือ เหมือนคำตอบของหนูถูกต้องแล้ว คุณป้ายอมรับในคำตอบของหนู " ตรงนี้ ทำให้ครูคนหนึ่ง รู้สึกอายอาจารย์มากเลยค่ะ ขอสารภาพค่ะ คือ สอน เค้ามาหลายปีนะค่ะ แต่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับเค้าได้ แต่อาจารย์มาสร้างขึ้นด้วยเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ ท้ายนี้ นร. บอกว่าอยากให้คุณป้าชัดเจนมา รร.บ่อยๆ ค่ะ เค้าอยากตอบคำถามกับคุณป้าอีก อ้อ มีนร.บอกว่าอยากให้คุณครูในโรงเรียนแต่งตัวแบบคุณป้าชัดเจน เค้าชอบค่ะ

ปล.สมัครเป็นสมาชิกแล้วนะค่ะ แต่อัพรูปขึ้นยังไม่ได้เลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอความคิดเห็นด้วยค่ะ

หนู ชื่อ ปุณยนุช

เป็นไกด์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

จังหวัดยโสธรค่ะ

หน้าที่ของไกด์หมวดวิทย์

ควรจะปฏิบัติตัวและเตรียมตัวอย่างไรดีคะ

ขอคำชี้แนะด้วยนะคะ

ถ้าเร็วจะเป็นการดีมากเลยค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า

ปล.ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

เขียนเมื่อ 

หนูปุณยนุช คำเขื่อนแก้วคะ

ห้อง Lab วิทย์เน้นที่สาระการทดลองมากไกด์เกือบจะไม่มีโอกาสแสดงความสามารถเว้นแต่ไกด์เป็นผู้ทดลอง

ฝากเรียนคุรครู

อยากให้ครูเล่าเรื่องlab ขอทราบเป็นห่วงนะคะไม่เล่าดิฉันก็หนักใจเพราะควรจะแนะนำกันผ่าน Blog ประเมินเพื่อพัฒนา

 อ่านคู่มือดูแบบประเมินนะคะ

นางสาวพัชรี กรวยทอง (ครูอ้อย)
IP: xxx.175.224.67
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบ Lab Computer ของโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพท.ขอนแก่น เขต 3 ค่ะ ทางโรงเรียนรู้สึกปลาบปลื้มดีใจเป็นอย่างมากกับการประกาศรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ชัดเจน และคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความไว้วางใจค่ะ

ประสบการณ์ในวันที่ 29 ม.ค.52 คงเป็นประสบการณ์ที่มิอาจลืมเลือน ดิฉันจะพยายามนำสิ่งที่ท่านแนะนำมาใช้ให้เกิดผลกับตัวเด็กนักเรียนให้มากที่สุดค่ะ

คุณครูจรีพร โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพท.ขก2 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
IP: xxx.175.219.152
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพท.ขก2

อยากเรียนท่านว่าการจัดกิจกรรมต่อไปนี้ เหมาะสมหรือไม่ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

1. การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ๖สาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

2. โครงงานคณิตศาสตร์

3. สืบค้นข้อมูลโดยใช้ Internet

4. เกมเบ็ลเตล็ด

ส่วนลานบูรณาการจะมีโครงงานคณิตศาสตร์ และเกม

หวังว่าท่าน ดร.ชัดเจน คงช่วยชี้แนะแนวทางความถูกต้องเหมาะสมให้นะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คุณครูดาราภรณ์ ไวบรรเทา( อ. ดา)
IP: xxx.175.219.152
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบห้องสมุด โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพท.ขก2

อยากทราบว่าโปรแกรมห้องสมุด PLS3 เหมาะสมที่จะใช้ในห้องสมุดหรือไม่ เพราะว่าไม่มีสถิติการเข้าบริการห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดขึ้นดังรายการต่อไปนี้เหมาะสมหรือไม่

1. กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม

2. กิจกรรมเล่านิทาน

3. กิจกรรมทายคำขวัญจังหวัดต่างๆ

4.ตอบปัญหาประจำสัปดาห์

5.กิจกรรมสำนวณช่วยคิด(บอกความหมายสำนวณ)

6.กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

ลานบูรณาการ

1. เพลงกล่อมเด็กประจำภาคอีสาน

2.โครงงานภาษาไทย

หวังว่าท่าน ดร.ชัดเจน คงช่วยชี้แนะแนวทางความถูกต้องเหมาะสมให้นะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คุณครูจตุพร โชติศิลากุล
IP: xxx.175.219.152
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัตการทางภาษา โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพท.ขก2 ขอรายงานพัฒนาการความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการทางภาษาและขอคำชี้แนะจากท่านดร.ชัดเจนด้วยค่ะ

In Sound Lab Room

Step 1 นักเรียนระดับปฐมวัยร้องเพลงต้อนรับ

Step 2 นักเรียนมัคคุเทศก์ห้องภาษาแนะนำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Step 3 นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้องเพลง Our Ideal School

Step 4 นักเรียนแสดง Role play ของกิจกรรมสนธนา 4 คู่

Step 5 นักเรียนเล่านิทานการรักษาสิ่งแวดล้อม

Step 6 ครูสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม

Step 7 นักเรียนนำเสนอกิจกรรมการสืบค้น Internet

Step 8 นักเรียนนำเสนอ E-Book

ลานบูรณาการ

1.กิจกรรมนำเสนอการพูดสุนทรพจน์

2.กิจกรรมการละเล่น Crossword

3.กิจกรรมการแสดงละคร

หวังว่าท่าน ดร.ชัดเจน คงช่วยชี้แนะแนวทางความถูกต้องเหมาะสมให้นะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชาวบ้านเมืองเพีย ตอบนะคะ ขอให้อ่านคู่มือ- ดูแบบประเมินและอ่านเรื่องเตรียมการเป็นต้นแบบ:ประถมศึกษาใน            "ตาสว่าง"จะจัดกิจกรรมได้สอดคล้องยิ่งขึ้น

