รายชื่อทำเนียบเพื่อน วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี รุ่น 33

เพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้...

วันนี้เขียนสรุปรายชื่อเพื่อน รุ่น 33 วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี รุ่น 33
ที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดตราดและเท่าที่สามารถจำได้ ..และเพื่อนๆคนใดที่รู้สามารถเพิ่มเติมได้..เพราะอาจจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่จะแต่งงานจะได้หารายชื่อเพื่อนได้จากที่นี่..เพราะบางคนเปลี่ยนนามสกุลใหม่..และย้ายที่ทำงานใหม่จะได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้


โรงพยาบาลเกาะช้าง ยังอยู่ครบ 4 คน
1.นายศราวุธ  อยู่เกษม
2.น.ส.จิราภรณ์ พรประสิทธิ์
3.น.ส.อโนชา เอี้ยเจริญ
4.น.ส.สมสมร ตุลารักษ์

โรงพยาบาลตราด

ลักขณา วิสุทธิแพทย์
กสมา กลมกล่อม(ฝน)
อารีรัตน์ วิสาวรรณ
กรวรรณ กฤษแก้ว(ทราย)
ศศิธร ท่าพริก(ย้ายไปชลบุรี)
นฤมล เรศสุข(ปุ๋ม)
ศรุตา ปิดทอง(แก็ก)
สมนึก อภิบาลศรี
ทิตยา รัตนพิทักษ์(ปู)
โสภิดา สอนวิเชียร (พี่นิ่ม)

โรงพยาบาลคลองใหญ่
สว่างจิตท่าพริก
เอมอร หอยสังข์

โรงพยาบาลเขาสมิง
นุชนภา ตวงกระสินธุ์

โรงพยาบาลบ่อไร่
อบเชย ม้าจีน
สมฤดี ติ่งเกษม
อัมพวัน ห่วนกิ่ม

โรงพยาบาลแหลมงอบ
ชลีรัตน์ จุลเจริญ(เอ๋)

อนามัยต่างๆ
สุภาพ ลัทธิเวนัย
จันทร์เรือง อรุณมาศ

เพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดถ้าท่านใดทราบช่วยบอกชื่อต่อท้ายไว้ด้วยนะครับ

เพิ่มเติมอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

อรชร  ตั้งทอง
อรทัย  ครองศิลป์
อรวรรณ  ศรีวงษ์จันทร์
อบเชย  ม้าจีน
เรวดี  พรมมา
วรรณา  ชาติมนตรี
อมรรัตน์  นิ่มชนะสิทธิ์
มณีรัตน์  บำรุงสุนทร
สรากร  สุขสำราญ
สาริณี  จำเนียร
สาวิตรี  เพียศรี ***รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
สายฝน  ซิ้มสวัสดิ์
สุดา  ไชยริปู
สุดาทิพย์ เอี่ยมสุข ***รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

สุธาสินี  ชาญพนา
สุธาทิพย์  เนินโพธิ์
สุพรรณี  พรมภักดิ์
สุภาพ  ลัทธิเวนัย
สุภาวดี  พวงทอง
สุมาลี  ไกรทอง
สุรีพร  กิติมาลา
สุวดี  คีรีศรี

สุวภา  มุสิกรัตน์
สุวิมล  อะโข
เสาวนิตย์  มีสวัสดิ์
สมใจ  กลิ่นอยู่
สมนึก  อภิบาลศรี
สมหมาย แซ่ลี้
อมรรัตน์  โพธิเจริญ
อักษร เกิดศิริ
อัญชัญ ทวีคูณ
อัญชลีวรรณ  สุดวิลัย
อรรถยา  สร้อยทอง
ศิริวรรณ  ฟูสกุล
ศิราณี  ประภัสสรพิสิฐ
ศักดิ์รินทร์  อนุฤทธิ์รังสี
ศยามล ชาวเรือ**รพ.พระปกเกล้า
วิไรวรรณ แก้วสีหาวงษ์**นิด
วาสนา  ปลดห่วง**มด
วารุณี  ศรีสมบูรณ์**จุ๊บ
วาทินี  บุญพรมอ่อน
วรรณวิภา  คชาบาล
วรรณา  ฝึกความดี
วรรณภา  เจริญสมบัติ**รพ.เกาะกูด
วัลวิภา  สังข์ทอง
วราภรณ์  แปลกตู้
วราภรณ์  แจ้งจิตร
ลักขณา  สรรหาธรรม
ลลิตา  วรวิทยาธร**รพ.พระปกเกล้า
ลลิดา  ผ่องแผ้ว
รุ่งทิพย์  หมอยาดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับการประชุม อบรม สัมนาความเห็น (36)

Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

รายชื่อเพิ่มเติมที่หามาได้

น.ส.พจนา   บุญพร้อม
น.ส.ภนิษฏา  นิศากรวุฒิพงศ์
น.ส.มนัสวี  คณาวนิช
น.ส.มาลี  เจริญจิตต์
น.ส.รวีวรรณ  เชยสมบัติ
น.ส.รัชฏาภรณ์  คามสุข
น.ส.รัชนี   แสงมาลา
น.ส.รัตนาภรณ์   แสงทอง
น.ส.รุ่งทิพย์   หมอยาดี
น.ส.รุจนี  แพงสีสร้อย

warunee
IP: xxx.19.44.142
เขียนเมื่อ 

สุภาวดี (พวงทอง)หมื่นรัตน์

วาสนา(ปลดห่วง)ปรีสมัย

สายฝน

วารุณี

อยู่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีน

หญิง
IP: xxx.200.255.164
เขียนเมื่อ 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

1.ฉันทนา  วงศ์สีใส(หญิง   สงวนทรัพย์)

2.ทัศนีย์  แย้มแสงทอง(แม๋ว)

3.สุดาทิพย์   เอี่ยมสุข(กบ)

ศัลยกรรม1

4.ศิริวรรณ  ฟูสกุล(นามสกุลใหม่ไม่ทราบ) (จอย)

จิตการุณย์2

5.สุธาสิณี  ชาญพนา(เกลือ)

ศัลย์-เทพรัตน์4

6.ต้องจิตร   ศิริการ(ต้อง   คล้ายสุบรรณ)

7.สรากร  สุขสำราญ(กร)

8.พัฒศดี  วงศ์พิมล(พัศ  อินต๊ะเม๊า)

ตึกคลอด

9.ศิราณี  ประภัสสรพิสิฐ(แวว) 

10.อรรถยา    สร้อยทอง(อัน)

เด็ก2

11.ศยามล   วัฒนโยธิน(เปิ้ล   ชาวเรือ)

เด็ก4

12.ทัศนาพร  หุลเวช(ทัด)

อายุรกรรมหญิง2

13.กรุณา  จิตตั้งตรง(ก้อย)

14.ลลิตา  วรวิทยาธร(แอน)

15.สาวิตรี  เพียศรี(ต๊ะ)

อายุรกรรมชาย3

16.อัญชัญ   เนียมเอี่ยม(จ๋อย   จงดี)

17.ดารณี   จิตต์สุทธิ์(มุ้ย)

18.สุดา   ไชยริปู(นก)

MICU

19.จีรวรรณ  กังรวมบุตร(จี)

20.รวีวรรณ  เชยสมบัติ(ปอ)

(ก็คิดว่าคงหมดแล้วนะ  ถ้ามีจะเพิ่มให้อีก)

Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ หญิง มากๆ

เชิดศักดิ์ มะโนกิจ(ช้าง)
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลส่วนตัว  อยู่โรงพยาบาลแก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว

จ.จันทบุรี  09-6746834  ,039-308028-9 ต่อ114หรือ117

เทวา  แสนเสนาะ(ไร) อยู่สถานีอนามัยเกาะขวาง

จตุรงค์  จำรัส(ตูน) อยู่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ณัฐวุฒิ  นองเนือง (โจ้) อยู่โรงพยาบาลระยอง

บูลย์ อยู่โรงพยาบาลระยอง

 

ขอบคุณช้างมากนะครับ
อ.ธัสมน นามวงษ์
IP: xxx.129.10.204
เขียนเมื่อ 

ขอเวลาหน่อยจะพิมพ์ชื่อรุ่น 33 ให้นะเฉพาะชื่อสกุลแล้วกัน ตอนนี้ยุ่งมากเลย  ขอบคุณมากที่เป็นที่โพสต์หากันระหว่างรุ่นได้

 • ขอบคุณ อ.ธัสมน นามวงษ์  เป็นอย่างสูงนะครับ
 • แล้วจะรอคอยอ่านของอาจารย์นะครับ
เขียนเมื่อ 

