เครือข่ายกลุ่มการเงิน 3 ตำบล (คุณอำนวย 3)

ประชุมกันไม่เบื่อว่าเมื่อไรจะเลิกประชุมสักที

วงเรียนรู้คุณอำนวยวันที่ 9 มากันพร้อมหน้าพร้อมตา ผมชวนคุณอำนวยจากเครือข่ายตำบลกะหรอมาร่วมด้วย เพราะเห็นว่าเป็นวงเรียนรู้เรื่องเดียวกัน และอยากให้จนท.พัฒนาชุมชนของกะหรอได้มาเห็นภาพการเรียนรู้ของเรา เนื่องจากโครงการพัฒนาที่ต.กะหรอยังมองแยกส่วนกันอยู่ทั้งจนท.พช.กับชุมชนและ อ.จากม.วลัยลักษณ์ แต่ติดต่อจนท.ไม่ได้ จึงไปร่วมเพียงคุณอำนวยจากชุมชน

ผมเริ่มทบทวนความรู้จากเวทีครั้งที่แล้วโดยให้แต่ละทีมสรุปบทบาทของตนเองซึ่งเราแบ่งความรับผิดชอบกันแล้วตำบลละ 3 คน จากนั้นชวนคุยกำหนดการที่เราจะจัดประชุมในแต่ละตำบล ซึ่งที่ประชุมได้ช่วยกันเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างดีและเป็นประโยชน์มาก บางเรื่องที่ผมเตรียมมาเมื่อเสนอเป็นทางเลือกให้พิจารณาก็มีข้อคิดเห็นที่เหมาะสมกว่า เช่น เวทีผู้นำต.ท่าไร่นั้นเราจะเริ่มจาก1)ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ2)วัตถุประสงค์การประชุม3)ให้ผู้อาวุโสพูดปลุกสำนึกรักในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันหาแนวทาง วิธีการจากประสบการณ์ดี ๆในการพัฒนาชุมชน จากนั้น4)แบ่งกลุ่มย่อยเป็นรายหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมีคุณอำนวยประจำกลุ่มที่มีคุณอำนวยหลักและอาสาเพิ่มเติมเข้าร่วมสมทบ 5)จะนำข้อเสนอดี ๆจากกลุ่มย่อยมาสรุปเป็นภาพรวมแนวทางการพัฒนาตำบลเชื่อมโยงกับโครงการที่พวกเราจะมาร่วมทำงานด้วย
สำหรับเวทีต.ท่าไร่และมะม่วง 2 ต้นนั้นเป็นเวทีของผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มการเงินประชุมพร้อมกัน หัวข้อ1กับ2ยังคงเดิม แต่ข้อ 3 เสนอให้แบ่งกลุ่มย่อยทำส่วนหัวปลาแยกแต่ละหมู่บ้านกันเลย โดยให้หมู่ที่ 7 ซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วช่วยเป็นพี่เลี้ยงด้วย เนื่องจากต.บางจากมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน แต่เราก็หาคุณอำนวยจนครบทุกหมู่บ้าน
หลังจากหารือเตรียมการประชุมเสร็จเรียบร้อย ผมได้นำบทเรียนที่เตรียมไว้มาฉายให้เห็น เริ่มจากที่เราเคยถอดบทเรียน เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของคุณอำนวยและความสามารถของคุณอำนวยที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มการเงินเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งแบ่งเป็นความสามารถที่เป็นความรู้กับความสามารถที่เป็นทักษะ ผมลองให้คุณอำนวย (เอกนรินทร์)ประเมินตนเองและความคาดหวังที่จะพัฒนาตนเองโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ก็ช่วยให้คุณอำนวยทั้งหมดเห็นภาพการเรียนรู้ของเราว่าจะดำเนินไปอย่างไร และจะเกิดประโยชน์กับ ชุมชนและตนเองอย่างไร หลาย ๆคนมีความกระตือรือร้น ตื่นตัวกับการเรียนรู้และผลที่จะเกิดขึ้นมาก ดวงตาเป็นประกาย ประชุมกันไม่เบื่อว่าเมื่อไรจะเลิกประชุมสักที ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก

ผมแสดงให้เห็นว่า ความสามารถตั้งต้นที่เราระดมความรู้เดิมมานั้น เมื่อเราปฏิบัติจริงจังในตำบลที่เรารับผิดชอบและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน3-4ตำบล เราก็จะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นทั้งประสบการณ์และเป็นตัวหนังสือด้วย โดยผมเสนอให้แต่ละทีมเปิดBlogของตนเองเพื่อเขียนเล่าเรื่องราว ความคิด การปฏิบัติจากการเรียนรู้ทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ หลายคนยังไม่คุ้นเคยกับการขีดเขียนและการใช้IT แต่เห็นความสนใจและความตั้งใจที่มีเสียงสะท้อนว่า ถ้าสามารถใช้กระบวนการดังกล่าวพัฒนาชุมชน ก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารทีเดียว

ซึ่งผู้ประสานงานโครงการคือคุณชะอ้อน จูเมฆา กล่าวตอนท้ายว่า เราต้องจัดวงเรียนรู้คุณเอื้อ 9 หน่วยงานตามติดไปด้วย แต่อาจจะรอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของผู้ว่าฯซึ่งจะออกมาในไม่ช้าประชุมในคราวเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)