1.Lab คณิต เป็นห้องที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

2.คณิตศาสตร์วิเคราะห์โจทย์ก่อนแก้โจทย์   -โจทย์ปัญหานะคะไม่ใช่โจทย์คิดคำนวน

3.นักเรียนมีโจทย์คนละโจทย์ผลัดกันแสดงการแก้โจทย์ปัญหา 4.ทุกกิจกรรมควรอยู่ในห้อง

5. ห้องสมุดประเมิน 9 รายการนะคะ

6. โรงเรียนเปิดทุกห้อง เน้นความสะอาด จัดอย่างน่าเรียน นะคะ ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องพยาบาล(ทุกห้องสะอาดและควรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะ)

เขียนเมื่อ 

บ้านเมืองเพีย ภาษาอังกฤษ oK ค่ะ ขอดูความสามารถนักเรียนทุกคน

เด็กชายนนทวัฒ ป้านภูมิ
IP: xxx.175.216.198
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ดร. ชัดเจน ไทยแท้

สวัสดีครับกระผม เด็กชายนนทวัฒ ป้านภูมิ นักชั้นประถมที่ 5

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตภาพที่ 206 สพท. ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนของผมได้รับการประเมินในฝันไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ผมประจำอยู่ใน lab Computer และท่องกลอนในลานบูรณาการวิชาภาษาไทยครับ วันนั้นผมตื่นเต้นมาก แต่ผมก็ตอบคำถามและปฏิบัติงานให้อาจารย์ดูด้วยความมั่นใจมากครับ เพราะครูกาญจนา เทนอิสสระ สอนให้ผมเป็นอย่างดีและผมก็เข้าฝึกคอมพิวเตอร์ทุกวัน แล้วผมก็ชอบรายวิชานี้มากครับ ที่บ้านผมไม่มีคอมพิวเตอร์ ฐานะบ้านผมยากจนมาก ผมอยู่กับปู่ 2 คน ส่วนพ่อแยกทางกับแม่ และไปอยู่กับแม่คนใหม่แล้วครับ ปู่ทำงานรับจ้างทั่วไปและให้เงินผมมาโรงเรียนครับ ที่ผมเล่ามาเพราะวันนั้นถามผมว่าที่บ้านมีคอมพิวเตอร์หรือไม่ ผมตอบว่า ไม่มี แต่อาจารย์บอกว่าไม่เชื่อ และชมผมว่าเก่งมากเลย ผมดีใจมากครับ และเมื่อประกาศว่ารับรองโรงเรียนของพวกผมเป็นโรงเรียนในฝันผมดีใจมากๆ ครับ ผมอยากส่งรูปมาให้อาจารย์ดูด้วยนะครับ แต่หาวิธีแนบรูปมาไม่ได้ครับ ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ แล้วผมจะส่งรุปมาให้ดู

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นนทวัฒ ป้านภูมิ

เด็กชายธีรยุทธ นาห้วยชาย
IP: xxx.175.216.198
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ดร. ชัดเจน ไทยแท้

สวัสดีครับกระผมเด็กชายธีรยุทธ นาห้วยชาย นักชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตภาพที่ 206 สพท. ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนของผมได้รับการประเมินในฝันไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ผมประจำอยู่ใน lab Computer และท่องกลอนในลานบูรณาการวิชาภาษาไทยครับ วันนั้นผมตื่นเต้นมาก แต่ผมก็ตอบคำถามและปฏิบัติงานให้อาจารย์ดูด้วยความมั่นใจมากครับ เพราะครูกาญจนา เทนอิสสระ สอนให้ผมเป็นอย่างดีและผมก็เข้าฝึกคอมพิวเตอร์ทุกวัน แล้วผมก็ชอบรายวิชานี้มากครับ ที่บ้านผมไม่มีคอมพิวเตอร์ ฐานะบ้านผมยากจนมาก ผมอยู่กับยายและปู่ แลธน้อง 4คน ส่วนพ่อแยกทางกับแม่ และไปอยู่กับแม่คนใหม่แล้วครับ ปู่ทำงานรับจ้างทั่วไปและให้เงินผมมาโรงเรียนครับ ที่ผมเล่ามาเพราะวันนั้นถามผมว่าที่บ้านมีคอมพิวเตอร์หรือไม่ ผมตอบว่า ไม่มี แต่อาจารย์บอกว่าไม่เชื่อ และชมผมว่าเก่งมากเลย ผมดีใจมากครับ และเมื่อประกาศว่ารับรองโรงเรียนของพวกผมเป็นโรงเรียนในฝันผมดีใจมากๆ ครับ ผมอยากส่งรูปมาให้อาจารย์ดูด้วยนะครับ แต่หาวิธีแนบรูปมาไม่ได้ครับ ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ แล้วผมจะส่งรุปมาให้ดู

ด้วยความเคารพอย่างสูง

เด็กชายธีรยุทธ นาห้วยชาย

เด็กหญิงสุณิชชา วงศ์ก้อม
IP: xxx.175.216.198
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน คูรป้าชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูงคะ

หนูเด็กหญิงสุณิชชา วงศ์ก้อม เป็นตัวแทนของห้องคณิตรศาสตร์คะ

หนูดีใจมากเลยคะที่คูณป้ามาประเมินโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ของพวกเราตอนที่คุณป้าประกาศหนูร้องไห้ดีใจมากคะ