นายจ๊อดที่รัก ครูเองดีใจที่เธอเป็นคนพัฒนาตนเองตลอดเวลา เห็นความก้าวหน้าชัดเจน ครูเรียกแต่นายจ๊อดแล้วเธอเปลี่ยนชื่อจริงหรือเปล่า เพราะครูอาจความจำเสื่อมไป จากความชราภาพ ครูเห็นเธอภูมิฐานมากขึ้น ดูดีนะบอกตรงๆ เธอคือความภูมิใจหนึ่งของสถาบัน เธอยิ่งทำเธอยิ่งงอกงาม หากเธอนึกคำๆหนึ่งได้ว่า "..ภาพหนึ่งภาพบรรยายได้มากกว่าล้านคำ.." ครูก็อยากเพิ่มคำแก่เธอว่า"..หนึ่งการกระทำก็ยิ่งสามารถบอกได้มากกว่าล้านภาพเช่นกัน" แล้วครูจะลองค้นหาภาพเก่าๆดูนะ พอดีก่อนนี้ ยังไม่มีเทคโนโลยีมาก การเก็บภาพยังมีได้น้อย เพราะต้องวุ่นวายกับการล้างฟิล์ม แต่เดี๋ยวนี้เจ๋ง เร็วมาก

ครูยินดีคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ซึ่งกันและกันจ้ะ

คิดถึงเธอเสมอนะนายจ๊อด จาก ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข

ขอบคุณ watana tu มากครับ

 • ชื่อเดิมผม จ้อนครับ แต่มาเรียนแล้วเพื่อนๆเปลี่ยนให้ใหม่ว่า จ๊อด ครับเพราะจะได้ทันสมัย
 • แต่จะเปลี่ยนอย่างไร ผมก็ยังเป็นคนเดิมของอาจารย์นะครับ
 • ชอบประโยชน์นี้มากเลยครับ "..หนึ่งการกระทำก็ยิ่งสามารถบอกได้มากกว่าล้านภาพเช่นกัน" ทำให้ดีที่สุด จะทำให้ได้ครับ
 • ขอบคุณมากครับ
กนกวรรณ หิรัญรักษ์
IP: xxx.175.145.23
เขียนเมื่อ 

กนกวรรณ หิรัญรักษ์ (เจี๊ยบ) รุ่น 33 รายงานตัวค่ะ

นายสมถวิล บิลอาหลี
IP: xxx.175.145.23
เขียนเมื่อ 

ผมไม่ใช้พยาบาลแต่อยากลงด้วย พยาบาล ซู้ ซู้

 • ขอบคุณกนกวรรณ หิรัญรักษ์
  ที่เข้ามารายงานตัว แต่ไม่ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้เลยนะ
 • ไม่เป็นพยาบาลก็มารายงานตัวได้ นายสมถวิล บิลอาหลี 
 • ยินดี ลปรร
วารุณี (จุ๊บ)
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ถึงเพื่อน พปก.รุ่น 33ทุกคน ว่างๆก็เขียน mail ว่างๆก็เขียนมาคุยกันบ้างนะ คิดถึงเพื่อนทุกคนเลย เลี้ยงรุ่นเมื่อไรบอกมังนะ///จุ๊บ

คุณนัทวัฒน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เราไม่ใช่พยาบาลแต่อยากติดต่อพยาบาลที่โรงพยาบาลบ่อไร่แต่ไม่มีแอดเดรสช่วยแนะนำหน่อยได้ใหมครับ

รออาจารย์ ธัสมนเขียนรายชื่อให้จ้า//จากจุ๊บ
IP: xxx.173.250.139
เขียนเมื่อ 

อยากให้เพื่อนๆมาดูบล็อกกันมากๆจังเลยและให้ทิ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และเบอร์โทรจะได้นัดเจอกันได้ง่ายๆนะ ช่วยๆกันหน่อยนะ //จ้อนเราเป็นกำลังใจให้นายทำบล็อกรุ่นต่อไปให้สำเร็จ อย่างน้อยก้อมีอาจารย์ธัสมน ช่วยอีกนะ

ลลิดา ผ่องแผ้ว
IP: xxx.7.185.54
เขียนเมื่อ 

ดา - หนึ่งในรุ่น 33 ตอนนี้ทำงาน รพ.ประจันตคาม แผนก IPD จ.ปราจีนบุรี แถมประภาพรอีกคน

