KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 41. ครบ

• การคิดอย่างครบถ้วน   มีข้อมูล/สารสนเทศ ครบถ้วน เป็นลู่ทางแห่ง “องค์รวม” (Holistic)   ช่วยให้พ้นจากภัยอันตรายจากการคิด / เห็น เพียงส่วนเสี้ยวได้
• KM คือเครื่องมือให้ได้ความรู้ / สารสนเทศ / ข้อมูล ครบถ้วนมากขึ้น
• ในการทำ KM “ความรู้ที่ครบถ้วน ๑๐๐%” ไม่มี    และไม่มีใครรู้จบสิ้นดินฟ้า
• การ ลปรร. และเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการปฏิบัติ ทำให้ผู้ร่วมงานมีความรู้ครบถ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ     รู้จักคิดและมองหลายมุม หลายมิติ หลายชั้น มากขึ้น
• ความครบถ้วนของความรู้ ความคิด การให้คุณค่า วิธีการ ฯลฯ เป็นทั้งจุดมุ่งหมาย (end) และเครื่องมือ (means) ของ KM 
• แต่ในโลกของความเป็นจริง ความครบถ้วนที่แท้จริง ไม่มี    มีแต่ความครบถ้วนเชิงเปรียบเทียบ


    
วิจารณ์ พานิช
๑๔ มีค. ๔๙
ปรับปรุง ๑ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)