เป็นอย่างที่คิดว่าโรงเรียนจะผ่านคะ หนูขอขอบพระคุณ คุณป้ามากๆเลยนะคะ

ที่อนุเคราะห์โรงเรียนของเรา ตอนนี้พวกหนูกำลังปรับปรุงโรงเรียนอยู่คะทำไห้มันดีขึ้นกว่านี้ให้ดีมากๆๆๆขึ้นคะ และอีกอย่างที่เห็นแล้วตะลึงคือ ไม่คิดว่าคุณป้าจะสวยมากๆๆๆๆขนาดนี้คะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

เด็กหญิงสุณิชชา วงศ์ก้อม

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจกับชาวห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ทุกคนนะคะ

นายมนูญ เกษมาลา
IP: xxx.113.21.120
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่าน ดร.ชัดเจน ครับ ผมครูมนูญ เกษมาลา จากโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

สำหรับ lab computer โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

1. กลุ่มทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น สืบค้นข้อมูล ใช้โปรแกรม Office เรียน E-learning มี E-mail Address สามารถส่งงาน ผ่าน mail ได้ ฯลฯ

2. กลุ่มที่ใช้โปรแกรมเฉพาะได้ เช่น โปรแกรม ฝึกพิมพ์ (Pim 2001), Advace PowerPoint,FlipAlbum,ProDesktop ฯลฯ

3. กลุ่มที่ใช้โปรแกรมชั้นสูง เช่น Dreamweaver,photoshop,Ulead Studio,Image Ready ฯลฯ

จากนักเรียน 3 กลุ่มดังกล่าวที่ผมได้เตรียมไว้ไม่ทราบว่าท่าน ดร. จะให้ความเห็นว่าอย่างไรครับ ผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ท่านได้ให้คำแนะนำมาครับท่าน

นายมนูญ เกษมาลา

ร.ร. เหล่ากลางวิทยาคม

เขียนเมื่อ 

อ.มนูญ คะ

1.อ่านคำแนะนะดิฉันก่อนแล้วจึงถาม ที่เขียนมานี่มันเป็นเนื้อหาดิฉันไม่ต้องการรู้เนื้อหาแต่อยากรู้วิธีนำเสนอ

 2.กรุณาตอบดิฉันว่า ชีวะมีกี่Lab ชื่ออะไรบ้างและขอให้ นำ4 ข้อต่อไปนี้ตรวจสอบ labที่ท่านนำเสนอ

   2.1 ต้องไม่นำผลงานมาตั้ชื่อ lab

  2.2การทดลองต้องใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องทดลอง(ประเมินประสิทธิภาพสื่อ)

2.3 สรุปความรู้จากการทดลองโดยบูรณาการกับ ICT

 2.4 นำความรู้ที่ได้ปฏิบัติการต่อยอดในห้องทดลอง

ลองนำคำแนะนำของดิฉันวิเคราะห์สาระของอาจารย์แล้วถามใหม่ ขออภัยต้องลบเพราะยาวเกินไป

เขียนเมื่อ 

เรียนทุกท่านที่จะถาม/เล่า

 1.อ่านคำแนะก่อนแล้วจึงเล่าและถาม

2.ให้อ่านคู่มือดูแบบประเมินแล้วถามตนเองให้ได้ว่าสิ่งที่จะนำเสนอจะให้กรรมการให้คะแนนข้อใด....รอนะคะ

นายนิคม วิชาชัย
IP: xxx.113.21.120
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ดร.ชัดเจน ครับ ผมนายนิคม วิชาชัย ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ผมได้เตรียม Lab เพื่อรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านดังนี้ครับท่าน

1. Lab การตรวจสอบประจุไฟฟ้า

2. Lab การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ของจรวดน้ำ

3. Lab การต่อวงจรไฟฟ้า

กระผมขอคำแนะจำจากท่าน ดร. เกี่ยวกับความเหมาะสมของ Lab ที่นำเสนอดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่

ครูนิคม
IP: xxx.113.21.120
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ดร.ชัดเจน ครับ ผมนายนิคม วิชาชัย ร.ร.เหล่ากลางวิทยาคม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ผมได้เตรียม Lab เพื่อรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านดังนี้ครับท่าน

1. Lab การตรวจสอบประจุไฟฟ้า

โดยนักเรียนสาธิตการทดลองโดยใช้ อิเล็กโตสโคป นำเสนอโดยการทดลองจริง และสรุปผ่านระบบ ICT การต่อยอดคือสามารถนำไปยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการต่อสายดินซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน

2. Lab การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ของจรวดน้ำ

นักเรียนสาธิตการทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ โดยทำการยิงจรวดน้ำจริงในสนามและสรุปข้อมูลโดยผ่าน ICT มีโจทย์ตัวอย่างการคำนวณ ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานการยิงขีปนาวุธหรือจรวดหรือบั้งไฟ

3. Lab การต่อวงจรไฟฟ้า

นักเรียนสาธิตการต่อวงจรแบบอนุกรม แบบขนาน และหาค่าตามกฏของโอห์ม การคำนวณหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ซึ่งเป็นความรู้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและประหยัด

จากทั้ง 3 lab นี้ กระผมได้นำเสนอท่าน ไม่ทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กระผมรอคำชี้แนะจากท่านอยู่นะครับ

ครูนิคม เหล่ากลางวิททยาคม

นักเรียนที่เตรียมพร้อมการประเมิน
IP: xxx.26.200.151
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้