ปนิดา เจริญพานิช
IP: xxx.42.96.222
เขียนเมื่อ 

หวาดดี เพื่อน ๆ หมวย ยังอยู่รพ.ระยองเหมือนเดิม อยู่ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ตึกเดียวกันกับพิบูลย์ นันทพงศ์ไพศาล

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ

    ถ้าเพื่อนๆ จำชื่อ-นามสกุล ได้ยิ่งดี ขอด่วนเลยนะ....ช่วยกันสำรวจด้วยว่าเพื่อนๆทำงานกันที่ไหนบ้าง

 • นัดเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา
 • จำนวนผู้มาร่วมงานเลี้ยงรุ่นน้อยเกินไป
 • ครั้งต่อไป จะจัดเลี้ยงที่เกาะช้าง
 • เพื่อนๆคนไหน สนใจ ให้รีบติดต่อเพื่อเช็คยอดจำนวนด้วยนะ
 • ติดต่อมาที่ [email protected]
ลลิดา ผ่องแผ้ว
IP: xxx.7.140.163
เขียนเมื่อ 

ถ้าเพื่อนว่างก็คุยกันได้นะที่[email protected]

รับทราบแล้วครับ.....

พิบูลย์
IP: xxx.31.41.131
เขียนเมื่อ 

ขอรายงานตัวด้วยครับ

พิบูลย์ นันทพงศ์ไพศาล รพ.ระยอง

คนผ่านทาง
IP: xxx.27.128.66
เขียนเมื่อ 

เรวดี พรมมา อยู่กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวฯ รพ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้วครับ

ตอนเด็กๆมันน่ารัก เดี๋ยวนี้คนเค้าเรียก เจ๊เหี่ยวละ

จาก Weddind2009

 

 • เรียนเชิญเพื่อนๆ ในรุ่นทุกๆคนนะครับ
 • ใครอยากให้ส่งการ์ดไป ลงชื่อที่อยู่ไว้นะครับ

 • ขอเรียนเชิญเพื่อนๆ ทุกๆในรุ่น 33
 • ลงชื่อ และที่อยู่ไว้...หรือจะมาเอาการ์ดที่หน้างาน แล้วแต่สะดวก
เจี๊ยบ
IP: xxx.113.21.149
เขียนเมื่อ 

กนกวรรณ สุวรรณพาหุ (หิรัญรักษ์) รายงานตัวค่ะ

ไม่ได้เข้ามาดู web นานแล้ว ก็เพราะว่ายุ่งๆอยู่ที่ต้องปรับตัวมาเป็นสาวใต้ เลยไม่รู้ว่าหนุ่มหล่อแห่งวงการพยาบาลรุ่น 33

แต่งงานแล้ว...เจี๊ยบขออวยพรให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะ

ที่ทำงาน รพ.ควนเนียง จ.สงขลา 083-0835263

น้อย(นาดี)
IP: xxx.123.119.226
เขียนเมื่อ 

เจี๊ยบไปอยู่ซะไกลเลยเนอะ/มีใครติดต่อ รชดา เกาะช้างได้บ้างบอกเบอร์ทีเพื่อนทางปราจีนอยากได้เบอร์อย่างแรง

โทรมาที่เบอร์โรงพยาบาลเกาะช้างได้เลย 0-3958-6131 แล้วก็ถามหาได้เลยครับ..

NoName
IP: xxx.183.5.3
เขียนเมื่อ 

ทำแบบนี้ดีจังเลย

pookpik
IP: xxx.183.5.3
เขียนเมื่อ 

มนัสวี คณาวนิช อยู่เทศบาลตำบลบางคล้า

เชิดศักดิ์ มะโนกิจ
IP: xxx.183.26.191
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมช้างครับ นายเชิดศักดิ์ มะโนกิจ

แต่งงานครับผม วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 ที่เขาชะเมา จ.ระยอง ครับ

เพื่อนๆ ติดต่อ 0896746834 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปู อโนชา จ้า
IP: xxx.27.110.144
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ยังอยู่เกาะช้างเหมือนเดิมบายดี รายงานตัวเช่นกัน

ปู อโนชา
IP: xxx.27.110.37
เขียนเมื่อ 
IP: xxx.31.16.224
เขียนเมื่อ 

สุวืมล อะโข รายงานตัวเจ้าค่ะ อยู่ nicu รพ.ระยอง ติดต่อได้ 080 090 5007