Contact

Type of Knowledge ?

ค่อนข้างง่วงนอนแล้วค่ะ เรามาปิดท้ายด้วย Type of Knowledge กันดีกว่า ซึ่งในมุมมองของดิฉันน่าจะแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆคือ 1. ภูมิปัญญาของบุคคล ; การเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมถึงความชำนาญงานของแต่ละบุคคล  2. ภูมิปัญญาของทีมงานหรือหน่วยงาน  3.ภูมิปัญญาขององค์กร สำหรับระบบงานและโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่องค์กรได้ปฏิบัติและเรียนรู้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 228, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)