คือหนูเป็นนักเรียนของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหารค่ะ

หนูอยากรู้ว่า

แลปที่พวกหนูทำคือการสกัดสีย้อมผ้าจากธรรมชาติค่ะ

แล้วก็กำลังเตรียมพร้อกันพอสมควร

ไม่ทราบว่าต้องรู้อะไรบ้างค่ะ

คือที่รู้ทั่วไปพวกหนูกลัวว่าจะไม่เพียงพอในการนำเสนอค่ะ

ขอความคิดเห็นได้มั้ยค่ะ

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร
IP: xxx.157.149.222
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัต การวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพท.ขก2 ขอรายงานพัฒนาการความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการทางภาษาและขอคำชี้แนะจากท่าน ดร.ชัดเจนด้วยครับ ในห้องLab 1.Lab การสกัดสีจากพืชธรรมชาติ ของชั้นป.4-6 2.Lab การทดสอบสารบอแร็กในอาหารของชั้นม.1และม.2 3.Lab การต่อสัญญาณกันขโมยของชั้นม.3 ทีลานบูรณาการ 1.มีการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ของชั้นป.4 2.การแสดงโครงานไพรไล่มอดของชั้น ป.3 3.การแสดงผลงานการสืบค้นของนักเรียน 4.การแสดงการทำสไลด์เซลล์พืชของชั้นม.1 เรียนมาเพื่อขอคำแนะนำครับ ด้วยความเคารพ

เขียนเมื่อ 

อ.จำนงค์คะ ขอให้นำ5ข้อต่อไปนี้พัฒนาLabที่เตรียมไว้นะคะ 1.จำนวน Lab อย่างน้อย 3 Lab และตั้งชื่อ lab ด้วย

2.ไม่ควรนำผลงานมาตั้งชื่อ Lab

3.การทดลองควรใช้สื่ออุปกรณ์ในห้อง lab (จะประเมินประสิทธิภาพสื่ออุปกรณ์)

4.สรุปผลการทดลอง นำเสนอผล ด้วยPowerpoint

5.ปฏิบัติการนำความรู้ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติการต่อยอดเป็นชิ้นงานต่อ

ลองปรับให้เข้าหลักทั้ง5นะคะ

เขียนเมื่อ 

นักเรียนจากหนองสูงคะ ขอให้อ่านคำตอบที่ครูตอบอ.จำนงค์ ให้เอาหลักการ 5 ข้อพัฒนาLabที่หนูจะนำเสนอนะคะ

อรุณวรรณ
IP: xxx.26.72.162
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ซึ่งดิฉันได้เตรียมงานดังนี้

1. โปรแกรมProdesktop โดยมีการผลิตชิ้นงานโดยใช้วัสดุเหลือใช้มาผลิต เช่น การออกแบบออมสิน นักเรียนได้หาวัสดุ เช่น แกนในของกระดาษกาว ลังกระดาษ กระดาษโฆษณา กระดาษที่ใช้งานแล้วหนึ่งหน้า มาช่วยในการประดิษฐ์

2. โปรแกรม photoshop นำมาสร้างสรรค์ปกหนังสือ ตกแต่งรูปภาพ นำผลงานที่ได้มาบูรณาการใช้กับผลผลิตที่ได้จาก prodesktop และใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ

3. การสร้างสรรค์การ์ดจากผลงานของ paint ของเด็ก ๆ ป.1-3

4. การสร้างชิ้นงานจาก flipalbum

5. การสร้างชิ้นงานจาก window movie maker

จึงเรียนมาเพื่อขอคำแนะนำค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ครูสำรี ห่อทรัพย์
IP: xxx.26.72.162
เขียนเมื่อ 

ได้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เตรียม Lab ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของสารทั้งทางกายภาพและเคมี ของชั้น ป.4-6

2. การทดสอบหาแป้งและน้ำตาลในอาหารของชั้น ป.3-4

3. การต่อวงจรไฟฟ้า ป.6 ต่อแบบอนุกรม แบบขนาน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อขอคำแนะนำค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูสำรีคะ ขอดังนี้

1.อ่านวิธีนำเสนอ หลักการ 4 ข้อถ้าครบก็จะได้ซักถามนักเรียนต่อไป

2.การซักถามก็เสนอไว้ในตาสว่างแล้วค่ะ

โชคดีค่ะ

นางสาวอรวรรณ ดวงแก้ว
IP: xxx.175.224.67
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันเป็นนักเรียนประจำ Lab Computer โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน อ.แวงใหญ่ สพท.ขอนแก่น เขต 3 ค่ะ ...จากวันที่ท่านและคณะกรรมการไมประเมินตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2552 นั้น จนถึงวันนี้ตัวดิฉันเองยังไม่หายตื่นเต้นและยังจำคำที่ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ไม่เคยลืม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ไห้ความไว้วางใจให้โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันเป็นหนึ่งในต้นแบบโรงเรียนในฝัน ดิฉันจะตั้งใจเรียนให้สมกับที่เป็นนักเรียน "โรงเรียนในฝันค่ะ "

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นาวสาวอรวรรณ ดวงแก้ว

นางชยาภรณ์ อินอุ่นโชติ
IP: xxx.113.21.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าตร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางชยาภรณ์ อินอุ่นโชติ ครูโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม รับผิดชอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้นำเสนอกิจกรรมในกลุ่มสาระฯดังนี้

1.สาระพุทธศาสนา การถวายผ้าอายนำฝน การถวายสังฆทาน

2.สาระเศรษฐศาสตร์ การทำบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง

3.สาระภูมิศาสตร์ Google earth

4.สาระหน้าที่พลเมือง ปราชญ์ชาวบ้าน คนดีศรี ล.ก.ว.

