การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคม

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดเวทีให้ผู้ปฏิบัติจริงในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข. มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

โครงการการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2549    

จัดขึ้นเมื่อวันที่  2  มีนาคม  2549  ณ  ห้องประชุม  SMEs  ชั้น 6  ศูนย์บริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอผลการดำเนินงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในไตรมาสที่ 1 และ 2  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คณะกรรมการ และหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2549 

        กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยาย  “สาระสำคัญ การบริการวิชาการตามแนว กพร. และสมศ.”  โดย รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการ  การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ รวมทั้งการถาม-ตอบ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ  จากผู้เข้าร่วมสัมมนา


ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  • สิ่งที่สร้างความประทับใจมากสุดในการทำงานบริการแก่สังคม  คือ  ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวบ้าน ความเป็นกันเอง  ความไว้วางใจ   

  • วิธีการที่ทำให้งานบริการวิชาการแก่สังคมประสบความสำเร็จ คือ  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้รับบริการ  เช่น การทักทาย  รับฟังและเปิดใจ 

  • สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม  คือ กระบวนการทำงานชุมชน  ปัญหาของพื้นที่   การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน“อย่าคิดแทนชาวบ้าน” 

  • สิ่งที่ได้เรียนรู้มากสุดจากการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาในงานประจำ คือ ได้พัฒนาการเรียนการสอนและการทำงาน 

  • แนวคิดเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมในอนาคต  เช่น  ให้ชุมชนมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วยตนเอง   มีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องการให้บริการการตรงกับความต้องการของชุมชน  เป็นต้น

น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)