รายชื่อทำเนียบเพื่อน วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี รุ่น 33

  ติดต่อ

  เพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้...  

วันนี้เขียนสรุปรายชื่อเพื่อน รุ่น 33 วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี รุ่น 33
ที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดตราดและเท่าที่สามารถจำได้ ..และเพื่อนๆคนใดที่รู้สามารถเพิ่มเติมได้..เพราะอาจจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่จะแต่งงานจะได้หารายชื่อเพื่อนได้จากที่นี่..เพราะบางคนเปลี่ยนนามสกุลใหม่..และย้ายที่ทำงานใหม่จะได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้


โรงพยาบาลเกาะช้าง ยังอยู่ครบ 4 คน
1.นายศราวุธ  อยู่เกษม
2.น.ส.จิราภรณ์ พรประสิทธิ์
3.น.ส.อโนชา เอี้ยเจริญ
4.น.ส.สมสมร ตุลารักษ์

โรงพยาบาลตราด

ลักขณา วิสุทธิแพทย์
กสมา กลมกล่อม(ฝน)
อารีรัตน์ วิสาวรรณ
กรวรรณ กฤษแก้ว(ทราย)
ศศิธร ท่าพริก(ย้ายไปชลบุรี)
นฤมล เรศสุข(ปุ๋ม)
ศรุตา ปิดทอง(แก็ก)
สมนึก อภิบาลศรี
ทิตยา รัตนพิทักษ์(ปู)
โสภิดา สอนวิเชียร (พี่นิ่ม)

โรงพยาบาลคลองใหญ่
สว่างจิตท่าพริก
เอมอร หอยสังข์

โรงพยาบาลเขาสมิง
นุชนภา ตวงกระสินธุ์

โรงพยาบาลบ่อไร่
อบเชย ม้าจีน
สมฤดี ติ่งเกษม
อัมพวัน ห่วนกิ่ม

โรงพยาบาลแหลมงอบ
ชลีรัตน์ จุลเจริญ(เอ๋)

อนามัยต่างๆ
สุภาพ ลัทธิเวนัย
จันทร์เรือง อรุณมาศ

เพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดถ้าท่านใดทราบช่วยบอกชื่อต่อท้ายไว้ด้วยนะครับ

เพิ่มเติมอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

อรชร  ตั้งทอง
อรทัย  ครองศิลป์
อรวรรณ  ศรีวงษ์จันทร์
อบเชย  ม้าจีน
เรวดี  พรมมา
วรรณา  ชาติมนตรี
อมรรัตน์  นิ่มชนะสิทธิ์
มณีรัตน์  บำรุงสุนทร
สรากร  สุขสำราญ
สาริณี  จำเนียร
สาวิตรี  เพียศรี ***รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สายฝน  ซิ้มสวัสดิ์
สุดา  ไชยริปู
สุดาทิพย์ เอี่ยมสุข ***รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

สุธาสินี  ชาญพนา
สุธาทิพย์  เนินโพธิ์
สุพรรณี  พรมภักดิ์
สุภาพ  ลัทธิเวนัย
สุภาวดี  พวงทอง
สุมาลี  ไกรทอง
สุรีพร  กิติมาลา
สุวดี  คีรีศรี

สุวภา  มุสิกรัตน์
สุวิมล  อะโข
เสาวนิตย์  มีสวัสดิ์
สมใจ  กลิ่นอยู่
สมนึก  อภิบาลศรี
สมหมาย แซ่ลี้
อมรรัตน์  โพธิเจริญ
อักษร เกิดศิริ
อัญชัญ ทวีคูณ
อัญชลีวรรณ  สุดวิลัย
อรรถยา  สร้อยทอง
ศิริวรรณ  ฟูสกุล
ศิราณี  ประภัสสรพิสิฐ
ศักดิ์รินทร์  อนุฤทธิ์รังสี
ศยามล ชาวเรือ**รพ.พระปกเกล้า
วิไรวรรณ แก้วสีหาวงษ์**นิด
วาสนา  ปลดห่วง**มด
วารุณี  ศรีสมบูรณ์**จุ๊บ
วาทินี  บุญพรมอ่อน
วรรณวิภา  คชาบาล
วรรณา  ฝึกความดี
วรรณภา  เจริญสมบัติ**รพ.เกาะกูด
วัลวิภา  สังข์ทอง
วราภรณ์  แปลกตู้
วราภรณ์  แจ้งจิตร
ลักขณา  สรรหาธรรม
ลลิตา  วรวิทยาธร**รพ.พระปกเกล้า
ลลิดา  ผ่องแผ้ว
รุ่งทิพย์  หมอยาดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับการประชุม อบรม สัมนา

หมายเลขบันทึก: 22860, เขียน: , แก้ไข, 2013-06-03 13:26:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 37, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เพื่อน#friends#รายชื่อเพื่อน#ศราวุธ#อยู่เกษม#วพ.พระปกเกล้า

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)