5.สาระวัติศาสตร์ ประวัติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประวัติอำเภอฆ้องชัย ประวัติตำบลเหล่ากลาง

ขอความกรุณาให้ท่านได้แนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ

นายเกียรติยศ ขุนทิพย์ทอง
IP: xxx.113.21.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

กระผมนายเกียรติยศ ขุนทิพย์ทอง ครู โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รับผิดชอบงานทั่วไปและ Lab คณิตศาสตร์ ในช่วงชั้นที่3นำเสนอ โปรแกรม GSP และเกมต่างๆ สำหรับช่วงชั้นที่4 นำเสนอนวัตกรรมเกมฮอตเพลงฮิตซึ่งเป็นคาราโอเกะ เกี่ยวกับสูตรคณิตศาสตร์ และนำเสนอศิลปะกับคณิตศาสตรื

อยากให้ท่าน ดร.ชัดเจนช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับผม

เขียนเมื่อ 

ชาวเหล่ากลาง

1.สังคมคงเห็นการเรียนรู้เชิงคิด-วิเคราะห์ การสิบค้นข้อมูลนะคะ ไม่ใช่นำข้อมูลมาบอกหรือมาเล่า หรือมาให้ดูเท่านั้น ดิฉันคิดว่า คงเข้าใจวิธีการเรียนรู้ เช่น คงไม่ถวายสังฆทานให้ดูเท่านั้นแต่คงแสดงข้อมูลว่าเรียนรู้อะไรกับวิถึชาวพุทธในกิจกรรมนี้ เป็นต้น ก่อนเป็นบัญชีครัวเรือนเรียนรู้อะไร แล้วทำอะไรต่อ เรียนรู้อะไรต่อ

เชื่อมโยงประวัติที่กล่าวถึงกับประวัติศาสตรืไทยเปนอย่างไรบ้าง สืบค้นจากใหน  แสดงการเรียนรู้จากแหล่งข้อมุลที่หลากหลาย ผลงานหลากหลายมาก นำเสนอโดยบุรณาการกับความสามารถด้านICT

2.GSP ทำอะไรคะแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหม โจทย์เยอะ นักเรียนทุกคนมีโจทย์หลากหลายพร้อมเรียนรู้ให้กรรมการดู ก่อนแก้โจทย์วิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะ

สุภาพร ลาภูตะมะ
IP: xxx.26.70.172
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ชัดเจน

หนูและเพื่อนสี่คน จาก lab ภาษาอังกฤษโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ทำโครงงานการทอผ้าลายลูกแก้วหรือผ้าลายขิดและปักลายแส่ว เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการทอผ้าเป็นผลงานเด่นของโรงเรียนหนูค่ะ อาจารย์แนะนำว่าต้องมีการนำเสนอแบบใช้สื่อ ICT animation powerpoint จะดีกว่าใช่ไหมคะ หนูและเพื่อนๆ กำลังเตรียมตัวค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ครูเพ็ญภัค
IP: xxx.26.70.172
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ดร ชัดเจนคะ

จากการประเมินของ Roving Team ครั้งที่ 1 กิจกรรมของ LAB ภาษาอังกฤษโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีดังนี้ค่ะ

1.การเรียนการสอนในห้อง Sound LAB 10 นาที มี DVD การฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ ใช้โปรเจคเตอร์ค่ะ มีชุดการเรียนการสอน Duo teacher เป็น Audio ค่ะ

2.ห้องละครภาษาอังกฤษ

3.ห้องเพลงภาษาอังกฤษ

4.ห้องโครงงาน LOOKKAEW PATTERN SILK หรือผ้าลายลูกแก้ว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และ Story telling

กิจกรรมเยอะไปหรือไม่คะ หรือว่าพวกหนูต้องลดกิจกรรมให้น้อยลงกว่านี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

อนุบาลศรีรัตนะฯ

1.วิทยาศาสตร์ computer ขอให้อ่านคำแนะนำที่ดิฉันแนะนำ อ.เสาวลักษณ์อ.สมสมัยที่กันทรารมณ์นะคะ

2.เท่าเล่าดิฉันคิดว่าอาจารย์คงต้องใช้เวลาในการสะสมความเข้าใจ สะสมตะกอน คิดว่าท่านไม่น่าจะพร้อมประเมินในเดือนมีนาคม ขอให้คณะ Roving Team ยืนยันนะคะ

3.ข้อสังเกตุการไปดูงานการประเมินแล้วลอกแบบมาทั้งหมดอันตรายเพราะท่านที่ไปดูงานไม่ทราบข้อ Comment ทุกโรงเรียนมีจุดออ่น ที่รับได้ก็แสดงว่ามีจุดอ่อนน้อย ดิฉันทราบข้อข้องใจนะคะจึงขอให้อ่านคู่มือดูแบบประเมินและเล่าให้ดิฉันฟัง

เขียนเมื่อ 

ชาวทุ่งไชยพิทยา ภาษาอังกฤษ

อ่านข่าวเล่าข่าว บ้างนะคะ ที่เล่าก็ น่าจะOk แต่คงต้องดูที่ตะกอนอีกครั้งค่ะ

นางลำจวน ศรีกมล
IP: xxx.113.21.120
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์เขต 2 ขอรายงานพัฒนาการความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการทางภาษาและขอคำชี้แนะจากท่าน ดร.ชัดเจน ด้วยคะ

In Sound Lab Room

Step 1 นักเรียนมัคคุเทศก์ห้องภาษาแนะนำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการดำเนินการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Step 2 นักเรียนชั้น ม.ปลาย แสดงกิจกรรมสนทนา Laoklang market

Step 3 นักเรียนชั้น ม.1 เล่านิทานอีสป

Step 4 นักเรียนแสดงโปรแกรมกิจกรรมการเรียน

ลานบูรณาการ

1. นักเรียนชั้น ม.3 แสดงกิจกรรมการละเล่น Crossword

2. กิจกรรมนำเสนอการกล่าวสุนทรพจน์

ดิฉัน หวังว่าท่าน ดร.ชัดเจน คงช่วยชี้แนะแนวทางความถูกต้องเหมาะสมให้นะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

อ.ลำจวนคะ

  1. ดิฉันหนักใจนะคะใกล้เวลานัดหมายแล้ว อาจารย์ถามช้าไป และไม่อ่านคำแนะนำเลย

2.กิจกรรมที่นำเสนอง่ายมาก ดิฉันรอคำถามนานมาก "ตาสว่าง"ก็แนะนำคนอื่นมากอยากให้อ่าน

 3.ขอให้สาธิตการสอน 10นาที

4.กิจกรรมการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดัยชั้น อ่านข่าวบ้างดีไหม จัดบอร์ดข่าวหนังสือพิมพ์ มีคนคอยเล่าดีไหม

5.พิธีกรต้องเก่งนะคะ มัคคุเทศก์ภาคภาษาอังกฤษ เก่งมั๊ย บรรยายการแสดงเป็นภาษาอังกฤษได้มั๊ย

6.ม.3 แสดงการละเล่นอะไรคะไม่ชัดเลย Crossword ต้องแข่งขันนะคะ อย่าทำแค่โชว์เพราะไม่สะท้อนอดีตที่ทำมา สุนทรพจน์ก็ต้องแข่งขันนะคะมีการให้คะแนนด้วย พูดคนเดียวไม่OKค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

1.เท่าที่ประมวลจากคำถาม ขุนขันธ์ เชียงคาน น่าจะมีความพร้อม หนองสูงน่าความพร้อมอาจจะดูน้อยไป แต่สำหรับคำเขื่อนแก้วฯและเหล่ากลางไม่แน้ใจค่ะ

2.ขอให้พิจารณาปรับปรุงโดยด่วนตามข้อเสนอแนะ

3.กรุณาอ่านคู่มือดูแบบประเมิน

4.กรุณาอย่าลอกแบบกิจกรรมที่ไปดูงานการประเมินมาทั้งหมดเพราะบางเรื่องไม่ Ok เลย

5.สังคม และภาษาไทยจะช่วยมากถ้าเสนอตรงประเด็น

6.เรียน Roving team ทุกท่านตามแนวทางการกำงานท่านเป็นคนรับรองความพร้อมนะคะ

ฝากพิจารณาด้วย

นายสมพร โคตรนาวัง
IP: xxx.113.21.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่า ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ผม ครูสมพร โคตรนาวัง โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนว นำเสนอกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรม 5 บริการ คือ

1.1 บริการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

1.2 บริการให้คำปรึกษา

1.3 บริการสนเทศ

1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล แนะแนวศึกษาต่อ,แนะแนวอาชีพ

1.5บริการติดตามแประเมินผล

2. การดูแลนักเรียน จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน

ผมขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากท่านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินอยู่และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ครูสมพรคะ

 ดีใจที่ถาม ให้เด็กทำpower pointรายงาน ทำระบบเก็บข้อมูล ในcomputer มีโปรแกรมอะไรที่ใช้ดูแลนักเรียนโชว์เลยค่ะ

เด็กหญิงไอลดาย์ สมภาร
IP: xxx.26.70.253
เขียนเมื่อ 

หนูชื่อ เด็กหญิงไอลดาย์ สมภาร ค่ะ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก หนูมีหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์ของโรงเรียนค่ะ หนูขอเรียนถามว่า มัคคุเทศน์จะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนใช่ไหมค่ะ หนูไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเลยค่ะ แต่มีพี่ในทีมมัคคุเทศน์ที่พูดเก่งกว่าหนู หนูถนัดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ แต่หนูจะพยายามฝึกให้ได้ เพราะหนูอยากคุยภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชัดเจนให้ได้ค่ะ หนูได้ไปดูงานที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กับอาจารย์ที่โรงเรียน หนูประทับใจอาจารย์ชัดเจนมากค่ะ

ด้วยความเคารพ

ไอลดาย์ สมภาร

เด็กหญิงนิตยา ศิริเลิศ
IP: xxx.26.70.253
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ชัดเจนที่เคารพคะ

หนูชื่อนิตยา ศิริเลิศไปดูงานที่โรงเรียนท่าตูมกับไอลดาย์ สมภารค่ะ หนูเป็นคนกล่าวต้อนรับภาษาอังกฤษค่ะ พี่อมรรัตน์ เขม้นเขตการณ์เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ หนูตื่นเต้นมากค่ะ หนูฝึกพูดภาษาอังกกฤษทุกวัน และเตรียมการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ประสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษค่ะ เพื่อนหนูเล่านิทาน ด้วยค่ะ แต่ยังเล่าไม่ค่อยสนุกเลย พวกหนูจะพยายามค่ะ หนูกลัวอาจารย์ถามหนูคำถามยากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เด็กหญิงเกตุสิณี พวงพลอย
IP: xxx.26.72.136
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนดร.ชัดเจนที่เคารพคะ

หนูชื่อเกตุสิณี พวงพลอย นักเรียนชั้นป.5โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หนูอยู่ห้องวิทยาศาสตร์ และหนูได้ทำการทดลองการสกัดสีจากพืชสมุนไพรหนูอยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับดอกกระเจี๊ยบว่ากระเจี๊ยบมีโทษอย่างไรคะขอบคุณค่ะ

ครูพัตติยา
IP: xxx.26.70.253
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ดร ชัดเจน

ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำเรื่อง กิจกรรมการอ่านข่าว และเล่าข่าวภาษาอังกฤษ หนูและนักเรียนกำลังเตรียมการ นำเสนอกิจกรรม โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา ฯ

ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำ ตอนนี้พวกหนูยังกังวลค่ะ เพราะยังไม่ค่อยเต็มที่ แต่จะพยายามค่ะ

ครูพัฒติยา

พวกเราชาวหนองสูงสามัคคีวิทยา
IP: xxx.26.204.104
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ขอบคุณ ดร.ชัดเจนมากนะครับ

ดช.ศุภฤกษ์ สารพล
IP: xxx.26.72.96
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจนที่เคารพ

ผมเป็นนักเรียนชั้นประถมทศึกษาปีที่ ๖ อยู่ที่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพท.ศก เขต ๑ อยู่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผมและเพื่อนอีก ๒ คน รับผิดชอบการทดลอง อุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนนี้ผมหาความรู้ เพื่อมาใช้ในการทดลอง ตอนนี้ผมกำลังฝึกโปรแกรมอยู่ครับ ผมขอคำแนะนำด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ค่ะศุภฤกษ์

เป็นกำลังใจนะคะเราจะพบกันเร็วๆนี้

นางมณีร้ตน์ มะลาหอม
IP: xxx.175.216.198
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้มิตรภาพที่ ๒๐๖ ผลจากการประเมิน ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ จากที่ท่านได้แนะนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดิฉันได้จัดกิจกกรรมเพิ่มเติมดังนี้

- ทำโครงงานแยกประเภทของข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน

- นักเรียนฝึกอ่านด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ(นักเรียนแยกประเภทตัวสะกดตามมาตรา ความหมายของเนื้อเพลง เรียนรู้คำศัพท์ในเนื้อเพลง จินตลีลาประกอบเพลง)

- เล่านิทานประกอบท่าทางพร้อมจากเรื่องที่อ่าน

โดยกิจกรรมอื่นๆก็ดำเนินการไปตามปกติ ทางทีมงานที่รับผิดชอบห้องสมุด ขอรบกวนเพื่อขอคำชี้แนะเพิ่มเติมจากท่าน เพื่อให้การจัดกิจกรรมห้องสมุดได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

มณีรัตน์ มะลาหอม

เขียนเมื่อ 

อ.มณีรัตน์ คะ

    ขอแนะนำกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

 1.ต้องกำหนดลักษณะเด็กรักการอ่านเช่น

   1.1 มีหนังสือที่โปรดมาก 1.2 รู้และบอกจุดดีหรือจุดที่ชอบจากหนังสือที่โปรดได้ 1.3รู้จักหนังสือในห้องสมุดมากที่สุด

1.4 หาสมาชิกรักอ่านเหมือนตนเองให้มากที่สุด ฯลฯ

  2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องก้บเกณฑ์นะคะ กิจกรรมที่ อาจารย์เล่าไม่ตรงเลย  ดูตัวอย่างเจ้าหนอนน้อยใน"ตาสว่าง"นะคะ

เด็กหญิง วราภรณ์ ทุมพา ป.6 อัน
IP: xxx.175.148.221
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร. ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง หนูเป็นเเกรนนำห้อง

English Lab ที่โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หนูขอกราบขอบพระคุณป้าเป็นอย่างสูงยิ่งที่ประเมินให้โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน

[เคารพเป็นอย่างสูงยิ่ง] อัน

ด.ญ.กัลยาลักษณ์ เทือกเพีย เตย ป.3
IP: xxx.175.148.221
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร. ชัดเจน ไทยเเท้ หนูดีใจมากๆเลยค่ะที่ท่าน ดร. ให้การประเมินโรงเรียนในฝันโรงเรียนบ้านเมืองเพียห้อง english lab = ห้องอังกฤษ

คุณครู จัตุพร โชติลากุล และ คุณครู พิสมัย ภูชาดา ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจชาวบ้านเมืองเพียฝากเด็กๆทุกคนเรื่องภาษาอังกฤษค่ะ

นายวัชรพงษ์ ศรีกัณหา
IP: xxx.175.211.27
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ผมเด็กชานวัชรพงษ์ ศรีกัณหา นักเรียนโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ตามที่ท่าน ดร. ได้มาประเมิณโรงเรียนของเรานั้น และท่านได้รับรองการเป็นโรงเรียนในฝันของผม ทำให้คณะครู และนักเรียนทุกคนดีใจมาก และโรงเรียนของผมก็พร้อมที่จะประเมิณรอบสุดท้ายทุกเมื่อ ผมไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นคนมาประเมิณโรงเรียนของผม แต่ผมก็ขอยืนยันว่าท่านสามารถที่จะมาได้ทุกเมื่อครับผม

จากการประเมิณครั้งที่แล้ว ผมในนามตัวแทนของโรงเรียนก็ขอขอบพระคุณท่านมานะที่นี้ด้วย

eye
IP: xxx.47.162.208
เขียนเมื่อ 

อยากได้คำอธิบายบ้านในฝฝันน่ะค่ะ

ครูดารณี โคกโพธิ์ไชย
IP: xxx.172.217.10
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ แวะมาทีไร อาจารย์ทำงานตลอด ไม่เคยหยุดพักเลยคะ

ชาวโคกโพธิ์ไชย ยังระลึกถึงอาจารย์ตลอดเวลาเลยค่ะ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
IP: xxx.31.24.201
เขียนเมื่อ 

หยิบกระดาษขึ้นมาเขียนคำตอบของข้อ 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!

1. คุณมีผมสีเข้ม หรือ อ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดทคุณจะเลือกไปกินข้าว 2ต่อ 2 หรือ ไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู,เหลือง,ฟ้าอ่อน,หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุด ระหว่าง โต้คลื่น,เสก็ต,หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือ ระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค , หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

6. รัฐที่คุณชอบไปที่สุดคือรัฐใด ระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไปทะเล หรือ ที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้าน หรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ

-===== อธิษฐาน=====-

* เริ่ม เลย *

***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*

*** หยุด! ***

* คำตอบ *

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว 2 ต่อ 2 -โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย-คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และหัวโบราณ

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~

พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฏาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม-

สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่อง

คนอื่น(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ !!!!!

ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจริง

1-5 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 6 เดือน

6-10 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 2 อาทิตย์

11 เวปขึ้นไป....จะเป็นจริงเร็วมาาาาาา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะทุกท่านที่สนใจเรื่องนี้มีผู้สนใจเป็นอันดับ3

เด็กหญิงศิริพร รัตนพันธ์
IP: xxx.47.12.102
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูชื่อ เด็กหญิงศิริพร รัตนพันธ์ เป็นนักเรียนโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กลุ่มสาระ ห้องสมุด อยู่ประจำมุม รางวัลซีไรท์ค่ะ หนูอยากได้คำแนะนำจากท่านค่ะ โรงเรียนของพวกหนูจะประเมินผ่านหรือเปล่าค่ะ จะยังไงก็ตามหนูทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ

ด.ญ พิไลพร พรมโสภา
IP: xxx.26.133.32
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณแม่ดร.ชัดเจนหนูชื่อด.ญ พิไลพร พรมโสภา เป็นนักเรียนโรงเีรียนชุมชนบ้านบุเปือยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หนูอยากได้คำแนะนำจากคุณแม่ดร.ชัดเจนค่ะ โรงเรียนของหนูได้รับการประเมินโรงเรียนคุณแม่จะไห้โรงเรียนหนูผ่านไหมค่ะ อย่างไรก็ตามหนูจะทำไห้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.19.66.74
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ รร.ของหนูจะรับการประเมิณ หนูอยู่แลปชีววิทยา แลปนี้ใช้ในการประเมิณได้ไหมค่ะ

1.การตรวจหากรุ๊ปเลือด

2.องค์ประกอบของเลือด

3.หัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

โบตั๋น กองวงสา
IP: xxx.26.122.194
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันครูโบตั๋น กองวงสา ได้ศึกษาอ่านรายละเอียด คำแนะนำจากท่าน ขอขอบคุณมากค่ะที่ได้ให้คำแนะนำ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมีเรื่องจะเรียนปรึกษา คือ ที่อำเภอน้ำยืน มีแหล่งท่องเที่ยวเช่น กุ้งเดินขบวน ที่แก่งลำดวน(ช่วงเดือนกันยายน) ถ้ำโยนี แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น หมอลำเขมร (อายัย) หมอลำกลอน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวพอเพียง ดิฉันวางแผนไว้ว่า จะปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ตามที่ท่านแนะนำ โดยการทำโครงงาน(ของนักเรียน ) เกี่ยวกับหัวข้อ เนื้อหาตามข้างต้น และจะให้นำเสนอเป็นเพาเวอร์พอยด์ เป็นต้น และใคร่ขอคำแนะนำจากท่านว่า จากเนื้อหาข้างต้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร นำเสนออย่างไร

ขอบคุณมากค่ะ

โบตั๋น กองวงสา

โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ทรงศักดิ์ จารุมาศ
IP: xxx.53.112.150
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านชัดเจน

โรงเรียนในสังกัด สพป.นภ2 แจ้งว่ามีความพร้อมในการขอรับการประเมิน ขอยืนยันและกำหนดเวลาตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบจากท่าน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ในวันที่ 29 พ.ย. 53 โรงเรียนบ้านนากลาง วันที่ 30 พ.ย.53 ส่วน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ เลย 1 เป็นไปตามกำหนดที่ได้ประสานกับท่านก่อนหน้านี้

IP: xxx.26.224.35
เขียนเมื่อ 

ประเทศไทยเรียนดีใกล้บ้านต้องขึ้นอยู่กับ ดร.ชัดเจน คนเดียวหรือ เพราะอะไร ต้องเป็น ดร.ชัดเจน ไม่มีใครรู้สภาพจริงดีเท่าคนพื้นที่หรอกครับ ดร.ชัดเจน

นักเรียน
IP: xxx.53.92.173
เขียนเมื่อ 

อยากให้ดร.ตัดสินโรงเรียนของเราผ่านเพราะพวกเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดและอยากให้ดร.มาเร็วๆค่ะ

นักเรียนของรร.ชุมนบ้านคำพระ
IP: xxx.53.200.200
เขียนเมื่อ 

อยากให้ ดร. มาเร็วๆ ค่ะ

สุธิตา
IP: xxx.53.200.31
เขียนเมื่อ 

เมื่อไรจะมาเยี่ยมพวกเราค่ะ

 

สุธิตา
IP: xxx.53.200.31
เขียนเมื่อ 

เมื่อไรจะมาเยี่ยมพวกเราค่ะ

 พวกเราทำให้ดีที่สุด

ภวนา นีระเนตร
IP: xxx.53.178.196
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันภวนา นีระเนตร ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู

ได้เตรียมการสอนการใช้ โปรแกรม Tell Me More เพื่อรับการประเมิน

ใคร่ขอคำแนะนำจากท่านด้วยคะ

ครูรัตติมา
IP: xxx.52.28.172
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

       ดิฉัน นางสาวรัตติมา ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม. 29 อุบลราชธานีค่ะ ดิฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ ร.ร.สหธาตุศึกษา เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ดิฉันพบว่า โรงเรียน กำลังเตรียมการประเมินโรงเรียนในฝัน ซึ่งดิฉันยังไม่เข้าใจในกรอบการประเมินวิชาภาษาอังกฤษ เป็นอย่างมาก ว่าจะดำเนินการอย่างไร และ โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และนักเรียนที่ได้รับผิดชอบนั้น มีไม่ถึงสิบคน ดิฉันได้รับผิดชอบ ในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษค่ะ
       ขอความอนุเคราะห์ให้ความกระจ่าง และแนวทางการประเมินด้วยค่ะ
รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น